VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Projekten i ESF-programmet når inte arbetslösa tillräckligt väl

Dela

Enligt en statens revisionsverks granskning når projekt som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) inte nödvändigtvis de mest utsatta. Arbets- och näringsministeriet bör säkerställa bättre inriktning av ESF-projektfinansieringen under strukturfondsperioden 2021–2027 på de viktigaste målgrupperna, det vill säga arbetslösa och personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Utifrån programdokumentet kan man förvänta sig att ESF-finansieringen främst anvisas till arbetslösa, personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden och personer som löper risk för social marginalisering. Uppgifterna i ESF-personregistret ger dock vid handen att största delen av deltagarna har varit sysselsatta och studerande. Endast en fjärdedel av deltagarna har uppgett att de varit arbetslösa. Det material från Statistikcentralen som sammanställdes för revisionen visar att endast en femtedel av dem som deltog i ESF-insatser 2016 var arbetslösa.

”Trots att målgrupperna för ESF-projekten inte är begränsade till endast arbetslösa, kan man på basis av revisionen konstatera att projekten för närvarande inte når tillräckligt väl den viktigaste målgruppen för ESF, det vill säga arbetslösa”, säger ledande effektivitetsrevisor Ville Vehkasalo.

Syftet med revisionen var att utvärdera processen för tilldelning av medel i ESF-projekten samt inriktningen, uppföljningen och effekterna av finansieringen under programperioden 2014–2020. Under denna period hade Finland tilldelats 1,3 miljarder euro av EU:s strukturfondsmedel, av vilket nästan 40 procent användes på ESF-projekt.

Sysselsättningseffekter är inte nödvändigtvis det viktigaste kriteriet för finansiering

Enligt revisionen är sysselsättningseffekterna inte nödvändigtvis det viktigaste kriteriet för tilldelning av finansiering, eftersom ESF-programmet även har flera andra mål utan inbördes prioritetsordning. Sysselsättningsläget i regionen inverkar också på vilka projekt som väljs ut för understöd.

Att rikta finansieringen till arbetslösa under strukturfondsperioden 2021–2027, det vill säga i läget efter coronakrisen, skulle stödja den nationella sysselsättningspolitiken. Därför vore det bra att tydligare fastställa ESF-insatsernas mål och relation till den nationella sysselsättningspolitiken.

”ESF-projekten kan i bästa fall komplettera den nationella sysselsättningspolitiken och fungera som försöksmiljöer för nya sysselsättningsmodeller. Om den nationella sysselsättningspolitiken däremot inte är i linje med ESF-insatserna kan den ha en negativ effekt på projektens resultat”, säger Vehkasalo.

Arbets- och näringsministeriet bör dessutom utveckla elektronisk informationsinhämtning för att minska det administrativa arbetet vid insamlingen av deltagaruppgifterna i ESF-projekten.

Ta del av publikationen: Tilldelning, inriktning och uppföljning av projektfinansiering från Europeiska socialfonden under programperioden 2014–2020

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Unstable times call for a long-term fiscal policy – central government has operated extremely well in the exceptional circumstances17.9.2020 14:00:00 EESTPress release

According to the National Audit Office (NAOF), accurate information should be available on measures aimed at balancing general government finances, and the measures should also be assessed regularly during the government term. The NAOF has published its annual report, which compiles the NAOF's most recent observations of central government and central government finances.

Instabila tider kräver en långsiktig ekonomisk politik – statsförvaltningen har agerat på utmärkt sätt under rådande exceptionella förhållanden17.9.2020 14:00:00 EESTTiedote

Enligt Statens revisionsverk ska exakt information ges om åtgärder som stabiliserar den offentliga ekonomin, och åtgärderna ska utvärderas regelbundet under regeringsperioden. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de senaste observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum