Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Remissutlåtandena har inte beaktats tillräckligt i regeringens uppdaterade vårdproposition

Dela

I regeringens proposition om lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen verkar problemen med tidsplanen och beaktandet av regionernas och kommunernas särdrag kvarstå. Trots omfattande kritik under remissbehandlingen har inga förändringar föreslagits på denna punkt.

Regeringen har inte beaktat till exempel möjligheterna för kommunerna och välfärdsregionerna att komma överens om arbetsfördelningen. Detta lyftes fram i många utlåtanden, till exempel i fråga om psykolog- och kuratorstjänsterna inom elev- och studerandevården och i fråga om inom miljö- och hälsoskyddet.

Behovet av att säkra samarbetet mellan kommunerna och välfärdsregionerna har inte heller beaktats tillräckligt, trots att budskapet i remissutlåtandena var tydligt.

I fråga om de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna har det gjorts ändringar som går i rätt riktning, men som fortfarande är otillräckliga med tanke på helheten.

– De grundläggande problemen med att trygga livskraften och investeringsmöjligheterna särskilt i växande städer kvarstår och lösningarna hänger snarast på beslut i framtiden, säger Kommunförbundets vice vd Timo Reina.

Regeringen har uttryckt oro för att regionerna inte ska ha tillräcklig finansiering och är beredd att se över finansieringen genom senare beslut.

– Hållbarheten i den kommunala ekonomin och kommunernas investeringsförmåga måste tryggas i beredningen av vårdreformen. Ett förslag till detta borde presenteras så fort som möjligt, fortsätter Reina.

Närmare upplysningar:

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907

Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 9866

Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, tfn 050 408 4392

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Pandemin förändrar arbetet, ekonomin och makten: Städerna och kommunerna pejlar framtiden efter coronakrisen i ny rapport22.10.2020 10:08:19 EESTTiedote

Vad händer med arbetet, ekonomin, makten och städerna till följd av coronapandemin? Hur inverkar pandemin på våra sociala relationer eller den teknologiska omställningen? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor mitt under den pågående coronapandemin. Det resulterade i en rapport där pandemins konsekvenser bedöms med siktet på den närmaste framtiden fram till slutet av årtiondet.

Pandemia muuttaa työtä, taloutta ja valtaa: Kaupungit ja kunnat luotaavat uudessa raportissa koronan jälkeistä tulevaisuutta22.10.2020 09:52:01 EESTTiedote

Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin koronaepidemian keskellä. Työn tuloksena syntyi raportti, jossa arvioidaan pandemian vaikutuksia lähitulevaisuudesta vuosikymmenen päähän.

Hallituksen päivitetyssä sote-esityksessä ei riittävällä tavalla huomioitu saatua lausuntopalautetta13.10.2020 16:25:19 EESTTiedote

Hallituksen sote-esityksessä aikatauluun ja alueiden ja kuntien erityispiirteiden huomiointiin liittyvät ongelmat näyttäisivät pysyneen ennallaan, eikä niihin ole lausuntokierroksen myötä esitetty muutoksia laajasta kritiikistä huolimatta. Linjauksissa ei ole huomioitu esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden välisen työnjaon sopimisen mahdollistamista, mikä nousi useissa lausunnoissa esiin esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta. Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön varmistamiseen liittyviä muutostarpeita ei ole myöskään riittävästi huomioitu, vaikka lausuntopalautteiden kautta välitetty viesti on selvä. Kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten osalta on tehty oikeansuuntaisia, mutta kokonaiskuvassa yhä riittämättömiä muutoksia. - Perusongelmat erityisesti kasvavien kaupunkien elinvoiman ja investointimahdollisuuksien varmistamiseksi pysyvät ennallaan ja ratkaisuja pikemminkin sii

Utlåtandena om vårdreformen måste hinna beaktas29.9.2020 10:46:05 EESTTiedote

De kommunala aktörerna har lämnat in rikligt med utlåtanden om utkasten till lagar om social- och hälsovårdsreformen under remissbehandlingen som pågick till 25.9. Enligt Kommunförbundets analys i det första skedet gällde kommunernas kritik i synnerhet de föreslagna egendomsarrangemangen samt de konsekvenser som överföringen av finansieringen innebär för kommunerna. Nästan utan undantag ansåg kommunerna att de utjämningsarrangemang som föreslagits för lindring av de kommunspecifika ändringarna inte är helt godtagbara och tillräckliga. Mer än två tredjedelar av kommunerna var inte heller nöjda med kompensationsförfarandet i anslutning till egendomsarrangemangen. I synnerhet de stora städerna framförde i sina utlåtanden en oro över reformens konsekvenser för investeringsförmågan. Enligt Kommunförbundet borde man vid den fortsatta beredningen fästa särskild vikt vid finansieringen och egendomsarrangemangen. - Reformen får inte ha konsekvenser för balansen i kommunernas ekonomi eller deras

Sote-uudistuksen valmisteluaikataulun on mahdollistettava lausuntopalautteen huomiointi29.9.2020 09:26:10 EESTTiedote

Kuntatoimijat vastasivat perjantaina 25.9 päättyneeseen sote-lakiluonnosten lausuntokierrokseen laajasti. Kuntaliiton tekemän ensivaiheen analyysin mukaan kunnat kritisoivat erityisesti ehdotettuja omaisuusjärjestelyitä sekä rahoituksen siirron vaikutuksia. Lähes poikkeuksetta kunnat eivät pitäneet kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitettyjä tasausjärjestelyjä täysin hyväksyttävinä ja riittävinä. Yli kaksi kolmasosaa kunnista ei myöskään ollut tyytyväisiä omaisuusjärjestelyihin liittyvään kompensaatiomenettelyyn. Erityisesti suurten kaupunkien lausunnoissa tuotiin esiin myös huoli uudistuksen vaikutuksista niiden investointikykyyn. Kuntaliiton näkemyksen mukaan erityisesti rahoitusta ja omaisuusjärjestelyjä koskevien valintoihin tulisikin kiinnittää jatkovalmistelussa vielä huomiota. - Uudistuksella ei saa olla vaikutusta kunnan talouden tasapainoon tai investointikykyyn. Tarvitsemme elinvoimaisia ja investointeihin kykeneviä kuntia myös sote-uudistuksen jälkeen. Tämä on aivan

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår16.9.2020 18:54:55 EESTTiedote

Kommunförbundet är i viss mån lättat över att regeringen Marin noterade kommunernas problem och förlängde coronastödet till kommunsektorn till år 2021. Även om stödet inte helt täcker de förluster som coronakrisen ger upphov till, underlättas beredningen av nästa års budget och balanseringen av ekonomin i kommunerna av beskedet om att stödet fortsätter. Det minskar även trycket på höjningar av kommunalskatten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum