Institutet för hälsa och välfärd THL

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas

Dela

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras.

Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder.

En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland

Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. 

En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken för allvarliga hälsoskador gäller särskilt personer över 65 år och personer med långvariga sjukdomar.

För att förebygga skador av hetta behövs både i förväg planerade åtgärder som snabbt kan genomföras under värmeböljor och åtgärder på längre sikt som minskar befolkningens och samhällets sårbarhet inför effekterna av mycket varmt väder.

“Sådan hetta som vi hade sommaren 2021 blir allt vanligare då klimatet förändras. Samtidigt åldras befolkningen och hälsoriskerna av hetta ökar om vi inte förbereder oss för förändringarna i tillräckligt god tid”, berättar THL:s forskare Virpi Kollanus.

Det är viktigt med beredskap inom social- och hälsovården för att skydda riskgrupperna

För att förebygga allvarliga hälsoskador måste man i synnerhet förstärka social- och hälsovårdens verksamhetsenheters möjligheter att förbereda sig för värmeböljor. Merparten av de dödsfall som orsakas av värmeböljor sker på sjukhusens och hälsovårdscentralernas bäddavdelningar, där man i hög grad vårdar befolkning som är särskilt känslig för hetta. 

“I vård- och omsorgsinrättningarnas förberedelser är det viktigt att sträva efter att förbättra möjligheterna att kyla ner lokalerna. På varje inrättning ska man vid hetta åtminstone kunna kyla ner en del av de lokaler som används av patienter eller klienter samt de lokaler som är kritiska med avseende på verksamheten”, säger Kollanus.

Även de hemmaboende som hör till riskgrupper ska skyddas mot skador av hetta, till exempel genom att under värmeböljor tillhandahålla mer hemvårdstjänster. Dessutom bör personer med långvariga sjukdomar instrueras i förväg om hur värmen påverkar sjukdomen eller de mediciner som används för att behandla den. 

Förutom social- och hälsovården behöver till exempel kommunala myndigheter, daghem och skolor, arbetsgivare och anställda instruktioner om hur man förbereder sig för värmeböljor.

Uppvärmningen av byggnader på sommaren bör förebyggas

Det är svårt att förhindra skadliga hälsoeffekter av hetta om byggnaderna lätt värms upp inuti. I lagstiftningen och instruktioner om byggande och bostadshälsa ska man bättre än tidigare beakta hur överhettning kan förebyggas. 

Uppvärmningen av stadsområden och byggnader kan också bekämpas genom planering av stadsmiljön, såsom grön- och vattenbyggande, ytmaterial som reflekterar solstrålning, skuggstrukturer och lösningar som främjar ventilation i stadsmiljön.

“Åtgärder för att främja värmeberedskapen i anslutning till markanvändning och byggande är särskilt viktiga ur synvinkeln för anpassning till klimatförändringen, eftersom de beslut som tas i stads- och byggnadsplaneringen inverkar på samhällets sårbarhet långt in i framtiden”, konstaterar Kollanus.

Referenser

Kollanus V, Lanki T: Helteen terveyshaitat ja niiden ehkäisy Suomessa. Työpaperi-raportti 14/2021.

Kollanus V, Tiittanen P, Lanki T. Mortality effects related to heatwaves in Finland – Factors affecting vulnerability. Environ Res 2021 Oct;201:111503. doi: 10.1016/j.envres.2021.111503 

Sohail H, Kollanus V, Tiittanen P, Schneider A, Lanki T. Heat, Heatwaves and Cardiorespiratory Hospital Admissions in Helsinki, Finland. Int J Res Public Health 2020 Nov;17(21):7892. doi: 10.3390/ijerph17217892 

Mer information

Värmebölja
(THL)

Virpi Kollanus
forskare
THL
tfn 029 524 6392
fornamn.efternamn@thl.fi

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som påbörjar sjunde klassen har fått HPV-vaccin16.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret. "Flickor har fått HPV-vaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar sedan hösten 2020. Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Eftersom vaccinationerna av pojkar har inletts först i fjol har alla pojkar i årskurs 5–9 för närvarande rätt till HPV-vaccinationer. Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både flickor och pojkar i femte och sjätte klass. Det är dock möjligt att få vaccinet även i

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum