Republikens president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2020

Dela

Medborgare!

Vi befinner oss i början av ett nytt decennium. 2010-talet var en tid av snabba förändringar. Förändringstakten kommer att öka ytterligare, men vi själva påverkar riktningen.

Livet såväl ute i världen som i Finland har präglats av oro, instabilitet och kortsiktighet. Vi måste nu skapa motkrafter mot dessa. Vi behöver mer fred, stabilitet och långsiktighet.

* * *

I slutet av året häpnade jag över när någon i en intervju i London beskrev människors delade brexit-åsikter med orden ”vi har lärt oss att hata varandra”. När en fråga, hur betydande den än är, väcker hat mot den som tänker annorlunda, går vi i en dålig riktning. En kultur av hat kommer vi inte långt med. Den slår ned oss.

Jag känner en växande oro över hur vi i Finland bemöter varandra. Det handlar om respekt för varandra, i sista hand om upprätthållande av samhällsfreden. Och därmed om vår säkerhet.

Vårt sätt att diskutera har förändrats snabbt. Allt mer sällan hör man människor som är oeniga försöka uppnå samförstånd. Allt oftare ser man de befintliga skiljelinjerna bli starkare. Det är ”vi” på denna sida som har rätt och ”de” på den andra som har fel. 

När det inte längre finns en vilja att föra en äkta dialog, ökar mängden missförstånd. När information är av betydelse bara då den tjänar ens egen agenda, skapas det utrymme för halvsanningar, även lögner.

Vi måste få slut på denna utveckling. Det är inte bara fråga om att diskussionsklimatet ska bli trevligare. På spel står också den viktigaste faktorn för Finlands framgång. Att förstå varandra.

Förståelse behöver inte betyda samstämmighet. I vårt land har det alltid funnits utrymme för olika åsikter. Det är tillåtet att tvista om frågor. Det kan till och med rekommenderas. Men att ringakta och underskatta andra löser inga tvister. Vi är bättre än så.

* * *

Samhället måste se till att alla kan leva tryggt och i lugn och ro. Finland är ett tolerant och öppet samhälle, ett föregångarland även i detta avseende. Men det finns också ondska i världen, och den kan inte utplånas enbart med välvilja. Om vi vill hålla fast vid det goda måste vi nogsamt värna om det. Detta har jag även menat med uttalandena om lagstiftningen gällande terrorism.

Ryggraden i vår samhällsstruktur är dess servicesektor. De människor som i sitt arbete verkställer den demokratiska viljan. Alltför många av dem utsätts dagligen för trakasserier, hot, påtryckningar, till och med våld. I dag är de igen tvungna att möta dem som i går trakasserade dem. Arbetet är inte längre bara professionellt krävande, utan också psykiskt tungt. Om de som har hand om omsorg, utbildning och säkerhet utmattas, riskeras hela samhällets funktion. Det har vi inte råd med.

Trakasserikampanjer och hatretorik är nyare begrepp i den allmänna debatten. Vår lagstiftare har dock varit förutseende. Till exempel är hets mot folkgrupp samt gärningar som kränker individens ära, frid eller integritet redan nu straffbara. Den som begår ett brott ställs till svars för det. Där finns inget samband med yttrandefriheten, än mindre med begränsningar av den.

I Finland har vi, med rätta, betonat minoriteternas rättigheter och skyddat dem. Individens okränkbarhet är densamma för alla. Oberoende av till vilken befolkningsgrupp de upplevs höra. Och vi är alla individer.

* * *

När det gäller inrikespolitiken och parlamentarismen har det uppstått ett nytt fenomen. Ingen regering har under detta årtusende suttit hela valperioden ut. Den regering som nyligen inledde sin verksamhet är den nionde och statsministern den åttonde i ordningen sedan 2003. Den tidigare, invanda rytmen att regeringen sitter hela perioden ut har förändrats så att genomsnittet ligger på under två och ett halvt år. Vid första anblicken kan detta anses vara en följd av en bräcklig parlamentarism eller en orolig politisk situation.

Så är det dock inte. Ingen regering har fallit på grund av en interpellation. Inte en enda gång har det uppstått ett politiskt dödläge. Snarare tvärtom. En regering som avgått mitt under perioden har snabbt följts av en ny, med nästan samma program och sammansättning. Bortsett från att statsministern bytts ut.

När statsministern utför sina uppgifter är kraven höga. Och statsministern som person är hela tiden under lupp. Som statsrådets frontfigur är statsministern i fokus när det gäller att inför allmänheten och de egna leden svara för lösningar som alla inte tycker om. Om populariteten eller understödet samtidigt försvagas, ökar trycket. Ett enskilt fel eller misslyckande kan bli avgörande.

Jag vill än en gång påpeka att statsrådets arbete är kollegialt. Beslut fattas tillsammans och ansvaret bärs tillsammans. Detta obestridliga gemensamma ansvar har fått mindre uppmärksamhet. Men att komma ihåg det kan både minska statsministerns börda och vara till stöd i arbetet.

Arbetsro behövs också i politiken. Politiskt drama uppstår snabbt, politiska resultat tar sin tid.

* * *

Klimatförändringen är ett stort hot. Kan den åtgärdas? Vi har verktygen, men finns det användare? Var och en har satt upp mål, Finland i täten. Det är bra. Men mål är inte ännu handlingar.

Även hos oss är det få som känner till ”Helsinki principles” –Helsingforsprinciperna. De är närmare konkreta handlingar än målen. För under ett år sedan kom ett antal finansministrar under Finlands ledning – nu är de redan över 50 – överens om att klimatpåverkan ska beaktas i alla budget- och investeringsprojekt. Också bland storföretagen sprider sig liknande idéer snabbt.

Förändringen utgår från de stora: staterna och företagsjättarna. Men också vi snart åtta miljarder mer eller mindre konsumerande människor är en stor drivkraft.

* * *

Det instabila världsläget visar inga tecken på stabilisering. I en värld som blir allt mer komplicerad stiger kravnivån för vår egen utrikespolitik.

I sin utrikespolitik gör Finland sitt yttersta för fred, stabilitet och långsiktighet. Genom att arbeta för det gemensamma bästa tar vi vårt eget ansvar för världen och främjar samtidigt Finlands eget intresse.

I sista hand är dock var och en sin egen lyckas smed. En klar utgångspunkt för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik bör fortfarande vara att trygga vår egen ställning. Det gör ingen annan.

* * *

I år har det gått ett kvarts sekel sedan vi blev medlemmar i Europeiska unionen. EU är fortfarande den viktigaste källan till ekonomisk välfärd och stabilitet för Finland.

Särskilt viktigt är att den europeiska säkerhetsdebatten äntligen går framåt. Samarbetet har bara börjat, men det ligger i vårt intresse att det fortsätter.

Under den tilltagande konkurrensen mellan stormakterna har den nya EU-kommissionen velat beskriva sig själv som ”geopolitisk”. Bra så. Endast en stark union kan vara jämlik vid sidan av Förenta staterna, Kina och Ryssland, som betonar sin styrka.

Europa är visserligen redan en stormakt inom handel, ekonomi, vetenskap och teknologi. Dessa områden kan styra morgondagens geopolitik. Som en del av Europa deltar vi också i detta.

* * *

Människan har alltid trott på framtiden. Haft fel ibland, men sedan åtgärdat sina misstag. Och lyckats.

Jag önskar er alla ett gott nytt år och Guds välsignelse.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Statement by the President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the SDG Moment convened by the UN Secretary-General, 18 September 202018.9.2020 17:59:00 EESTPress release

Madame Deputy Secretary-General, Mr. President, Ladies and Gentlemen, Excellencies, We are in the middle of a global crisis, caused by the COVID-19 pandemic. The crisis has also brought challenges to many of the Sustainable Development Goals. In addition to the ones focusing on health and poverty, I would like to stress the importance of gender equality. When our societies face turmoil, the rights of women and girls, particularly Sexual and Reproductive Health and Rights, are often eroded. We need to be decisive in safeguarding these rights. In order to build a sustainable future, we need the full contribution of women and girls, too. *** The current crisis also brings us an opportunity we cannot afford to miss. Across the world, we see governments and institutions responding to it with enormous financial stimulus packages. We must make sure that these funds are used cleverly. In order to truly “Build Back Better and Greener”, our recovery now needs to align with the 2030 Agenda, the P

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN-evenemanget SDG Moment för hållbar utveckling den 18 September 202018.9.2020 17:58:40 EESTTiedote

Fru vice generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser, Mina damer och herrar! Vi befinner oss mitt i en global kris orsakad av covid-19-pandemin. Krisen har medfört utmaningar också för många av målen för hållbar utveckling. Förutom de mål som är inriktade på hälsa och fattigdom vill jag betona vikten av jämställdhet mellan könen. När våra samhällen står inför kaos urholkas ofta kvinnors och flickors rättigheter, särskilt vad gäller området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi måste beslutsamt skydda dessa rättigheter. För att bygga en hållbar framtid behöver vi också kvinnors och flickors fulla bidrag. *** Den nuvarande krisen ger oss också en möjlighet som vi inte har råd att missa. Över hela världen ser vi hur regeringar och institutioner svarar på krisen med enorma finansiella stimulanspaket. Vi måste se till att dessa medel används på ett klokt sätt. För att verkligen kunna ”Build Back Better and Greener” måste vår återhämtning nu anpassas till Agenda 2030,

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n kestävän kehityksen SDG Moment -tilaisuudessa 18.9.202018.9.2020 17:57:09 EESTTiedote

Arvoisa apulaispääsihteeri, hyvä puheenjohtaja, naiset ja herrat, arvoisat valtionpäämiehet, Elämme parhaillaan COVID-19-pandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen kriisin keskellä. Kriisi on tuonut haasteita myös monien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Terveyteen ja köyhyyteen keskittyvien tavoitteiden lisäksi haluaisin painottaa sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä. Kun yhteiskuntamme kohtaavat myllerryksiä, merkitsee se usein naisten ja tyttöjen oikeuksien – erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien – rapautumista. Meidän on suojeltava näiden oikeuksien toteutumista päättäväisesti. Jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta, tarvitsemme siihen myös naisten ja tyttöjen täyden panoksen. *** Tämän hetken kriisi tarjoaa meille myös mahdollisuuden, jota meillä ei ole varaa hukata. Näemme kuinka hallitukset ja instituutiot ympäri maailmaa vastaavat kriisiin valtavien taloudellisten elvytyspakettien avulla. Meidän on varmistettava, että nämä varat käy

President Niinistö to virtually attend the UN General Assembly17.9.2020 12:22:38 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 20/2020 17 September 2020 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will participate in the 75th session of the United Nations General Assembly and deliver Finland’s National Statement on Wednesday, 23 September. The theme of the General Debate will be commitment to multilateralism and confronting COVID-19 through effective multilateral action. Due to the COVID-19 pandemic, this year’s high-level week of the General Assembly will mainly take place virtually. In addition to the National Statement delivered to the General Assembly, President Niinistö will speak at several of the main events over a period of two weeks. The 75th anniversary of the UN will also be celebrated during the high-level week. Before the beginning of the high-level week, President Niinistö will address the SDG Moment convened by the UN Secretary-General António Guterres on Friday, 18th September. This event focuses on monitoring the implementation of t

President Niinistö deltar virtuellt i FN:s generalförsamling17.9.2020 12:22:21 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 20/2020 17.9.2020 Republikens president Sauli Niinistö deltar i Förenta nationernas 75:e generalförsamling och håller Finlands nationella anförande onsdagen den 23 september 2020. Temat för generaldebatten är engagemanget för det multilaterala samarbetet och det internationella samarbetet för att hantera coronapandemin. Generalförsamlingens högnivåvecka ordnas i år i huvudsak virtuellt på grund av coronapandemin. Förutom att president Niinistö håller ett anförande i generalförsamlingen kommer han att tala vid flera andra FN-toppevenemang under de kommande två veckorna. Under högnivåveckan firas även FN:s 75-årsjubileum. Före högnivåveckan inleds håller president Niinistö fredagen den 18 september ett anförande vid evenemanget SDG Moment under värdskap av FN:s generalsekreterare António Guterres. Mötet är inriktat på att följa upp genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Måndagen den 21

Presidentti Niinistö osallistuu virtuaalisesti YK:n yleiskokoukseen17.9.2020 12:20:58 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 20/2020 17.9.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Yhdistyneiden kansakuntien 75. yleiskokoukseen ja pitää Suomen kansallisen puheenvuoron keskiviikkona 23. syyskuuta 2020. Yleiskeskustelun aiheena on sitoutuminen monenkeskiseen yhteistyöhön ja globaali yhteistyö koronaviruspandemiaan vastaamiseksi. Yleiskokouksen korkean tason viikko järjestetään tänä vuonna koronapandemian vuoksi pääosin virtuaalisesti. Yleiskokouspuheenvuoron lisäksi presidentti Niinistö puhuu useassa päätapahtumassa, jotka jakautuvat kahden viikon ajalle. Korkean tason viikolla juhlistetaan myös YK:n 75-vuotispäivää. Ennen korkean tason viikon alkua, perjantaina 18. syyskuuta, presidentti Niinistö pitää puheenvuoron YK:n pääsihteeri António Guterresin isännöimässä SDG Moment -tilaisuudessa. Tilaisuudessa keskitytään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon seurantaan. Maanantaina 21. syyskuuta presidentti Niinistö puhuu YK:n 75. vuosipäivän kunniaksi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum