Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Samkontrollen i havsområdet utanför Vasa förnyas delvis

Dela

Vattenkvaliteten och vattenorganismer i havet utanför Vasa påverkas i varierande grad av utsläpp från reningsverk, kraftverk och industrier. I samkontrollen av havsområdet ingår övervakning av bland annat vattenkvalitet, växtplankton, bottendjur och fiskeriekonomisk kontroll. Förslaget till kontrollprogram för åren 2021–2030 motsvarar huvudsakligen den tidigare samkontrollen, men mindre ändringar ingår för att anpassa kontrollen till nuvarande förhållanden. För tillfälliga utsläpp och exceptionella tillstånd görs vid behov en separat uppföljningsplan.

Inom ramen för samkontrollen tas vattenprover fyra gånger per år på drygt tjugo provtagningsplatser. Med hjälp av vattenprovsresultat kontrolleras bland annat temperatur, salthalt, grumlighet, syreförhållanden, surhet och näringsämneshalter i området. Metallhalter kontrolleras vid en provtagningspunkt. Dessutom kontrolleras klorofyllhalten i vattnet sommartid. Undersökningen av påväxtalger ersätts nu med växtplanktonundersökning som utförs på nio provpunkter. Bottendjur kontrolleras årligen på två provtagningspunkter. En mer omfattande bottendjurskontroll görs vart femte år. Sedimentundersökningens omfattning minskar i det nya kontrollprogrammet.

Resultaten rapporteras årligen och data lagras regelbundet i miljöförvaltningens databaser. Med hjälp av resultaten bedöms anläggningarnas inverkan på havsområdet utanför Vasa. Dessutom bidrar informationen till att förbättra bedömningen av den ekologiska statusen i havsområdet. Området påverkas också av diffus belastning från Toby å och fritidsbebyggelse. Den diffusa belastningen består bland annat av näringsämnen, fast substans, försurande ämnen och metaller.

I samkontrollen för havsområdet utanför Vasa deltar Påttska reningsverket/Vasa vatten, Kemira Abp, Vaskiluodon voima Ab och PVO-Huippuvoima Ab, Wärtsilä Finland Ab och Kvarken Ports Ltd. Samkontrollen baserar sig på villkor i tillståndsbeslut som reglerar anläggningarnas verksamhet. Förslaget till kontrollprogram för åren 2021–2030 godkändes i december 2020 av NTM-centralen i Södra Österbotten. NTM-centralen i Egentliga Finland, fiskeritjänster godkände förslaget till den fiskeriekonomiska kontrollen.

Nyckelord

Kontakter

Ledande sakkunnig Anna Bonde, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 777
Överinspektör Carola Storgård-Envall, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 941

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum