Republikens president Sauli Niinistös tal vid Regeringsformens 100-årsjubileumsfest i riksdagen den 10 september 2019

Dela

Ärade talman, bästa representanter för Finlands folk och gäster,

”Riksdagen har framför allt att i hävderna anteckna den nya regeringsformen, varmed grunden lagts till ett självständigt, fritt Finlands statliga liv”, konstaterade K. J. Ståhlberg, regeringsformens fader, när riksdagen avslutades 1919.

Att stifta en regeringsform var en prövosten för den nya republiken. Det fanns många åsikter, vita och röda, monarkistiska och republikanska, men bara ett mål. En enhetlig nation som är stark även utåt.

Den krävande uppgiften genomfördes med framgång. Regeringsformen blev en kraft som upprätthåller samhället, grunden för det. På ett exceptionellt sätt kom huvuddragen i den att gälla i årtionden.

I dag kan vi konstatera att grunden fortfarande står stark. Finland är ett av de stabilaste länderna i världen och hör till den absoluta världstoppen som rättsstat. Ett land som är känt som en öppen och pålitlig aktör.

***

Regeringsformen, statsskicket och grundlagen är högtidliga ord som i vardagsspråket kan förefalla avlägsna, men de har en väsentlig inverkan på vår vardag.

Jag vill särskilt lyfta fram två teman: förtroende och delaktighet. Ingendera är direkt lagtext, men bägge beskriver lagens anda med avseende på reglerna för vår samexistens.

All samexistens grundar sig på förtroende, ett antagande om att var och en handlar på ett sätt som skäligen kan förutsättas av honom eller henne.

De grundläggande fri- och rättigheterna i Finlands grundlag ger en god grund för bedömningen av vad som kan ”förutsättas”.

Ofta stannar tanken vid att tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna är samhällets skyldighet och medborgarnas rättighet. Men medborgarna har också en skyldighet gentemot varandra, en skyldighet att respektera en annan individs grundläggande fri- och rättigheter. För den som inte värdesätter andras rättigheter finns det inte heller egna rättigheter. Enligt en uttrycklig bestämmelse i grundlagen bär ”var och en” – alltså vi alla – ”ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet”.

Individen bär ansvar också för sin egen trygghet. I grundlagen finns bestämmelser om rätten till social trygghet, att alla som inte förmår skaffa sig den tryggheten har rättigheter. Efter det konstateras det i grundlagen, alldeles riktigt, att var och en genom lag tillförsäkras trygghet för olika specialsituationer i livet och tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Jag uppfattar det så att här ingår ett antagande om att var och en, enligt sin kapacitet och sina möjligheter, ska utnyttja sin egen förmåga.

De strängaste förväntningarna ställs på dem som utövar den offentliga makten: på denna sal, på oss, på alla myndigheter. Det är att upprätthålla den konstitutionella regeln om att ”trygga människovärdets okränkbarhet och den enskilda människans frihet och rättigheter samt främja rättvisa i samhället”.

Grunden i vår hundraåriga regeringsform har stått stabil genom såväl svårigheter som ljusa tider. Kort sagt: förtroende och ansvar – dessa två bygger vår grundlag på.

***

Det andra temat är delaktighet; en känsla av att ha del i samhället och av att kunna påverka framtiden.

Grundlagen skapar en stark ram, en slags skyddskonstruktion, som garanterar möjligheterna till deltagande och delaktighet.

För nutidsmänniskan kan en del fri- och rättigheter låta som en självklarhet, såsom allmän och lika rösträtt. Vid den tid då konstitutionen infördes var det just rösträtten som skapade en känsla av delaktighet och lade grunden för att utveckla republiken.

Mötesfrihet och religions- och samvetsfrihet känns också de som något naturligt och självklart. Man har en känsla av att ingenting kan rubba dem.

Men det ligger en viss fara i att ta saker och ting för givna. Frågan om att säkra yttrandefriheten lyfts fram såväl i den europeiska som i den finländska debatten i annan omfattning än för bara några år sedan när både yttrandefriheten som ett värde i sig och dess gränser var klarare.

I en värld av motsatta sanningar finns det inte rum för faktabaserad information. Detta leder till förvirrade mottagare; vad är jag egentligen delaktig av?

I värderingar som gäller utbildning, språk och kultur är grundlagen enligt min mening ännu mer än bara en ram för vår vardag. När skolgång är ett alternativ för alla och olikheter accepteras blir det genast lättare för många att hänga med.

***

Ingen lag, inte ens grundlagen, är allsmäktig. Jag vill återkomma till den oro över utslagna unga som jag ofta uttryckt tidigare.

Var och en av oss kan i helt vanliga situationer stödja en ung människas delaktighet. För egen del tror jag att jag kanske inte skulle vara här nu, om jag som ung inte hade stött på förstående vuxna. Och det fanns många av dem. Jag kan tänka mig att flera av er delar denna känsla.

***

Regeringsformen och grundlagen var länge ämnen som diskuterades främst i akademiska eller politiska kretsar. Under de senaste decennierna har kretsen breddats och i den offentliga debatten vädjas det allt oftare till grundlagen. Jag anser att det är en del av utvecklingen i en civiliserad stat.

Mot slutet av den föregående regeringsperioden blev tolkningen av grundlagen föremål för en hetsig debatt. Debatten kulminerade än en gång i en diskussion om grundlagsutskottets ställning som väktare av grundlagen.

På det teoretiska planet fanns det sannerligen något att dryfta över. Kan två helt identiska frågor få olika svar av grundlagsutskottet om styrkeförhållandena i riksdagen ändras mellan frågorna? Och om svaret är ja, kan det förklaras med att tolkningen har förändrats, inte grundlagen?

Det är bra att inse att grundlagen är skriven i vida ordalag för att ge utrymme för att tiderna och tolkningarna förändras. Men det oaktat skulle det vara förvirrande om något som i går var förenligt med grundlagen, eller stod i strid med den, i dag skulle vara det motsatta.

Domstolar, i sista hand de högsta domstolarna kan redan nu i vissa enskilda fall i efterskott undersöka lagens grundlagsenligheten. Republikens president kan å andra sidan i det skede då en lag stadfästs begära utlåtande av de högsta domstolarna, vilket kan omfatta en bedömning av grundlagsenligheten. Det är förståeligt att det har förts fram en tanke om att de högsta domstolarna kunde delta också i förhandsgranskningen. Detta kunde till exempel innebära att grundlagsutskottet i svåra situationer skulle kunna begära ett utlåtande av en sektion som består av de högsta domstolarna.

***

Även denna riksdag kommer att göra sina egna anteckningar i hävderna. De kommer säkert att visa att vår tid är präglad av snabba förändringar och utmaningar. Det är rentav svårt att förutsäga längden på en valperiod. Men om det av hävderna framgår att förtroendet är orubbligt och delaktigheten har förstärkts så är det redan mycket vunnet.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Speech by the President of the Republic of Finland to the new Government on 10 December 201910.12.2019 18:57:13 EETPress release

Prime Minister, Distinguished Members of Government, I congratulate you, Prime Minister, for the vote of confidence you just received from Parliament. You will be heading the 76th Government since Finland gained its independence. You are assuming responsibility as a result of a quick process. You have received the backing of the majority of Parliament and the government programme is familiar to you and your ministers. The disagreements within the former Government grew too deep. At the same time, the political debate has become heated. The atmosphere is partly tense. The world around is unstable. It is becoming harder and harder to predict developments in world politics. Conditions in Finland are also demanding. It is important for us to find a better dialogue. But it does not mean the absence of pointed and critical debate. It is important to respect the opinions of those who hold a different view. I am fully prepared to support you in all such efforts. The programme you have inherite

Republikens president Sauli Niinistös tal till den nya regeringen den 10 december 201910.12.2019 18:56:27 EETTiedote

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet! Jag gratulerar er, ärade statsminister, för det förtroende ni fått av riksdagen. I dag tillträder under er ledning det självständiga Finlands sjuttiosjätte regering. Ni tar på er ansvaret efter ett snabbt förlopp. Ni har majoritetens stöd i riksdagen och regeringsprogrammet är bekant för er och era ministrar. Meningsskiljaktigheterna inom den förra regeringen blev för djupa. Efter det har den politiska debatten varit mycket intensiv. Stämningen är ställvis konfliktfylld. Världen omkring oss är instabil. Det är allt svårare att förutse hur världspolitiken utvecklas. Också i hemlandet är förhållandena mycket krävande. Det är viktigt att vi hittar ett bättre gemensamt språk. Det betyder ingalunda avsaknad av skarp och rentav kritisk debatt. Men det är också viktigt att respektera åsikter som avviker från de egna. Dessa ansatser vill jag på alla sätt stödja. Det program ni får i arv av den förra regeringen är mycket omfattande. Arbetet me

Speech by the President of the Republic of Finland to the resigned Government on 10 December 201910.12.2019 18:55:47 EETPress release

Esteemed Minister Rinne, I thank you for your kind words. I would also like to thank you and your Government for smooth, even if short-lived, cooperation. Politics is full of surprises. Six months ago, we found ourselves in this very same room. At that time, it was the Sipilä’s Government that was stepping down while your Government was being inaugurated shortly before Finland was to assume the Presidency of the Council of the European Union. While executing your duties as Prime Minister, you were faced with a situation in which you were compelled to tender your resignation. It was, no doubt, a hard decision, even personally. The developments were exceptional, but not unique. This, too, is part of the democratic process and proof that our system works. Only a week after your letter of resignation, a new Government was appointed for the country. Dear Ministers of the former Government, You will now continue your work for Finland with the new Government based on the programme adopted by

Republikens president Sauli Niinistös tal till den avgående regeringen den 10 december 201910.12.2019 18:54:59 EETTiedote

Ärade riksdagsledamot Rinne! Tack för era vänliga ord. Jag vill också tacka er och er regering för ett gott, om än kortvarigt, samarbete. Politiken är full av överraskningar. För bara ett halvår sedan befann vi oss här i samma sal. Då var det statsminister Sipiläs regering som på tröskeln till Finlands ordförandeskapsperiod i Europeiska unionen gav plats åt er nya regering. När ni bar regeringsansvaret råkade ni i en situation där ni blev tvungen att be om er regerings avgång. Det var utan tvivel ett tungt beslut för er, även personligen. Händelserna har varit ovanliga, men inte exceptionella. Även detta hör till demokratin och visar att vårt system fungerar. Endast en vecka efter er anmälan om att regeringen avgår har en ny regering utnämnts i landet. Bästa ministrar i den avgående regeringen! Ni går vidare med arbetet i statsrådet vårt land till fromma i enlighet med den förra regeringens regeringsprogram och ni fortsätter att genomföra det. Jag är beredd att bygga vidare vårt goda s

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe uudelle hallitukselle Presidentinlinnassa 10.12.201910.12.2019 16:49:43 EETTiedote

Arvoisa pääministeri, hyvät valtioneuvoston jäsenet, Onnittelen Teitä, arvoisa pääministeri, eduskunnalta saamastanne luottamuksesta. Tänään johdollanne aloittaa itsenäisen Suomen 76. hallitus. Te otatte vastuun kantaaksenne nopean prosessin jälkeen. Takananne Teillä on eduskunnan enemmistön tuki ja hallituksen ohjelma on Teille ja ministereille tuttu. Edellisen hallituksen sisäiset erimielisyydet kävivät liian syviksi. Samalla poliittinen keskustelu on käynyt hyvin kiivaaksi. Ilmapiiri on paikoin tulehtunut. Maailma ympärillämme on epävakaa. Maailmanpolitiikan kehityskulkuja on entistä vaikeampi ennustaa. Olosuhteet myös kotimaassa ovat hyvin vaativat. On tärkeää, että me löydämme paremman yhteisen kielen. Se ei tarkoita, etteikö terävää ja kriittistäkin keskustelua käytäisi. Mutta tärkeää on kunnioittaa myös niitä näkemyksiä, jotka omasta poikkeavat. Näitä pyrkimyksiä olen valmis kaikin tavoin tukemaan. Edelliseltä hallitukselta periytyvä ohjelmanne on laaja. Työ on vasta aluillaan,

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eronneelle hallitukselle Presidentinlinnassa 10.12.201910.12.2019 16:28:26 EETTiedote

Arvoisa kansanedustaja Rinne, Kiitän Teitä ystävällisistä sanoistanne. Samalla kiitän Teitä ja hallitustanne hyvästä, joskin lyhytkestoiseksi jääneestä yhteistyöstä. Politiikka on yllätyksellistä. Vain puoli vuotta sitten olimme tässä samassa huoneessa. Silloin pääministeri Sipilän hallitus oli väistymässä ja Teidän uusi hallituksenne aloittamassa juuri Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden alla. Hallitusvastuuta kantaessanne ajauduitte tilanteeseen, jossa Teidän oli pyydettävä hallituksenne eroa. Päätös oli varmasti Teille raskas, myös henkilökohtaisesti. Tapahtumat olivat poikkeuksellisia, mutta eivät ainutlaatuisia. Tällainenkin kuuluu demokratiaan ja osoittaa järjestelmän toimivuutta. Vain viikko eroilmoituksenne jälkeen maahan nimitettiin uusi hallitus. Hyvät eronneen hallituksen ministerit, Tulette jatkamaan työtä valtioneuvostossa maamme eteen edellisen hallituksen ohjelman pohjalta ja sen toimeenpanoa jatkaen. Omalta osaltani olen valmis jatkamaan hyvää yhteistyötämme. Arvoisa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum