Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets övervakning av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån 2022 visade brister i hur konsumentskydds-lagstiftningen följs

Dela
Under 2022 fick regionförvaltningsverket sammanlagt 45 anmälningar om missförhållanden i kreditgivarnas verksamhet, vilket är fler än året innan. I juli i år överförs både tillsynen och registret till Finansinspektionen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå kreditgivare som beviljar konsumentkrediter och förmedlare av person-till-person-lån. Vi behandlar dessutom registreringar av dessa aktörer.

Övervakningen av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån visade brister i hur konsumentskyddslagstiftningen följs

År 2022 fick regionförvaltningsverket sammanlagt 45 anmälningar om missförhållanden i kreditgivarnas verksamhet, vilket är en tydlig ökning jämfört med året innan då antalet anmälningar uppgick till 34. Behandlingstiden för alla tillsynsärenden var i genomsnitt 66 dagar. I huvudsak avgjorde regionförvaltningsverket de föredragna tillsynsbesluten inom ramen för målet om nio månaders behandlingstid. I tillsynsbesluten fäste vi kreditgivarnas uppmärksamhet vid konsumentskyddslagen eller god kreditgivningssed, t.ex. när det gällde efterlevnaden av pristaksregleringen, bedömningen av kreditvärdigheten, begränsning av fortlöpande kredit och besvarande av förfrågningar.

Registrering av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

50 aktörer fanns antecknade i regionförvaltningsverkets register 31.12.2022. Sammanlagt behandlades 33 registreringsärenden, av vilka 7 var nya godkända registreringar. Under 2022 ströks 13 aktörer ur registret. Handläggningstiden för nya registreringsanmälningar var i genomsnitt 49 dagar. Bristfälliga utredningar och att utredningarna inte lämnades in inom utsatt tid inverkade på handläggningstiden.

Regionförvaltningsverket granskade att uppgifterna i registret är aktuella samt aktörernas tillförlitlighet. Vi kontaktade sådana registrerade aktörer där den ansvariga personen har bytts ut eller där det har gått mer än ett år sedan föregående tillförlitlighetskontroll. Med ansvarig person avses den högsta ledningen, till exempel verkställande direktören eller styrelsemedlemmarna eller en person som äger minst 10 procent av aktierna i ett aktiebolag. Tillsynen visade på brister i hur aktörerna anmälde förändringar. Regionförvaltningsverket gjorde därför med ett brev kreditgivarna uppmärksamma på att iaktta den här skyldigheten.

Registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån samt tillsynen överförs till Finansinspektionen 1 juli 2023

Regionförvaltningsverket förberedde sig även på att registret och tillsynen överförs till Finansinspektionen den 1 juli 2023. Vi deltog även i beredningen av flera lagstiftningsprojekt som gällde konsumentskyddet.

Regionförvaltningsverket övervakar att kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån i sin verksamhet iakttar konsumentskyddslagen och god kreditgivningssed, att de är registrerade och att de uppfyller förutsättningarna för registrering. Vi tryggar lagenligheten i de tjänster som kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån erbjuder sina kunder samt lika verksamhetsmöjligheter för aktörerna inom branschen. Mer information om tillsynen och registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån finns på regionförvaltningsverkets webbplats:

Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Tillsynen av pantlåneinrättningar och tillstånd

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar också riksomfattande tillsyn över pantlåneinrättningar och beviljar dem tillstånd. År 2022 beviljades inga nya tillstånd för pantlåneinrättningar. Regionförvaltningsverket fick inte heller under 2022 några anmälningar om missförhållanden i pantlåneinrättningarnas verksamhet.

Regionförvaltningsverket genomförde den årliga granskningen av pantlåneinrättningarnas bokslut och granskade i samband med det även tillförlitligheten och lämpligheten hos pantlåneinrättningarnas ägare och förvaltningspersoner. Boksluten var adekvata och tillsynen visade inte heller på några andra avvikelser.

Regionförvaltningsverket övervakar att pantlåneinrättningarna i sin verksamhet iakttar lagen om pantlåneinrättningar och uppfyller tillståndsvillkoren. Vi tryggar lagenligheten i de tjänster som pantlåneinrättningarna erbjuder sina kunder samt lika verksamhetsmöjligheter för aktörerna inom branschen. Mer information om tillsynen och tillstånd gällande pantlåneinrättningarna finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Mer information:

Överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016 627

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum