Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 2022: tillsynen över förmedlingsrörelserna gjordes både utifrån myndighetsinitiativ och utifrån anmälningar

Dela
I fjol övervakade Regionförvaltningsverket i Södra Finland effektiviserat tillförlitligheten hos de personer som ansvarar för förmedlingsrörelserna och ingrep i deras felaktiga verksamhet.

Genom tillsynsbeslut ingrep man i förmedlingsrörelsernas felaktiga verksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland tog 2022 emot sammanlagt 196 anmälningar om missförhållanden inom förmedlingsrörelser. Sammanlagt tog regionförvaltningsverket 84 tillsynsbeslut som gällde förmedlingsrörelser, vilket ledde till 20 varningar och tre förbud mot tillståndspliktig förmedlingsverksamhet. En förmedlingsrörelse fick 14 dagars verksamhetsförbud eftersom de observerade felen var återkommande. De vanligaste bristerna var förknippade med förmedlingsrörelsens informationsskyldighet och anbudsförfarandet.

I besluten behandlades bland annat

  • brister i informationsskyldigheten vid förmedling av egnahemshus som ska byggas,
  • utredning av hyresgästens kredituppgifter,
  • anbudsförfarandet och
  • förmedlingsrörelsens skyldighet att förrätta syn på ort och ställe i den bostad som förmedlas.

Genom besluten klargjordes också gränsen för registreringspliktig förmedlingsverksamhet. Föremål för tillsynen var webbplattformar för försäljning eller uthyrning av bostäder, marknadsföring av utlandsobjekt i Finland och semesteraktier. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ålade också en förmedlingsrörelse vite på 5 000 euro, då den fortsatte den tillståndspliktiga förmedlingsverksamheten trots att den hade strukits ur förmedlingsrörelseregistret. I 44 fall fäste regionförvaltningsverket förmedlingsrörelsens uppmärksamhet vid den felaktiga verksamheten.

Tillsynen av förmedlingsverksamheten baserar sig på kundernas anmälningar och på myndighetsinitiativ, såsom tillsynskampanjer. Om regionförvaltningsverket konstaterar att en rörelse handlar i strid med lagen, kan den få en varning eller ett tidsbegränsat verksamhetsförbud. I de grövsta fallen kan rörelsen avföras ur registret över förmedlingsrörelser.

Enheten för tillsynen över förmedlingsrörelser utförde tillsynsbesöken i samarbete med enheten för tillsynen över penningtvättslagen. Under tillsynsbesöken utredde regionförvaltningsverket nya verksamhetssätt inom branschen, observerade lagstridiga förfaringssätt och uppmanade rörelserna att rätta till det felaktiga förfaringssättet.

Granskning av förmedlingsrörelsernas tillförlitlighet

En förmedlingsrörelse som bedriver förmedlingsverksamhet ska registrera sig i registret över förmedlingsrörelser som förs av regionförvaltningsverket. År 2022 registrerades 77 nya förmedlingsrörelser i Södra Finlands register över förmedlingsrörelser och 62 rörelser ströks från registret. Sammanlagt fattades 162 beslut om registret över förmedlingsrörelser. I slutet av 2022 fanns det 847 förmedlingsrörelser i registret. Tio förmedlingsrörelser ströks från registret över förmedlingsrörelser mot rörelsens egen vilja. Den vanligaste orsaken var att rörelsen inte var tillförlitlig eller att den inte hade anmält en ny ansvarig föreståndare inom utsatt tid.

En registrerad förmedlingsrörelse ska enligt lag vara tillförlitlig. Tillförlitligheten bedöms inte bara utifrån rörelsen utan också utifrån dess ansvariga personer. Syftet med registreringsskyldigheten är att trygga tillförlitligheten och ändamålsenligheten hos förmedlingsrörelsen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontrollerade i sin tillsynskampanj att ansvarspersonerna för förmedlingsrörelserna var uppdaterade i registret. Cirka hundra ansvariga personers tillförlitlighet kontrollerades på myndighetsinitiativ.

I marknadsföringen uppgavs fel energieffektivitetsklass och fel storlek på bostadsytor

Vid tillsynen av förmedlingsrörelsernas marknadsföring fokuserade Regionförvaltningsverket i Södra Finland särskilt på hur uppgifterna om energieffektivitetsklassen och bostadsytan följer lagen. I huvudsak gällde tillsynen den marknadsföring som görs på säljportaler på webben. Utifrån tillsynen uppmanade regionförvaltningsverket 38 förmedlingsrörelser att korrigera sina uppgifter.

Personer som utför förmedlingsuppdrag ska vara i anställning hos förmedlingsrörelsen

Personer som utför förmedlingsuppdrag ska enligt lag vara i anställning hos förmedlingsrörelsen. På det sättet vill man säkerställa att den förmedlingsverksamhet som sker i rörelsens namn övervakas av rörelsen. Regionförvaltningsverket ansåg i ett beslut att en lagenlig anställning inte hade uppstått genom det samarbetsavtal som förmedlingsrörelsen hade använt sig av. HFD vidhöll regionförvaltningsverkets beslut i sitt beslut (HFD 2022:33) och ansåg att personer i anställning hos förmedlingsrörelsen och personer som hör till rörelsens ledning ska anses vara anställda enligt lagen om förmedlingsrörelser.

Tillsyn till nytta för kunderna och aktörerna inom branschen

Regionförvaltningsverken övervakar att fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter i sin verksamhet följer lagen och god förmedlingssed. På det här sättet tryggar regionförvaltningsverket för sin del de lagstadgade tjänsterna för förmedlingsrörelsernas kunder och lika verksamhetsmöjligheter för aktörerna inom branschen.

Mer information om förmedling av fastighets- och hyreslokaler och om förmedlingsregistret finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:


växel: 0295 016 000


överinspektör Vilppu Elovaara +358 295 016 482fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 7.6.2025.6.2023 11:02:13 EEST | Kutsu

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Tillställningen ordnas på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors, Bangårdsvägen 9 (1:a vån).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum