Työterveyslaitos

Sjukfrånvaro inom kommunsektorn i kraftig ökning

Dela
År 2022 var kommunalt anställda i genomsnitt 20,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom. Sjukfrånvaron har ökat inom alla yrkesgrupper. Den sannolika orsaken är frånvaro på grund av coronavirussjukdom.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.5.2023

År 2022 ökade sjukfrånvaron oberoende av yrke, kön eller åldersgrupp, trots att de första coronaåren 2020 och 2021 ännu inte avspeglades i en ökad sjukfrånvaro.

Kommunalt anställda var i genomsnitt 20,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom, vilket jämfört med året innan är fyra dagar mer.

I Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning har man följt sjukfrånvaron bland anställda sedan 2000. Statistiken grundar sig på arbetsgivarnas registeruppgifter. Kommun10-undersökningen omfattar all frånvaro som beror på egen sjukdom, räknat från första sjukfrånvarodagen, men undersökningen innehåller inte uppgifter om orsaken till sjukfrånvaron.

– Det är sannolikt att den nu upptäckta ökningen beror på frånvaro orsakad av coronavirussjukdom, säger ledande forskare Jenni Ervasti på Arbetshälsoinstitutet.

Den slutsatsen kan man dra av Folkpensionsanstaltens statistik över sjukdagpenning som innehåller uppgifter om sjukfrånvaro som varat i över nio dagar och om orsaken till frånvaron.

– Frånvaro till följd av coronavirussjukdomar ökade enligt Folkpensionsanstaltens statistik år 2022. Däremot höll sig sjukdagpenningar som beviljats för psykiska störningar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och sjukdomar i andningsvägarna på samma nivå som året innan, berättar Jenni Ervasti .

Mest frånvaro förekom i yrken inom vårdbranschen

Yrken inom vårdbranschen håller fortfarande täten i fråga om sjukfrånvaro: lärare inom småbarnspedagogiken, lärare, familjedagvårdare, lokalvårdare, närvårdare, barnskötare, skolgångsbiträden och hemvårdare var borta från arbetet på grund av egen sjukdom i mer än 25 dagar i snitt år 2022.

Minst frånvaro på grund av egen sjukdom förekom bland chefer, specialsakkunniga, ekonomisekreterare och informatörer (i genomsnitt 9–11 dagar).

Jämfört med året innan ökade sjukfrånvaron proportionellt sett mest bland parkanställda, hemvårdare, brandmän och väktare, chefer inom utbildningsväsendet, lokalvårdare, barnskötare och lärare inom småbarnspedagogiken.

Flest insjuknade, granskat enligt åldersgrupp, fanns bland personer under 30 år, och skillnaderna mellan åldersgrupperna har inte ökat sedan i fjol. 

Sjukfrånvaro förekom inom alla yrkesgrupper år 2022

Andelen med noll sjukfrånvarodagar minskade i alla yrkesgrupper inom kommunsektorn år 2022. Övergången till distansarbete och färre kontakter under de tidigare coronaåren hade ökat den andel anställda som under året inte varit borta från arbetet en enda dag på grund av egen sjukdom.

Andelen anställda med noll dagar sjukledighet uppgick till 29 procent år 2021 och endast 16 procent år 2022.

– Minst en sjukfrånvarodag förekom oftast i arbeten där det förekommer täta mänskliga kontakter såsom inom hälso- och sjukvård, socialarbete, småbarnspedagogik, undervisning och räddningsväsendet. Orsaken här är antagligen också frånvaro på grund av coronavirussjukdom, säger Ervasti.

Sjukfrånvaron har ökat inom alla yrkesgrupper.

– Jämfört med tidigare år minskade andelen anställda med noll sjukfrånvarodagar mest bland personer i chefspositioner där noll sjukfrånvarodagar fortfarande förekommer mest jämfört med många andra arbetsuppgifter.

Läs mer

Kommun10-undersökningen

  • Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning är Finlands största uppföljningsundersökning av kommunsektorns personal.
  • I undersökningen deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Nådendal, Reso, Nokia, Valkeakoski och Virdois.
  • Sjukfrånvaron bland fler än 90 000 kommunalt anställda följs på årsnivå i arbetsgivarnas personalregister med hjälp av en enhetlig beräkningsmetod genom att ställa de realiserade sjukfrånvarodagarna i proportion till utförda årsverken.
  • Denna statistik innehåller inte information om orsakerna till sjukfrånvaro.
  • Statistiken för en kommun 2021 och statistiken för en annan kommun 2022 måste utelämnas i det totala resultatet.

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Partiellt deltagande i arbetet under arbetsoförmåga är ofta ett bättre alternativ än full frånvaro7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga ökade antalet arbetsår, men nyttan varierade mellan arbetstagargrupper. Användningen av partiell sjukdagpenning och partiell sjukpension varierade bland annat mellan den privata och den offentliga sektorn. Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt samlade ihop ny information om användningen av förmåner vid partiell arbetsoförmåga och om deras effekter på arbetskarriären.

Työkyvyttömyyden aikana osittainen työssäolo on usein tavoiteltavampi vaihtoehto kuin täysi poissaolo7.6.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Osatyökyvyttömyysetuuksien käyttö lisäsi työvuosia, mutta hyöty vaihteli työntekijäryhmittäin. Osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käytössä oli eroja muun muassa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Työterveyslaitoksen tutkimushanke kokosi yhteen uutta tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytöstä ja työuravaikutuksista.

The exposure of the Finnish population to semivolatile organic compounds (SVOCs) studied in an extensive review6.6.2023 08:00:00 EEST | Press release

The experts of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and Finnish Institute for Health and Welfare (THL) have drawn up a review about the latest research data of the Finnish population’s exposure to semivolatile organic compounds (SVOCs) and the health risks related to the exposure to these compounds. No similar reviews have been previously carried out in Finland.SVOCs include a wide range of chemicals that are used in various consumer products and materials as coating agents, softeners and fire retardants, for example. According to the review, the exposure of the Finnish population to the studied SVOCs is, in general, at an acceptable level.

Finländarnas exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) utreddes i en omfattande översikt6.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Arbetshälsoinstitutets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) experter har utarbetat en översikt, som samlar senaste forskningsdata om den finländska befolkningens exponering för halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) och relaterade hälsorisker. En motsvarande översikt har aldrig tidigare gjorts i Finland.Till SVOC-föreningarna hör ett brett spektrum av kemikalier, som används i olika konsumentprodukter och material bl.a. som ytbehandlingsmedel, mjukgörare och flamskyddsmedel. Enligt översikten är finländarnas exponering för SVOC-föreningar i regel på en acceptabel nivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum