Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken övervakar patientsäkerheten överallt i Finland - egenkontrollen kommer ändå i första hand

Dela

Vårdpersonalens pågående strejkåtgärder har väckt frågor om hur patientsäkerheten säkerställs – nu och före strejken.

En av regionförvaltningsverkens uppgifter är att övervaka att patientsäkerheten säkerställs. Regionförvaltningsverken följer med situationen på tre sätt:

  • Enligt tidigare uppgjorda tillsynsplaner. I planerna betonas olika delområden inom hälso- och sjukvården. Områdena väljs utgående från de risker som förknippas med dem.
  • Reaktivt, till exempel genom att reagera på ett problem som lyfts fram i medierna eller en anmälan som gjorts till regionförvaltningsverket.
  • I efterhand utgående från klagomål och anmälningar om missförhållanden.

Från och med 2017 har regionförvaltningsverken behandlat över 14 000 tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården. Ett tillsynsärende innebär ett ärende eller en händelse där regionförvaltningsverket utreder om verksamheten har varit lagstridig eller på något annat sätt klandervärd. Vid tillsynen har tidvis framkommit observationer om att patientsäkerhetens skulle ha äventyrats. Då har vi ingripit i ärendet med nödvändiga åtgärder.

Regionförvaltningsverken konstaterar att tillsynen dels förebygger att det uppstår problem, dels lyfter fram brister som måste rättas till.

Egenkontroll säkerställer patientsäkerheten i första hand

Om en anställd noterar en situation på sin arbetsplats som kan tänkas äventyra patientsäkerheten ska hen meddela det här direkt till sin arbetsgivare. Situationen hanteras då i första hand på arbetsplatsen genom egenkontroll.

Arbetsgivaren är den primära övervakande instansen då det gäller verksamheten inom enheten, personalen som jobbar där samt lokalerna och utrustningen. Endast arbetsgivaren har möjlighet att organisera och ge anvisningar om den egna verksamheten, följa upp och utvärdera den i realtid och vid behov omedelbart ingripa i brister och i tid säkerställa tillgången till tjänsterna och klientsäkerheten.

En anmälan till tillsynsmyndigheten görs i regel då situationen inte kan lösas genom egenkontroll eller då det är frågan om en allvarlig negativ händelse.

Säkerställande av patientsäkerheten under pågående strejkåtgärder

Regionförvaltningsverken förberedde sig på att en eventuell patientsäkerhetslag skulle verkställas. Enligt lagförslaget skulle regionförvaltningsverkens uppgift ha varit att förordna yrkesutbildad vårdpersonal som deltar i arbetskonflikten att arbeta i situationer där patientens liv och hälsa är i allvarlig fara på grund av den personalbrist som orsakats av strejkåtgärderna. Lagförslaget gick inte vidare till behandling i riksdagen.

Regionförvaltningsverken följde noga med situationen och förberedde sig på sitt uppdrag. Det skulle ha handlat om hundratals eller till och med tusentals förordnanden per vecka, beroende på region. Regionförvaltningsverken kartlade personalens möjligheter att delta i det här uppdraget, möjligheter att göra omprioriteringar i de nuvarande uppgifterna, logistik, anvisningar, processbeskrivningar och dokumentmallar.

Regionförvaltningsverkens uppdrag inom social- och hälsovården

Regionförvaltningsverken vägleder och övervakar producenter och anordnare av social- och hälsovård och beviljar tillstånd för privat verksamhet.

Socialservice är till exempel boendeservice, service för äldre och service för personer med funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdstjänster är till exempel specialiserad sjukvård, primärvård, jour- och mentalvårdstjänster.

Regionförvaltningsverkets verksamhet har som mål att främja befolkningens välfärd och hälsa, säkerställa klient- och patientsäkerheten och förebygga utslagning. Styrningen och tillsynen gäller både offentliga och privata social- och hälsovårdsproducenter.

Mer information:

Regionförvaltningsverkens uppdrag inom social- och hälsovården 

Hur jag går till väga om jag upptäcker missförhållanden inom social- och hälsovårdstjänsterna 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum