ELY-keskukset

Projektbidragen för miljöfostran och miljöupplysning 2022 har delats ut

Dela

Fjorton nationellt eller regionalt betydelsefulla miljöfostrings- eller miljöupplysningsprojekt får i år prövningsbaserat statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde. Understöden beviljas centraliserat av NTM-centralen i Mellersta Finland.

Anslagen för projekten får i stor utsträckning användas för olika slags pedagogiska och upplysningsmässiga projekt som främjar hållbar utveckling. Ansökningsomgången avgränsades inte heller genom innehållsmässiga prioriteringar eller prioriteringar som hänför sig till målgruppen, utan sökandena gavs frihet att ansöka om understöd för många slags projekt. Särskild uppmärksamhet fästes dock vid att understödet också riktas till regionalt betydelsefulla projekt utöver nationellt betydelsefulla projekt.

I ansökningarna betonades starkt naturens mångfald och naturförhållandet. Exceptionellt många ansökningar lämnades in i anslutning till verksamhet i naturskolor. I viss mån söktes understöd också för projekt som hänför sig till cirkulär ekonomi, konsumtion av naturresurser, vattendrag, kulturmiljö och klimat samt för omfattande projekt som på ett mångsidigt sätt främjar hållbar utveckling. Sammanlagt inkom 56 ansökningar. Understöd söktes till ett sammanlagt belopp av 1,9 miljoner euro.

Det har beslutats att understöd delas ut till följande projekt:

 • ENO Schoolnet ry: Pohjois-Karjalan ympäristökasvatusverkoston kehittäminen - 9 000 €
 • Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry: Turunmaan rakennusperintö tulevaisuudessa - nuoriso ja kestävä asuminen. Det Åboländska byggnadsarvet i framtiden – ungdomen och hållbart boende - 10 000 €
 • Aura Trädgårdsvänner fr: ”Mesibaari” - 13 000 €
 • Elonkierron Ystävät ry: Luonnonvarojen lukutaitoa Elonkierto-puistosta - 32 000 €
 • Luontokoulu Tikankolo: Alueellisen ympäristökasvatustoiminnan rakentaminen ja käynnistäminen Satakunnassa - 17 500 €
 • Ähtärin Zoo Resort Oy: Luontokoulu tutuksi Etelä-Pohjanmaalla - 28 000 €
 • Teijon Alueen Kyläyhdistys ry: Teijon luontokoulun toiminnan vakiinnuttaminen - 32 800 €
 • Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry: LOIMU - Luonnosta Oppien Ja Innostuen - 26 700 €
 • Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry: Världarvspedagog i Kvarkens skärgård - 27 000 €
 • Vantaan kaupunki: Lähiluonto-opastuksen kehittäminen ja levittäminen - 35 000 €
 • Famoso Oy: Huippueläin haussa - 19 000 €
 • Luonto-Liitto ry: Haavoittuva monimuotoisuus – ilmastonmuutos ja luontokato -hanke - 39 300 €
 • OKKA-säätiö sr: Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä - 30 000 €
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry; Finlands natur- och miljös-kolförbund rf: ULOS-UT-OUT 2023: TULEVAISUUSTAITOJA JA TEKIJÖIDEN TÖRMÄYTYKSIÄ - 21 000 €ENO Schoolnet ry: Pohjois-Karjalan ympäristökasvatusverkoston kehittäminen - 9 000 €
 • Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry: Turunmaan rakennusperintö tulevaisuudessa - nuoriso ja kestävä asuminen. Det Åboländska byggnadsarvet i framtiden – ungdomen och hållbart boende - 10 000 €
 • Aura Trädgårdsvänner fr: ”Mesibaari” - 13 000 €
 • Elonkierron Ystävät ry: Luonnonvarojen lukutaitoa Elonkierto-puistosta - 32 000 €
 • Luontokoulu Tikankolo: Alueellisen ympäristökasvatustoiminnan rakentaminen ja käynnistäminen Satakunnassa - 17 500 €
 • Ähtärin Zoo Resort Oy: Luontokoulu tutuksi Etelä-Pohjanmaalla - 28 000 €
 • Teijon Alueen Kyläyhdistys ry: Teijon luontokoulun toiminnan vakiinnuttaminen - 32 800 €
 • Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry: LOIMU - Luonnosta Oppien Ja Innostuen - 26 700 €
 • Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry: Världarvspedagog i Kvarkens skärgård - 27 000 €
 • Vantaan kaupunki: Lähiluonto-opastuksen kehittäminen ja levittäminen - 35 000 €
 • Famoso Oy: Huippueläin haussa - 19 000 €
 • Luonto-Liitto ry: Haavoittuva monimuotoisuus – ilmastonmuutos ja luontokato -hanke - 39 300 €
 • OKKA-säätiö sr: Kohti kestävää ja hyvää elämää – järjestöt ja vapaa sivistystyö ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijöinä - 30 000 €
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry; Finlands natur- och miljös-kolförbund rf: ULOS-UT-OUT 2023: TULEVAISUUSTAITOJA JA TEKIJÖIDEN TÖRMÄYTYKSIÄ - 21 000 €

Ur statsbudgeten anvisades 330 000 euro för projekt, och dessutom fördelas 10 300 euro anslag som frigjorts för projekt som avslutats tidigare.

Utöver att de allmänna förutsättningarna uppfylls fäste man vid prövningen uppmärksamhet vid bland annat projektets nödvändighet med beaktande av den regionala situationen. Understöd riktades också till projekt som stärker miljöfostrande effekter av redan inledd högkvalitativ verksamhet. En särskild styrka hos vissa projekt ansågs vara ett ypperligt sätt att nå målgruppen. Det viktiga riksomfattande utvecklingsarbetet understöddes också. Liksom under tidigare år faller flera högkvalitativa och nödvändiga projekt utanför listan.

De projektspecifika understödsbesluten jämte motiveringar sänds till sökandena under juni månad.

Nästa möjlighet att ansöka om projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning är nästa höst. Ansökningstiden öppnas sannolikt i mitten av oktober och löper ut i slutet av november. Miljöministeriet och NTM-centralerna informerar om inledandet av ansökan.

Korta beskrivningar av de projekt som får finansiering och mer information om understödet: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tanja.tuulinen@ely-keskus.fi, tfn 0295 024 669

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens jord- och skogsbruksministeriet1.7.2022 14:14:42 EEST | Tiedote

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober29.6.2022 11:35:25 EEST | Tiedote

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som för-bättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningsti-den pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum