Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sammankomstbegränsningarna i hela Nyland lindras imorgon – tvåmeterskravet för säkert avstånd och kravet på uppdelning av utrymmet i avgränsade områden slopas, vid tillställningar inomhus kan högst 50 % av kapaciteten tas in

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomstbegränsningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område enligt den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation. Från och med lördag 4 september 2021 behöver man inte heller i offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen säkerställa säkert tvåmetersavstånd för publiken, om hälsosäkerheten kan tryggas genom tillräckligt med plats i utrymmet och andra metoder. I huvudstadsregionen upphävs också skyldigheten att dela upp publiken i avgränsade områden vid evenemang och kravet på säkert avstånd som allmänt har gällt utrymmen för kunder och publik.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade beslutet den 3 september 2021 i enlighet med lägesbedömningen från de regionala coronasamordningsgrupperna som leds av Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt. Också motsvarande grupp i huvudstadsregionen rekommenderade vid sitt möte på tisdagen att begränsningarna ska lindras.

Det epidemiologiska läget belastar alltjämt hälso- och sjukvården i Nyland, men läget har enligt sjukvårdsdistriktets utlåtande ändå ändrats så att sammankomstbegränsningarna kan lindras. Regionförvaltningsverket i Södra Finland stryker enligt coronasamordningsgruppens rekommendation det kategoriska kravet på säkert tvåmetersavstånd vid tillställningar som ordnas inomhus. Dessutom upphäver regionförvaltningsverket skyldigheten att dela upp publiken i avgränsade områden vid evenemang och beslutet om säkert avstånd som gäller utrymmen för kunder och publik som är i kraft i huvudstadsregionen. Till exempel behöver man inte längre vid användningen av hobbyutrymmen säkerställa att deltagarna kan hålla två meter säkert avstånd mellan varandra.

Hälsosäkerheten ska tryggas genom att bland annat begränsa deltagarantalet till hälften av utrymmets kapacitet, förebygga trängsel och instruera kunderna

Enligt det nya beslutet kan det vid tillställningar inomhus med mer än tio personer närvara högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet eller av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser. På det sättet finns det mera plats i utrymmena och uppkomsten av köer och trängsel kan undvikas. Antalet deltagare i utomhusutrymmen är inte begränsat men vid tillställningar med över 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna kan undvika fysisk kontakt med varandra.

Vid inomhustillställningar med över 10 personer och utomhustillställningar med över 50 personer måste man dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygienrutiner som publicerades 31 maj 2021. I anvisningarna poängteras till exempel hur viktigt det är att använda munskydd och att följa arrangörens anvisningar till deltagarna gällande röstanvändning och att undvika trängselsituationer.

”Det är synnerligen viktigt att fortsättningsvis beakta hälsosäkerheten vid sammankomster och verksamhet överlag där folk vistas i samma utrymme en längre tid”, påminner Laura Nikunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Enligt de sakkunnigutlåtanden som vi har fått är säkert tvåmetersavstånd inte längre nödvändigt heller inomhus, men den som ordnar tillställningen måste fortsättningsvis minska risken för smittspridning genom att exempelvis instruera kunderna och ordna kundplatserna eller kundernas vistelse så glest som möjligt. Visserligen ansvarar också varje deltagare för att hen beter sig enligt arrangörens anvisningar, till exempel använder munskydd.

Dessutom förpliktas både de som ordnar tillställningar och de som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt av de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut träder i kraft lördagen den 4 september 2021 och är i kraft till och med den 30 september 2021. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt upp läget tillsammans med den regionala samordningsgruppen för coronaepidemin och ändrar begränsningarna vid behov genom nya beslut eller upphäver begränsningsbesluten om de inte längre är nödvändiga. Kommunerna kan bestämma om striktare restriktioner i sina egna områden än vad som är förordnat med regionförvaltningsverkets beslut, om det är nödvändigt på grund av det lokala epidemiologiska läget.

De allmänna hygienkraven för användningen av utrymmen enligt lag är i kraft i hela Finland

I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrotts- och hobbyutrymmen, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut. För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021. Restaurangerna omfattas av egna skyldigheter som motsvarar kraven ovan.

Regionförvaltningsverket följer med läget med den planerade ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och fattar vid behov nya beslut enligt lagen och det epidemiologiska läget. Också regeringens strategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning beaktas genom att samordna dem med det regionala läget och sjukvårdsdistriktet sakkunnigutlåtande.

MER INFORMATION

FÖR MEDIA

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

(skicka sms eller be att bli uppringd)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa20.9.2021 13:20:12 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksen Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Yhteistyössä palvelujen järjestämiseksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia, ja hoitoon pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum