Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Resultaten av tillsynen av webbplatsers och mobilapplikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

Dela

Den första tillsynsperioden för granskning av tillgängligheten hos digitala tjänster, dvs. webbplatser och mobilapplikationer, har gått ut, och resultaten av tillsynen har nu färdigställts. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillsyn visade att det finns stora variationer i tillgängligheten hos myndigheternas digitala tjänster. I tillsynen granskades sammanlagt 125 webbplatser och fyra mobilapplikationer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har till uppgift att i hela Fastlandsfinland övervaka att bland annat myndigheternas webbplatser och mobilapplikationer uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Regionförvaltningsverket genomför tillsynen genom att behandla anmälningar från användarna och på eget initiativ granska digitala tjänsters tillgänglighet i enlighet med Europeiska kommissionens beslut. Tillgänglighetskraven finns angivna i standarden EN 301 459 och baserar sig huvudsakligen på de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG-kriterierna).

Tillsynen visade att det finns stor variation i de digitala tjänsternas tillgänglighet. Alla de 20 digitala tjänster som granskades i den ingående tillsynen hade tillgänglighetsbrister.

Tillsynen genomfördes i form av en så kallad förenklad metod, där webbplatserna granskades med ett automatiserat program och en ingående metod där granskningen gjordes som sakkunnigarbete. Även om automatiska granskningsprogram kan kontrollera många tekniska egenskaper, kan en stor del av bristerna i tillgängligheten endast upptäckas av en människa.

Den första tillsynsperioden för granskningen av webbplatser varade under tiden 1.1.2020–23.12.2021. Tillsynsperioden för mobilapplikationer var 23.6–23.12.2021. I fortsättningen kommer tillsynsperioderna att vara ett år långa, och resultaten av tillsynen rapporteras till Europeiska unionen vart tredje år. Rapporten om den första tillsynsperioden innehåller i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet också uppgifter om enhetens övriga verksamhet, samråd med intressentgrupper och information.

Tillsynen gällde sammanlagt nästan 130 digitala tjänster som drivs av en myndighet

I förhållande till invånarantalet i Fastlandsfinland skulle regionförvaltningsverket i enlighet med Europeiska kommissionens genomförandebeslut under tillsynsperioden granska 185 webbplatser med en förenklad metod och 20 webbplatser och fyra mobilapplikationer med en ingående metod. Regionförvaltningsverkets tillsynsmål uppnåddes i fråga om det antal tjänster som skulle granskas ingående, men med den förenklade metoden hann man granska endast 105 webbplatser eftersom testningsprogrammet blev färdigt först i oktober 2021. Regionförvaltningsverket fortsätter att utveckla testprogramvaran.

I tillsynen av mobilapplikationer granskades två iOS- och två Android-applikationer.

Tillsynen av webbplatserna fördelade sig enligt följande:

förenklad tillsyn

ingående tillsyn

statliga webbplatser

14

14

storområdens och landskaps webbplatser

13

5

kommuners och ekonomiska regioners webbplatser

66

1

övriga

12

0

Tjänsteleverantörerna för de webbplatser som granskades fördelade sig geografiskt enligt NUTS2-klassificeringens storområden på följande sätt:

förenklad tillsyn

ingående tillsyn

FI1B: Helsingfors-Nyland

24

14

FI1C: Södra Finland

24

2

FI1D: Norra och Östra Finland

35

3

FI19: Västra Finland

22

1

Regionförvaltningsverket kommer också med en enkät att ge dem som tillhandahåller de granskade tjänsterna möjlighet att ge respons. Resultaten av enkäten utnyttjas i verksamheten vid enheten för tillgänglighetstillsyn under de kommande åren.

Rapporten om tillgänglighetstillsynen har publicerats på finska på regionförvaltningsverkets webbplats för tillgänglighetstillsyn. Översättningen till svenska publiceras när den är klar, sannolikt i februari 2022. Regionförvaltningsverket informerar mer ingående om resultaten av tillsynen och enkäten i början av 2022.

Mer information:

För media:

Eetu Komsi, överinspektör, tillgänglighetstillsyn, 0295 016 571 (23.12–31.1)

Viena Rainio, överinspektör, enhetschef, tillgänglighetstillsyn, 0295 016 505 (23.12 och från och med 4.1.2022) (även på svenska)

Juha Suomalainen, överinspektör, tillgänglighetstillsyn, 0295 016 689 (från och med 3.1.2022)

Digital tillgänglighet handlar om att det digitala samhället ska vara tillgängligt för alla. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar i Finland på riksnivå för tillsynen av att tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster uppfylls samt ger rådgivning och anvisningar om digital tillgänglighet.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum