VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Problemen med försörjningsberedskapen har varit små under coronapandemin – personalens hälsosäkerhet i nyckelposition

Dela

Finland har hittills lyckats trygga försörjningsberedskapen väl i covid-19-pandemin. Vid sidan av den materiella beredskapen innebär försörjningsberedskapen också att man tar hand om personalens hälsa på arbetsplatserna.

Foto: Lari Järnefelt
Foto: Lari Järnefelt

Enligt Statens revisionsverk har man lyckats väl i riskhanteringen under covid-19-pandemin. Tack vare Försörjningsberedskapsfonden kunde Försörjningsberedskapscentralen reagera snabbt på krisen. Exempelvis år 2020 tryggade fonden sjöfarten så att godstrafiken till Finland kunde fortsätta nästan normalt.

Revisionsverket granskade Finlands försörjningsberedskap och tryggandet av den under covid-19-pandemin. Revisionen sträcker sig från mars 2020 till maj 2021 och fokuserade på de sektorer som har påverkats mest av pandemin. Sådana sektorer är hälso- och sjukvården, trafiken och logistiken, livsmedelsförsörjningen samt den kritiska industriproduktionen.

"Finlands försörjningsberedskapsåtgärder har planerats så att de kan svara på så många undantagstillstånd som möjligt. Särskilt konkreta hanteringsåtgärder för pandemin hade dock inte beretts på förhand. Den stora åtgången av skyddsutrustning och krisens långa längd kunde inte förutses på förhand", konstaterar Teemu Kalijärvi, effektivitetsrevisionschef vid revisionsverket.

Vid revisionen framkom att människorna är en kritisk resurs på samma sätt som utrustning och förnödenheter. Under pandemin lyckades man trygga personalens hälsosäkerhet mycket väl. Med undantag av enskilda fall orsakade smittspridningen på arbetsplatserna inga betydande störningar för hälso- och sjukvården, industriproduktionen, primärproduktionen eller logistiken. Även tillgången till utländsk säsongsarbetskraft som behövdes inom jordbruket och trädgårdsproduktionen kunde tryggas. Å andra sidan framgick det under pandemin hur beroende den inhemska primärproduktionen är av utländsk säsongsarbetskraft.

Åtgärderna under pandemin kommer att medföra betydande merkostnader ännu under de kommande åren. Till exempel inom hälso- och sjukvården körde man ner icke-brådskande vård för att trygga personalresurserna för intensivvård, provtagning och smittspårning.

"Detta gav upphov till en vårdskuld som kan ha vidsträckta hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser", säger Kalijärvi.

De exakta totala kostnaderna för försörjningsberedskapen i Finland är inte kända. Försörjningsberedskapsfondens balansräkning var år 2020 ca 2 miljarder euro, men den omfattar endast en del av helheten. Inte ens på statsnivå följs kostnaderna för försörjningsberedskapen systematiskt upp.

Finland är beroende av import när det gäller många produkter som är kritiska för försörjningsberedskapen. Det internationella försörjningsberedskapssamarbetet som eftersträvas i de nationella anvisningarna och strategierna har dock varit ringa. Under pandemin inledde Europeiska kommissionen gemensamma upphandlingsramavtal för anskaffning av produkter och utrustning för hälso- och sjukvården. I revisionen ansågs dock EU:s samordnade upphandling inte vara en fungerande kanal för anskaffning av hälso- och sjukvårdsmaterial. Däremot ansågs EU:s samordnade upphandling av vaccin vara en bra lösning för Finland. Genom samordnad upphandling har man säkerställt en så snabb och kostnadsmässigt rimlig upphandling av vaccin som möjligt.

Läs rapporten: Försörjningsberedskapen och tryggandet av den under covid-19-pandemin

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Lari Järnefelt
Foto: Lari Järnefelt
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Undantagsförfarandena i skötseln av statsfinanserna var motiverade under coronatiden – de normala förfarandena bör återupptas snabbt22.9.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Enligt Statens revisionsverk har statens stimulans- och stödåtgärder varit viktiga för att trygga ekonomin, och försörjningsberedskapen har fungerat under undantagsförhållandena. Inriktningen av företagsstöden, som beviljades till följd av coronasituationen, fungerade däremot inte särskilt väl. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de mest väsentliga observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum