Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken är svårt överbelastade på grund av klagomålskampanjen inom hälso- och sjukvården

Dela

Till följd av Tehys klagomålskampanj har det på två veckor kommit in över 3100 ärenden som gäller hälso- och sjukvård till regionförvaltningsverkens registratorskontor. Kampanjen har överbelastat regionförvaltningsverkens verksamhet och fördröjer den normala tillsynen av hälso- och sjukvården.

Fackförbundet Tehy startade en kampanj i slutet av april, där de uppmanade sina medlemmar att intensifierat anmäla alla förseelser under arbetsdagen till regionförvaltningsverket. Till följd av kampanjen har regionförvaltningsverkens registratorskontor tagit emot över 3100 ärenden om hälso- och sjukvården under de senaste två veckorna.

Anmälningarna som kommit in genom kampanjen hanteras som tillsynsärenden av regionförvaltningsverken. Omfattningen av kampanjen klarnar då man jämför antalet ärenden med fjolåret. Totalt inleddes 726 tillsynsärenden angående hälso- och sjukvården hos regionförvaltningsverken år 2021. Av dem grundade sig 180 på tidigare uppgjorda tillsynsplaner och 546 tillsynsärenden togs reaktivt till behandling, till exempel genom att reagera på ett problem som lyfts fram i medierna eller en anmälan som gjorts till regionförvaltningsverket. Tehys kampanj överbelastar nu svårt regionförvaltningsverkens hantering av tillsynsärenden.

Den exceptionellt stora mängden anmälningar fördröjer den vanliga tillsynen

En av regionförvaltningsverkens uppgifter är att övervaka att patientsäkerheten säkerställs. Vid tillsynen har under årens lopp uppdagats problem med tillräckliga personalresurser och patientsäkerheten har i vissa fall äventyrats. Då har vi ingripit i ärendet med nödvändiga åtgärder. Tillsynen av hälso- och sjukvården är ett långsiktigt arbete som baserar sig på egenkontroll och myndighetsstyrning. Regionförvaltningsverkens tillsyn å sin sida förebygger att det uppstår problem och lyfter fram brister som måste rättas till.

En kampanj som leder till tusentals anmälningar främjar inte patientsäkerheten, utan snarare försvagar den. De sakkunniga vid regionförvaltningsverken hinner inte längre i nuläget koncentrera sig på de allra allvarligaste förseelserna och på dem som inte omfattas av egenkontrollen.

Det krävs tid att arbeta sig genom anhopningen av anmälningar

En stor del av de anmälningar om missförhållanden eller klagomål som lämnas in till regionförvaltningsverket leder vanligtvis inte till åtgärder eller så kan man konstatera att det inte skett något fel i vården.

Ungefär en tredjedel av de klagomål som behandlats av regionförvaltningsverket leder till påföljder.

Om regionförvaltningsverket i sina utredningar kan påvisa att finns ett missförhållande eller att det uppstått ett fel i vården kan den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården, verksamhetsstället (direktören) eller organisationen få administrativ styrning. Målet är att vägleda den yrkesutbildade personalen eller verksamhetsstället att agera annorlunda i framtiden.

De anmälningar som kommit in under Tehys kampanj behandlas var för sig, helt i normal ordning. Största delen av anmälningarna gäller hälso- och sjukvården men också i viss mån socialvården. Ärendenas närmare karaktär klarnar då behandlingen av dem kommer i gång. Gällande ärenden som inte når över tröskeln för fullständig tillsyn kommer åtgärderna att övervägas noggrant och vid behov returneras ärendet till organisationen för att där hanteras genom egenkontroll.

Då det handlar om anmälningar om allvarligt äventyrande av patient- eller klientsäkerheten tas de till fullständig behandling. En anmälan kan hänga ihop med ett tillsynsärende som redan är under utredning och då kan anmälan eventuellt läggas till i den utredningen.

Regionförvaltningsverken önskar att man så fort som möjligt hittar en lösning på arbetsavtalsförhandlingarna inom kommunsektorn. Regionförvaltningsverken är inte part i strejkåtgärderna, det viktigaste är att klient- och patientsäkerheten tryggas. Det här övervakar vi också i fortsättningen.

Egenkontroll säkerställer patientsäkerheten i första hand

Situationer som kan äventyra patientsäkerheten ska anmälas direkt till arbetsgivaren och händelsen ska i första hand hanteras genom egenkontroll på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är den primära övervakande instansen då det gäller verksamheten inom enheten, personalen som jobbar där samt lokalerna och utrustningen. Endast arbetsgivaren har möjlighet att organisera och ge anvisningar om den egna verksamheten, följa upp och utvärdera den i realtid och vid behov omedelbart ingripa i brister och i tid säkerställa tillgången till tjänsterna och klientsäkerheten.

En anmälan till tillsynsmyndigheten görs i regel då situationen inte kan lösas genom egenkontroll eller då det är frågan om en allvarlig negativ händelse.

På vår webbplats hittar du närmare instruktioner om hur du ska gå till väga om du upptäcker missförhållanden inom hälso- och sjukvården

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
enhetschef Pasi Hirvikoski, pasi.hirvikoski@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
enhetschef Sami Remes, sami.remes@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland:
regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, sari.kemppainen@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
enhetschef, Niina Siirilä, niina.siirila@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
enhetschef Pauli Kamsula, pauli.kamsula@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
enhetschef, Niina Väkeväinen, niina.vakevainen@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum