Institutet för hälsa och välfärd THL

Sexuella trakasserier och sexuellt våld hotar de ungas delaktighet: de sociala relationerna och tron på möjligheterna att påverka kan minska

Jaa

Unga som utsatts för sexuella trakasserier eller sexuellt våld har en klart lägre upplevelse av delaktighet än andra unga.

Unga som utsatts för sexuella trakasserier eller sexuellt våld har en klart lägre upplevelse av delaktighet än andra unga. Resultatet framgår av enkäten Hälsa i skolan 2019, som besvarades av elever i årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt första- och andraårsstuderande på andra stadiet.

Sambandet var starkare i fråga om sexuellt våld. Dessutom hade upplevelser av sexuella trakasserier och sexuellt våld hos yngre respondenter ett starkare samband med en låg upplevelse av delaktighet än hos studerande på andra stadiet.

Upplevelsen av delaktighet mättes med en delaktighetsindikator som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utvecklat. Indikatorn berättar bland annat om huruvida respondenten upplever att hen har möjligheter att påverka, att hens handlingar har betydelse och att hen hör till en gemenskap som är viktig för hen själv.

Sexuella trakasserier och sexuellt våld försämrar den ungas välbefinnande på många sätt och effekterna återspeglas långt in i framtiden. De nu observerade kopplingarna till en lägre upplevelse av delaktighet fördjupar förståelsen för de skadliga effekterna.

”När delaktigheten försvagas kan upplevelserna av meningsfullhet avta, varvid livet kan börja kännas värdelöst. De sociala relationerna och tron på möjligheterna att påverka sitt eget liv kan minska”, konstaterar Lotta Virrankari, forskare vid THL.

Skillnader mellan pojkar och flickor

Flickor upplever oftare sexuella trakasserier och sexuellt våld än pojkar.

Enligt enkäten Hälsa i skolan har upplevelserna av sexuella trakasserier hos flickor ökat betydligt under de senaste åren. I enkäten 2019 uppgav cirka en tredjedel av flickorna att de upplevt sexuella trakasserier, i enkäten 2021 cirka hälften. Även barn och unga med funktionsnedsättning samt barn och unga som hör till könsminoriteter och sexuella minoriteter upplever oftare trakasserier och sexuellt våld än andra.

Det är dock värt att observera att sexuella trakasserier och sexuellt våld syntes betydligt starkare i upplevelsen av delaktighet bland pojkar än bland flickor.

”Pojkar känner en stark skam över sexuella trakasserier, vilket kan bero på den rådande uppfattningen om könsroller där kvinnor är offer och män förövare när det gäller sexuella trakasserier”, funderar Virrankari.

Sambanden mellan delaktighet och sexuella trakasserier och sexuellt våld har inte undersökts tidigare

Kopplingarna mellan upplevelsen av delaktighet och sexuella trakasserier och sexuellt våld utreddes nu för första gången.

”Orsakssambandet kunde inte undersökas med detta enkätmaterial, men antagligen är det så att sexuella trakasserier och sexuellt våld försvagar upplevelsen av delaktighet. De som är i en utsatt ställning har visserligen en lägre upplevelse av delaktighet än andra, men det vore för enkelspårigt att säga att marginalisering uttryckligen skulle vara en mekanism som exponerar personen i fråga för våld”, säger THL:s forskare Lars Leemann.

Det har tidigare framkommit att det finns ett samband mellan en låg upplevelse av delaktighet och att utsättas för mobbning i skolan, medverka till mobbning i skolan samt att en ung person upplever sig utsättas av psykiskt och fysiskt våld av föräldrarna.

Med tanke på barns och ungas delaktighet och välbefinnande är det viktigt att förhindra trakasserier och våld, vilket stöds av den pågående reformen av lagstiftningen om sexualbrott. Den proposition regeringen överlämnade i februari skärper avsevärt straffen för sexualbrott mot barn. Med de nya bestämmelserna kan man också effektivare ingripa i nättrakasserier.

Upplevelsen av delaktighet kan dock ha en förebyggande eller lindrande effekt på följderna av våld.

”Om den unga till exempel litar på de vuxna som erbjuder hjälp, har flera stödjande vuxna i sin närhet och vet vem hen kan kontakta, är det lättare för den unga att våga berätta om sina erfarenheter och få hjälp tidigare. Man kan också öka medvetenheten genom en offentlig diskussion, som Me Too-rörelsen är ett bra exempel på”, beskriver Virrankari.

Behovet av att producera information om kopplingarna mellan delaktighet och våld anknyter till åtgärdsplanen En barndom utan våld, som THL medverkar i att genomföra.

Undersökningen genomfördes inom ramen för THL:s koordinationsprojekt Sokra, som finansieras av Europeiska socialfonden.

Källor

Virrankari, Lotta & Leemann, Lars (2022) Osallisuuden kokemus ja seksuaalinen häirintä: Koulu-terveyskyselyn 2019 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 13/2022. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors

Virrankari, Lotta & Leemann, Lars (2022) Osallisuuden kokemus ja seksuaaliväkivalta: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 14/2022. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors

Läs mer

Publikationerna är en del av en serie där man har granskat olika faktorers samband med ungas upplevelse av delaktighet:

En barndom utan våld: åtgärdsplan för förebyggande av våld mot barn (SHM 2019)

Läs mer om resultaten från enkäten Hälsa i skolan (per år, område osv.)

Delaktighetsindikator (på finska)

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (Koordinationsprojektet för främjande av social delaktighet – Sokra) (pä finska)

Kontaktuppgifter

Lotta Virrankari
forskare
THL
tfn 029 524 7619
fornamn.efternamn@thl.fi

Lars Leemann
forskare
THL
tfn 029 524 7509
fornamn.efternamn@thl.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Institutet för hälsa och välfärd THL

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad22.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn. "Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. Nästan lika

Coronapandemin minskade framför allt andra luftvägsinfektioner i fjol – antalet fästingburna hjärninflammationer ökade tydligt21.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

År 2021 påverkade coronaviruspandemin fortfarande förekomsten av flera andra smittsamma sjukdomar. Man konstaterade i synnerhet färre andra luftvägsinfektioner än normalt. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. År 2021 konstaterade man till exempel betydligt färre laboratoriebekräftade fall av lungklamydia och mykoplasma än tidigare. Vanligtvis orsakar dessa bakterier symtom av luftvägsinfektion. Rhinovirus förekom liksom året innan, men den typiska vår- och hösttoppen observerades inte. Influensainfektioner förekommer vanligen särskilt i november–december och på vårvintern. Under influensasäsongen 2020–2021 hade Finland ingen influensaepidemi, utan endast enstaka influensafynd blev anmälda till registret över smittsamma sjukdomar. Hösten 2021 gjorde man också endast enstaka anmälningar, men i december fanns det redan flera fynd. "Under coronapandemin hade diagnostiken av luftvägsinfektioner huvudsakligen blivit koncentrerat på coronaviruset. Det

Europeiska badvattenrapporten: Vattnet vid Finlands allmänna badstränder är rent3.6.2022 14:14:34 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, 95 procent, klassificerades vara av hög eller god kvalitet, vilket motsvarar situationen under den föregående uppföljningsperioden. Rapporten innehåller uppgifter om badvattnets kvalitet från alla allmänna badstränder. Sommaren 2021 fanns det sammanlagt 302 allmänna badstränder i Finland, varav 224 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten. Sex stränder hörde till kategorin tillfredsställande eller den lägsta godtagbara badvattenklassen, vilket är två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. Av badvattnen i inlandet klassificerades över 97 procent vara av hög kvalitet. Vid kusten klassificerades över 88 procent av alla badvatten vara utmärkta eller bra. Av de fyra badvattnen som klassificerades som dåliga fanns tre

Coronablinkern har lagts ner – tack till alla som använde appen!1.6.2022 10:13:54 EEST | Tiedote

Appen Coronablinkern som effektiverar brytningen av coronavirusets smittkedjor läggs ner från och med den 1 juni 2022. Efter den här dagen varnar Coronablinkern inte längre för exponeringar eller sparar information om möten. Den kan alltså inte användas för att anmäla en smitta. Appen har lagts ner för gott och den kan tas bort från telefonen. Appen läggs ner eftersom det i den nuvarande epidemisituationen inte längre finns grunder för att använda Coronablinkern. Den omfattande testningen har slopats på många områden och istället riktas testningen endast till vissa begränsade grupper, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och riskgrupper. Att avstå från den officiella testningen innebär att de startkoder som behövs för att anmäla smitta med applikationen inte längre skapas i stor utsträckning. Coronablinkerns 2,5 miljoner användare deltog tillsammans till att bromsa coronaepidemin Coronablinkern togs i bruk i Finland den 31 augusti 2020. Redan efter ungefär ett dygn efter att den publicer

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme