VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

Jaa

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta

Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset.

Ennakkoilmoituksia voi tehdä 21.12.2017 ja 9.2.2018 välisenä aikana.

Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2018 klo 15 mennessä.

Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää.

Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2018 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei julkaista eikä käsitellä.

VTV julkaisee ehdokkaiden ennakkoilmoitukset sellaisenaan viipymättä osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitus -> ilmoitukset vaaleittain -> Presidentinvaali 2018.

Puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ennakkoilmoitukset löytyvät osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Puoluerahoitus -> Selaa ilmoituksia -> Ennakkoilmoitukset.

Vaalirahoitusilmoitus

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät kaikki presidentinvaalissa mukana olleet ehdokkaat.

Ilmoitusvelvollinen presidentinvaalissa on ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies.

Jos ensimmäisessä vaalissa joku ehdokkaaksi asetetuista saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, valtioneuvosto antaa presidentinvaalin tuloksesta kuulutuksen 2. päivänä ensimmäisen vaalin vaalipäivän jälkeen ja vaalin tulos vahvistetaan 30.1.2018. Tällöin vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa tuloksen kuulutuksesta eli kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 2.4.2018 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Mahdollisen toisen vaalin ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta. Mikäli toinen vaali toimitetaan, valtioneuvosto toteaa 4. päivänä toisen vaalin vaalipäivän jälkeen, kumpi ehdokkaista on saanut toisessa vaalissa enemmän ääniä ja tullut valituksi tasavallan presidentiksi. Valtioneuvosto antaa presidentinvaalin tuloksesta kuulutuksen ja vaalin tulos vahvistetaan 15.2.2018. Vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa toisen vaalin tuloksen kuulutuksesta, eli kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 16.4.2018 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

VTV julkaisee vaalirahoitusilmoitukset sellaisenaan osoitteessa  www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitus -> ilmoitukset vaaleittain -> Presidentinvaali 2018.

Raportit

Valtiontalouden tarkastusviraston verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelu tuottaa esimerkiksi raportin kaikista ilmoituksen jättäneistä, puuttuvista ilmoituksista, tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitusvalvonta -> Hae tietoa vaalirahoitusilmoituksista

Sivustolta on myös mahdollista ladata ilmoitustiedot CSV-muodossa. Kaikki raportit toimivat reaaliajassa.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitusvalvonta -> Hae tietoa vaalirahoitusilmoituksista -> Tietoaineistot

Uhkasakko

Jos ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus havaitaan olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi, Valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen taikka korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoutta ja niiden tulosten tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus.

Yleistä vaalitietoa: www.vaalit.fi

Tulospalveluja: tulospalvelu.vaalit.fi

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussaan, jossa ilmoituksia voi selailla ja niistä voi hakea tietoa raporteilla.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset.
  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset ja
  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Yhteyshenkilöt

Tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola, puh. 040 731 5403
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi
www.vaalirahoitusvalvonta.fi, www.vtv.fi 

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Revisionsorgan i EU-länder bedömde finanspolitiska EU-, IMF- och OECD-rekommendationer7.11.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) medverkade i en parallell revision av sex EU-länders finanspolitik utifrån internationella organisationers finanspolitiska rekommendationer och medlemsländernas åtgärder för att minska de finanspolitiska riskerna. Utöver Finland deltog Nederländerna, Lettland, Portugal, Sverige och Slovakien i revisionen. Enligt resultaten från den parallella revisionen har EU, OECD och IMF gett liknande finanspolitiska rekommendationer till respektive land. Vad gäller Finland har dessutom en avsevärd del av rekommendationerna upprepats år efter år.

EU-maiden tarkastusvirastot arvioivat EU:n, IMF:n ja OECD:n talouspoliittisia suosituksia7.11.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) oli mukana kuuden EU-maan finanssipolitiikan rinnakkaistarkastuksessa, jossa tarkasteltiin kansainvälisten organisaatioiden talouspoliittisia suosituksia ja jäsenmaiden toteuttamia toimia julkisen talouden riskien pienentämiseksi. Tarkastuksessa olivat mukana Suomen lisäksi Hollanti, Latvia, Portugali, Ruotsi ja Slovakia. Rinnakkaistarkastuksen tulosten mukaan EU:n, OECD:n ja IMF:n talouspoliittiset suositukset ovat kunkin maan kohdalla olleet samansuuntaisia. Suomelle annetuissa suosituksissa on lisäksi ollut huomattavasti toistoa vuodesta toiseen.

De offentliga finanserna stärks inte enligt regeringens mål för den finansiella ställningen3.11.2017 07:01Tiedote

Enligt VTV:s bedömning förbättras den offentliga sektorns finansiella ställning inte i takt med regeringens mål för mandatperioden trots att ekonomin går bättre. När man eliminerar det förbättrade konjunkturlägets effekt på finanserna och utgår från finansministeriets prognos visar beräkningarna att det strukturella saldot för den offentliga sektorn försämras åren 2017 och 2018. Det strukturella saldot beräknas bli -1,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018 och hamnar då cirka 0,8 procentenheter från det medelfristiga målet (MTO). Trots att de offentliga finanserna stärks i år när ekonomin går bättre kommer inte heller det nominella balansmålet att uppnås under denna mandatperiod. Detta beror på att statsfinanserna stärks långsammare än planerat.

Julkisen talouden rahoitusasema ei vahvistu hallituksen tavoitteiden mukaisesti3.11.2017 07:00Tiedote

VTV:n arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu suhdannetilanteen kohentumisen vaikutus rahoitusasemaan, heikkenee valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien laskelmien mukaan vuosina 2017 ja 2018. Rakenteellinen jäämä on noin -1,3 prosenttia vuonna 2018, jääden noin 0,8 prosenttiyksikön päähän sille asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta (MTO). Vaikka parantunut taloustilanne on vahvistanut julkista taloutta vuonna 2017, ei myöskään julkisen talouden nimellistä tasapainotavoitetta tulla saavuttamaan tällä vaalikaudella. Tämä johtuu valtiontalouden rahoitusaseman tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta.

Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts, ekonomiplaneringen för materielprojekt bör utvecklas31.10.2017 07:01Tiedote

Enligt VTV:s revision har Försvarsmaktens strategiska planering stärkts efter försvarsreformen. Verksamhetsansvariga bör bedöma hur styrningen fungerar som helhet och förbättra kopplingen mellan den ekonomiska och strategiska planeringen. Man behöver utveckla den ekonomiska analysen och uppföljningen av framförallt materielprojekten. Finlands försvarsbudget år 2017 uppgår till cirka 2,83 miljarder euro, dvs. 5,1 % av utgifterna i statens budgetekonomi.

Puolustusvoimien strateginen suunnittelu on vahvistunut, materiaalihankkeiden taloussuunnittelua tulee edelleen kehittää31.10.2017 07:00Tiedote

VTV:n tarkastuksen mukaan Puolustusvoimien strateginen suunnittelu on vahvistunut puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Toiminnan ohjauskokonaisuuden toimivuudesta tulisi tehdä arvio, ja taloussuunnittelu tulisi kytkeä paremmin strategiseen suunnitteluun. Kehitettävää on erityisesti materiaalihankkeiden taloudellisessa arvioinnissa ja seurannassa. Suomen puolustusbudjetti vuonna 2017 on noin 2,83 miljardia euroa eli 5,1 % valtion budjettitalouden menoista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme