Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva ja Kärsämäki) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jaa

Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Yhteysviranomainen edellyttää arviointia täydennettäväksi lausunnosta ilmenevin osin.

Hankkeessa ennakoidaan ympäristövaikutusten kohdistuvan erityisesti maisemavaikutuksiin, elinkeinovaikutuksiin, linnustoon ja sähkönsiirron osalta metsätalouteen. Arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä arkeologinen kulttuuriympäristö, ihmisten elinolot, luonnon monimuotoisuus, pohjavesivaikutukset, maakuntakaavoitus sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.

Kun ainoassa tutkittavassa toteutusvaihtoehdossa on peräti 53 voimalaitosta, yhteysviranomainen näkee perustelluksi ottaa mukaan arviointiin kolmas vaihtoehto (VE 2) hankevaihtoehdon VE 1 ja nollavaihtoehdon rinnalle. Välivaihtoehdolla, jossa voimaloita on vähemmän tai sijoittelua on muutettu, voidaan selvittää haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuutta ja -tarvetta. Sähkönsiirto on osa hankekokonaisuutta ja sähkönsiirron ympäristövaikutukset tulee selvittää YVA-menettelyssä.

Arviointiselostuksessa tulee käydä yksityiskohtaisesti läpi aluetta koskevat yksittäiset maakuntakaavamääräykset sekä yleismääräykset ja arvioida, onko hanke tehtyjen selvitysten valossa maakuntakaavan tavoitteiden mukainen vai vastainen.

Telinkankaan ja Hämeenkankaan pohjavesialueilla sijaitsevat Kärsämäen Vesihuolto Oy:n tärkeimmät vedenottamot, joista saadaan talousvettä suurelle osalle Kärsämäen kunnan asukkaista. On erittäin tärkeää, ettei pohjavesialueilla tapahtuvilla toiminnoilla heikennetä vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden mukaista kemiallista tai määrällistä tilaa Hämeenkankaan ja Telinkankaan pohjavesialueella, ja että pohjavesialueiden vedenhankinnallinen käyttökelpoisuus on turvattu myös tulevaisuudessa. Pohjavesialueen läheisyyteen sijoitettavat voimalat tulee osoittaa riittävän kauas pohjavesialueesta haitallisten vaikutusten minimoimiseksi onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Tuulivoimaloiden rakentamiseen käytettävä tiestö tulisi ohjata Telinkankaan ja Hämeenkankaan pohjavesialueiden ulkopuolelta.

Yhteisvaikutukset vieressä sijaitsevan Piipsannevan tuulivoimapuiston kanssa on arvioitava huolellisesti. Myös turvetuotanto, sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot tulee ottaa arvioinnissa huomioon.

Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa www.ymparisto.fi/tuulikaartotuulivoimaYVA.

Hanke

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Hankkeesta tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). Toteutusvaihtoehdossa (VE1) hankealueelle suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista 34 sijoittuu Siikalatvan ja 19 Kärsämäen alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on noin 4-8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulikaarron tuulipuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi hankealueen länsipuolelle Haapavedelle sijoittuvaan voimajohtoon.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Harri Ruopsa, Piipsan Tuulivoima Oy, p. 040 0720 793, etunimi.sukunimi@puhuri.fi

YVA-konsulttina toimii Leila Väyrynen, FCG Finnish Consulting Group Oy, p. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Liikennejärjestelyt muuttuvat Kuusamon keskustassa (Mt 18 857)15.6.2021 10:54:17 EEST | Tiedote

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen rakennustyöt etenevät Kitkantiellä ja Ouluntaipaleella aikataulun mukaisesti. Työvaihesuunnittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan se, että olemassa olevat väylät saadaan säilytettyä liikenteellä. Rakennustöitä on tehty kaista kerrallaan niissä kohdissa, joissa se on työteknisesti mahdollista, eikä ole tarvetta kaivaa syviä kaivantoja ajoradan vieressä. Kitkantien kohdalla suljettuna oleva Vienantien ja Rantatien välinen alue avataan takaisin liikenteelle tämän hetkisen arvion mukaan heinäkuun alussa. Seuraavaksi on vuorossa Kitkantien ja Kaarlo-Hännisentien risteysalueella olevien liikennevalojen purkaminen, joka tehdään 16. - 17.6.2021 välisenä aikana. Tämän jälkeen risteysalueelle pystytetään väliaikainen kiertoliittymä ohjaamaan liikennettä. Järjestelyt on kuvattu liitteenä olevissa kartoissa. Kiertoliittymä on käytössä uuden kiertoliittymän valmistumiseen saakka. Alueella joudutaan liikkumaan työkoneilla muun liikenteen sea

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Sievintielle Ylivieskassa käynnistyy14.6.2021 13:23:45 EEST | Tiedote

Kantatien 63 varrelle välille Kummuntie-Koivukalliontie rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä. Lisäksi kantatien tievalaistusta parannetaan kiertoliittymästä noin kolme kilometriä Sievin suuntaan. Kevyen liikenteen väylä muodostaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyden Kaivukallion kaupunginosan ja Kummuntien väliselle osuudelle. Uusi väylä parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Työt alkavat viikolla 24 ja niiden on määrä valmistua vuoden 2021 elokuun loppuun mennessä. Hankkeen pääurakoitsijanana toimii Peab Industri Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100 Liikennetilanne

Yleisötilaisuus valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä välillä Haurukylä - Haaransilta10.6.2021 08:14:21 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii esiselvitystä valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä Haurukylän ja Haaransillan välille. Limingan kunnan alueelle sijoittuvalla noin 10 km pituisella osuudella selvitetään, onko valtatielle asetettu tavoitetila mahdollista saavuttaa kehittämällä tietä nykyisellä paikalla vai edellyttääkö valtatien palvelutasotavoitteiden saavuttaminen uuden valtatielinjauksen toteuttamista.

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tie-suunnitelma, Ii3.6.2021 10:43:56 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Maalismaantien (mt18757) varteen suunnitellaan pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2,2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Lisäksi tieosuudelle suunnitellaan kolme pysäkkiparia. Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen keskustaan Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, josta tiedotetaan erikseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä mu

Maantien 816 liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, tiesuunnitelma, Kempele2.6.2021 08:07:40 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa. Suunnittelualue sijoittuu Kempeleentielle (mt 816) välille Eteläsuomentie - Ollilantie. Suunnittelun tavoitteena on ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen, esteetön liikkumisympäristö sekä taajamaympäristön parantaminen. Tiesuunnitelmassa suunniteltavat toimenpiteet: - Ollilantien / Partiotien / Kempeleentien 4-haaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi. - Kempeleentien ajoratojen erottelu korotetulla kivetyllä keskialueella. Tielle suunnitellaan uusi valaistus. - Ajoratojen ja pyöräteiden väliin suunnitellaan leveät nurmetetut viherkaistat. - Kempeleentielle suunnitellaan uudet pysäkit ja ylityspaikka jalankulkijoille . Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Suunn

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme