Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets styrnings- och utvärderingsbesök kompletterar situationsbilden av social- och hälsovårdsservicen inom välfärdsområdena

Dela
Regionförvaltningsverket i Södra Finland instruerar välfärdsområdena i egenkontroll och i att ansvaret för ordnandet av tjänster iakttas bland annat genom styrnings- och utvärderingsbesök som kompletterar tillsynen över social- och hälsovårdstjänsterna. Varje välfärdsområde besöks årligen.

Som en del av styrnings- och tillsynsarbetet inom social- och hälsovårdsservicen gör regionförvaltningsverket instruktions- och utvärderingsbesök i välfärdsområdena. Genom besöken stöds bland annat välfärdsområdenas beredskap att genomföra egenkontroll och att iaktta organiseringsansvaret.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland gjorde väglednings- och utvärderingsbesök i vart och ett av de tio välfärdsområdena (inkl. Helsingfors stad och HUS-koncernen) i fjol. Syftet med besöken var att få aktuell information om förberedelserna av välfärdsområdet, den framtida strukturen och nyckelpersonerna.

”Under besöken ville vi i synnerhet få en bild av resurserna och organiseringen av den kommande egenkontrollverksamheten, främjandet av välfärd och hälsa samt beredskapen inom social- och hälsovården”, berättar Anne Hiiri, chef för enheten för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I samband med besöken får regionförvaltningsverket uppgifter av välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-koncernen om områdets verksamhet, sätten att tillhandahålla service, lokala förhållanden och olika bakgrundsfaktorer som har lett till den nuvarande situationen. Syftet är att göra förtroendevalda, ledningen och personalen i välfärdsområdet förtrogna med tillsynsprogrammen, lagstiftningen och andra aktuella frågor som gäller social- och hälsovården.

”Besöken skapar kontinuitet i lägesförståelsen och ger möjlighet till informationsutbyte och dialog mellan tillsynsmyndigheten och välfärdsområdena”, summerar Anne Hiiri.

Årets besök fokuserar på organiseringsansvaret och egenkontrollen

Motsvarande styrnings- och utvärderingsbesök i välfärdsområdena ordnas också i år, och avsikten är att även i fortsättningen besöka varje välfärdsområde årligen. Besöken ingår i regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården 2020–2023, och besöken under hösten 2023 och i början av 2024 görs tillsammans med Valvira. Besöken 2023 fokuserar i enlighet med tillsynsprogrammet särskilt på att följa upp hur organiseringsansvaret för välfärdsområdena och tillhörande egenkontroll iakttas.

Dessutom sammanträder den högsta ledningen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland och välfärdsområdena den 31 januari 2023 under ledning av regionförvaltningsverket för att skapa en gemensam lägesbild och intensifiera kontakterna och dialogen. Målet är att fortsätta även med de här gemensamma diskussionsforumen i framtiden.

Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar egenkontrollen i välfärdsområdena

Välfärdsområdena ansvarar för tillsynen över all social- och hälsovårdsservice som de skaffar som köpta tjänster och som de producerar själva samt över räddningsväsendets tjänster. Välfärdsområdet ska genom sin egenkontroll säkerställa att området sköter sina uppgifter lagenligt och att de ingångna avtalen om köpta tjänster iakttas. Vid egenkontrollen ska det särskilt säkerställas att tjänsterna är tillgängliga, kontinuerliga, säkra och av god kvalitet samt att klienterna och patienterna behandlas jämlikt.

Regionförvaltningsverket vägleder och stödjer välfärdsområdena och säkerställer att egenkontrollen iakttas. Myndighetstillsynen har också till uppgift att ingripa när egenkontrollen inte är tillräcklig. Då regionförvaltningsverket fått kännedom om ett tillsynsärende vidtas de åtgärder som bedöms vara befogade med tanke på att säkerställa klient- eller patientsäkerheten eller att iaktta lagen. Målet är en proaktiv tillsyn som ska förebygga att missförhållanden uppstår och som så snabbt som möjligt ska ingripa i missförhållanden.

När regionförvaltningsverket reder ut tillsynsärenden fäster vi särskild uppmärksamhet vid hur egenkontrollen inom välfärdsområdet reagerar på ärendet och vilka korrigerande åtgärder det vidtar. Vid instruktions- och utvärderingsbesöken är handledningen och utbytet av information det väsentliga.

Läs mer:

Mer information:

  • styrnings- och utvärderingsbesök: enhetschef, Anne Hiiri, tfn 0295 016 067, Främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet
  • tillsynen över social- och hälsovården: enhetschef Niina Väkeväinen, tfn 0295 016 356, Tillsynen över social- och hälsovården
  • tillsynen över räddningsväsendet: räddningsöverinspektör Mira Leinonen, tfn 0295 016 572, Räddningsväsendet och beredskapen
  • överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla24.3.2023 08:08:19 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki 21.3.2023 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolle. Käynnin taustalla olivat aluehallintoviraston vastaanottamat kantelut ja epäkohtailmoitukset koskien psykiatrisista häiriöistä kärsivien nuorten potilaiden hoidon järjestämistä ja toteuttamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum