Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands mötesmeddelande från Forumet för gårdstillsyn och tillstånd 20.4.2021

Dela

På forumet för gårdstillsyn och tillstånd kan företrädare för myndigheter och producentorganisationer förmedla och utbyta information och synpunkter om aktuella frågor som påverkar verksamheten. Forumet för gårdstillsyn och tillstånd har som uppgift informationsstyrning och information samt utbyte av information och erfarenheter om aktuella frågor samt utveckling av tillsynssituationer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands forum för gårdstillsyn och tillstånd sammanträdde via webben den 20 april till årets första möte under ledning av överdirektör Marko Pukkinen. I utbytet av information och tankar deltog åter representanter för olika myndigheter i regionen, men också företrädare för producentorganisationerna.

Överdirektör Pukkinen konstaterade att RFV i Västra och Inre Finland fortsätter sin tillsynsverksamhet och övriga verksamhet under coronaförhållanden med beaktande av hälsosäkerheten. – Myndighetsverksamheten går i rätt riktning och trots att det från fältet har kommit in och kommer in olika överraskningar är utmaningarna väl identifierade. Samarbete bedrivs med producenterna och näringslivet. Responsen beaktas och verksamheten utvecklas utifrån den, sammanfattade Pukkinen under slutet av mötet den nuvarande situationen och det centrala innehållet av mötet.

Anföranden och inlägg hölls och begärdes på forumet än en gång mycket aktivt, nedan finns sammanfattat innehållet i de olika deltagarnas anföranden (i ordningsföljd).

Livsmedelsverket

Överinspektör Taina Mikkonen från Livsmedelsverket lyfte i sitt anförande fram bl.a. den färska lagen om djursjukdomar (djurhälsobestämmelserna), som gäller från 21.4.2021. Bekämpningen av djursjukdomar förblir i stort sett densamma som för närvarande. Beredningen av den nationella lagen om identifiering av djur pågår fortfarande. Mikkonen berättade också om de nya kraven på registrering av upplagring av djur och könsceller och embryon. Närmare information om detta ges ännu senare. Övergångsperioden för registrering av djurhållningsplatser för hästar gick ut 31.12.2020: alla djurhållningsplatser för hästar ska nu vara införda i registret.

Som oroväckande observationer ansåg överinspektör Mikkonen att antalet antibiotikaskador har ökat på nötkreatursgårdarna i fjol. En tredjedel av orsakerna till skadorna hänförde sig till robotverksamhet, en tredjedel till tillvägagångssätten på gårdarna och i en tredjedel av fallen var orsakerna oklara. Mikkonen berättade vidare att det under 2018–2019 har konstaterats mer salmonella i Finland än tidigare, i synnerhet på nötkreatursgårdar. I undersökningarna har man hittat olika salmonellabestånd och det går inte att ange någon särskild orsak till ökningen. – År 2020 var situationen dock bättre, men fortfarande ”lite i överkant” jämfört med situationen under perioden 2010–2017. Tilläggsfinansiering har anvisats för bekämpning av salmonella, sade överinspektör Mikkonen.

Afrikansk svinpest har inte observerats i Finland, men fågelinfluensa har påträffats på en fjäderfägård i Södra Finland. Enligt Mikkonen har det till skillnad från andra europeiska länder inte konstaterats coronasmitta på finländska gårdar. Med tanke på alla sjukdomar fortsätter det förebyggande arbetet, tillsynen och uppföljningen fortsätter aktivt i samarbete mellan olika myndigheter.

Regionförvaltningsverket

Länsveterinären Pekka Jokela upprepade konsekvenserna och de kritiska iakttagelserna av coronapandemin bl.a. i fråga om försörjningsberedskapen och betydelsen av inhemsk produktion. I sitt anförande betonade han att även om coronan har fört med sig egna utmaningar för tillsyns- och inspektionsarbetet (bl.a. färre kontakter, noggrann förhandsplanering/riskbedömning av obligatoriska besök på gårdarna, distansverksamhet och e-tjänster), så bekämpas djursjukdomar och zoonoser, men arbetet för djurens välbefinnande utförs dock med eftertryck tillsammans. – Vi hoppas alla att pandemin ska besegras. För att lyckas med detta måste alla hjälpa till, avslutade Jokela sitt anförande.

Länsveterinären Terhi Simonen-Jokinen framförde i sitt anförande att regionförvaltningsverket vid tillsynen också ser att människorna blir utmattade och att RFV har myndighetssamarbete med socialväsendet och andra myndigheter. – Vi samarbetar vid behov med semesterverksamheten och i mån av möjlighet också med näringen. Aktören styrs också till projektet Ta hand om bonden eller till stödåtgärder inom den övriga tredje sektorn. Också till exempel med Proagria har det förekommit gott samarbete t.ex. i situationer där antalet djur minskas, berättade Simonen-Jokinen.

Länsveterinären Anna-Maria Moisander-Jylhä påminde om att alla djurhållare när e-tjänsterna i djurhållningsregistret tas i bruk ska kontrollera sina egna uppgifter och korrigera dem vid behov. När man diskuterade brådskande åtgärder enligt 44 § i djurskyddslagen, särskilt avlivning av djur, betonade Moisander-Jylhä att man strävar efter att minimera den skada som åtgärden orsakar djurets ägare genom att leverera djuren till slakt eller sälja dem på annat sätt. På grund av brister i märkning och registrering kan djur som omfattas av förflyttningsförbud inte säljas eller slaktas.

Länsveterinären Anna Jeshoi lyfte fram att RFV i Västra och Inre Finland styr de kommunala myndigheterna och att man särskilt satsat på styrning under coronakrisen. Sedan februari 2020 har det regelbundet hållits handlednings- och diskussionsmöten för tillsynsveterinärer i hela RFV i Västra och Inre Finland. Det praktiska inspektionsarbetet och de verksamhetssätt som hänför sig till det har kontinuerligt styrts och styrs också framöver. Utgångspunkten är att tillsynsmyndigheterna presenterar sig själva och grunden för tillsynen i början av inspektionen. I styrningen har det betonats att alla övervakare ska lämna uppgifter om tillsynen och övervakarens kontaktuppgifter skriftligen alltid i samband med kontrollen.

Jari Tolppanen, chef för enheten för landsbygd och naturresurser inom ansvarsområdet för miljötillstånd berättade i sitt anförande att 304 tillståndsansökningar för närvarande är anhängiga inom ansvarsområdet för miljötillstånd. Av dessa är 105 ansökningar från torvutvinningsområden. 63 ansökningar som gäller små torvutvinningsområden är anhängiga. Det finns 14 ansökningar om djurstallar och pälsdjursfarmer och i fjol gavs sammanlagt 43 beslut om djurstallar. Största delen av besluten gällde tillsyn av tillstånd med anledning av BAT-slutsatserna om intensiv uppfödning av fjäderfä eller svin. År 2020 uppnåddes inom ansvarsområdet målen för behandlingstiden för tillståndsansökningar som gäller investeringsprojekt i djurstallar och pälsdjursfarmer. Sammanlagt sex biogasanläggningar som har planerats i anslutning till djurstallarna har beviljats tillstånd i RFV i Västra och Inre Finland åren 2015–2020. För närvarande behandlas två ansökningar om miljötillstånd för en biogasanläggning som ska byggas i anslutning till gårdsbruksenheter.

NTM-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten

Övervakningschef Ulf-Erik Häggvik från NTM-centralen i Österbotten framförde i sitt anförande att tillsynen över jordbruksstöden vid NTM-centralerna på grund av det fortsatta pandemiläget utförs på samma sätt som i fjol. Antalet kundmöten minskas och fältbesiktningar utförs huvudsakligen utan jordbrukarens deltagande. Kontroller av behövliga handlingar utförs i efterhand som kontorsarbete. – Besök på gårdar anmäls alltid på förhand också i fråga om djurkontroller. Som en del av detta har tillsynsskyldigheten i fråga om jordbruksstöd genom EU:s godkännande minskats från nuvarande 5 procent till 3 procent, berättade Häggvik.

Överinspektör Minna Impola från NTM-centralen i Södra Österbotten berättade att bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till den ingår starkt i miljöansvarsområdets och hela NTM-centralens verksamhet. Målet är att utveckla och främja materialåtervinningen och den separata insamlingen av avfall, liksom också tillsynen över kemikalielagen. Vid enheten behandlas flera omfattande MKB-beskrivningar och program, såsom bilbatteriindustrins projekt och vindkraftsprojekt. Också den nya nationella uppgiften som kontaktpunkt för förnybar energi RED II ska inledas i början av sommaren.

I miljöskyddsgruppen för landsbygden och vattendragen har under vintern behandlats ett stort antal muddrings- och dikningsutlåtanden. Trots detta blir en del dikningsanmälningar fortfarande ogjorda av aktörerna. I gruppen håller man också på att färdigställa en preliminär utredning till ministeriet om möjligheten att i vattenlagen införa avgift för användning av farled. Inom tillsynen av torvutvinningen sysselsätter i synnerhet de områden som läggs ned samt de utlåtanden som ges om tillståndsansökningar för små (mindre än 10 ha) produktionsområden. Sura sulfatjordar och bekämpning av deras skadeverkningar ingår både i tillsynen över torvutvinningen och i behandlingen av dikningsanmälningar.

Coronan har påverkat de periodiska granskningarna av miljötillstånd, men man har ändå kunnat göra dem rätt bra. På samma sätt som under tidigare år kommer man dock inte att uppnå det antal som anges i tillsynsplanen för 2021. – I fråga om pälsfarmer har coronan försvårat inspektionerna och som en försiktighetsåtgärd har man också varit tvungen att delvis flytta fram avlägsnandet av spillning under skugghusen till vårvintern, berättade Impola.

Producentorganisationer

Jan-Ove Nyman, verksamhetsledare för MTK i Mellersta Österbotten, framförde i sitt inlägg sin organisations oro över bl.a. tillgången på strötorv och växttorv samt coronasäkerhetsfrågor i anslutning till säsongarbetare.

När det gäller själva tillsynsverksamheten betonade Nyman att MTK:s ståndpunkt i fråga om djurtillsyn är positiv. – Vi vill alltid djuren väl och ett välmående djur är samtidigt mest produktivt. De senaste ordnade infomötena om djurtillsyn har enligt Nyman varit mycket välkomna. Som en tråkigare observation ansåg han att det på gårdsbruksenheterna har förekommit ovisshet om vilka saker olika övervakare utövar tillsyn över. Likaså har det på olika orter förekommit oklarheter och variationer i brandinspektionspraxis.

Nästa möte hålls i oktober 2021.

 

Mer information

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

e-postadresser har formen fornamn.efternamn@rfv.fi

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

länsveterinär Pekka Jokela, tfn 0295 018 543

länsveterinär Terhi Simonen-Jokinen, tfn 0295 018 543

länsveterinär Anna-Maria Moisander-Jylhä, tfn 0295 018 834

länsveterinär Anna Jeshoi, tfn 0295 018 542

miljöråd Jari Tolppanen, chef för enheten för landsbygd och naturresurser, tfn 0295018779

Livsmedelsverket

överinspektör Taina Mikkonen, Livsmedelsverket, 0295 204 702, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

NTM-centralen

övervakningschef Ulf-Erik Häggvik, NTM-centralen i Österbotten, tfn 0295 028 566 fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

överinspektör Minna Impola, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 878, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

MTK

verksamhetsledare Jan-Ove Nyman, MTK-Keski-Pohjanmaa, tfn 045 129 4427, fornamn.efternamn@mtk.fi

Mer information om aktuella teman som Livsmedelsverket behandlade vid mötet finns bl.a. här:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/hastdjur/registrering-av-hastdjurhallaren-och-djurhallningsplatsen/

Skydda djurhållningsplatsen från ASF - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum