VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Rekordstor partifinansiering – tillsynen gjorde finansieringen mer transparent

Dela

Riksdagspartierna samt deras distrikts- och kvinnoorganisationer följer i huvudsak finansieringsbestämmelserna väl. Partifinansieringsbeloppet som redovisades till revisionsverket 2019 var rekordstort: 4,3 miljoner euro. Revisionsverket fick också ett betydande antal redovisningar om stöd från tidigare år.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Statens revisionsverk har för flera år granskat finansieringen av alla riksdagspartier samt distriktsorganisationer och kvinnoorganisationer tillhörande vissa partier som får statsunderstöd. Totalt granskades 49 partier eller organisationer. Revisionsverket utövar också tillsyn över statsunderstöd som beviljats för politisk verksamhet, dvs. partistöd, och redde ut avtals- och redovisningsförfarandena för dessa bidrag.

Till revisionsverkets register redovisades partiers, deras distrikts- och kvinnoorganisationers samt andra partiföreningars och partinära sammanslutningars understöd till ett belopp av cirka 2,8 miljoner euro 2020. Finansieringsredovisningarna för valåret 2019 uppgick till 4 miljoner euro. Efter revisionen och de kompletteringar som föranletts av den var siffran större än någonsin, 4,3 miljoner euro. Tillsynen över partifinansieringen inleddes 2011.

”Partierna iakttar vanligen finansieringsbestämmelserna väl. Trots detta observerades särskilt i partiernas distrikts- och kvinnoorganisationer ett stort antal prestationer som inte hade redovisats på det sätt som lagen kräver. Efter revisionerna redovisades ändå ett flertal stödprestationer och prestationer för många år till registret, dvs. finansieringen blev mer transparent”, berättar Statens revisionsverks ledande redovisningsrevisor Klaus Krokfors.

I partiernas statsunderstödsredovisningar har de understöd som överförts till distriktsorganisationerna och kvinnoorganisationerna årligen avvikit från de belopp som understödstagarna har meddelat. Revisionsverket har i sina revisioner uppmanat aktörerna att precisera rapporteringen. Efter korrigeringarna motsvarade partiernas och deras distrikts- och kvinnoorganisationers statsunderstödsredovisningar varandra eller så förklarades skillnaden i övriga bokslutshandlingar.

Även äldre stödpengar kom fram i revisionerna

År 2020 redovisades även understöd på cirka 1,6 miljoner euro som gällde tidigare år till revisionsverkets register. En betydande del av de retroaktiva redovisningarna grundar sig på de nyss utförda revisionerna.

Revisionsverket granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet. I Finland finns det cirka 6 000 partiföreningar, av vilka revisionsverket övervakar cirka 150. Revisionsverket har inte rätt att granska partiernas lokalföreningar.

Val- och partilagstiftningen utvecklas som bäst i en parlamentarisk valarbetsgrupp. Arbetsgruppen utreder behovet av att utveckla vallagen, partilagen och valfinansieringslagen samt lagstiftningen som gäller annan politisk verksamhet och lägger fram nödvändiga ändringsförslag.

Revisionsverkets granskningar av partifinansieringen fortsätter igen hösten 2021. Granskningsintervallet har förkortats och förkortas ytterligare för att finansieringsuppgifterna ska vara mer aktuella och transparenta än tidigare. 

Ta del av den nya publikationen:

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum