Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Skyldigheten att vid offentliga tillställningar dela upp utrymmet i avgränsade områden kommer sannolikt att upphävas och strykning av tvåmeterskravet för säkert avstånd förbereds - beslutet kommer att träda i kraft i början av nästa vecka

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller enligt huvudstadsregionens coronasamordningsgrupps rekommendation på att upphäva kravet på uppdelning av utrymmet i avgränsade områden som gäller ordnandet av offentliga tillställningar. Dessutom förbereder regionförvaltningsverket på att stryka det så kallade tvåmeterskravet för säkert avstånd. Begränsningshelheten behandlas ännu på torsdagen tillsammans med coronasamordningsgruppen som leds av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Under sitt möte den 31 augusti 2021 rekommenderade huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp att kravet att dela upp utrymmet i avgränsade områden skulle strykas. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått ett utlåtande av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt enligt vilket det tack vare bland annat den ökade vaccinationstäckningen inte längre är nödvändigt att dela upp publiken i avgränsade områden om säkerheten i tillställningarna kan tryggas på andra sätt.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderar dessutom att skyldigheten att hålla två meter säkert avstånd vid offentliga tillställningar slopas också i inomhusutrymmen. Gruppen bedömer dessutom att förutsättningarna för ett så kalla beslut om säkert avstånd som omfattande gäller användningen av olika utrymmen för kunder och publik inte längre uppfylls. Gruppen anser att man kan slopa skyldigheten att dela upp utrymmet i avgränsade områden och skyldigheten att hålla två meter säkert avstånd om det är möjligt att på annat sätt trygga hälsosäkerheten i utrymmen och tillställningar. Den regionala coronasamordningsgruppen som leds av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt behandlar begränsningshelheten på torsdagens möte.

”Vi har redan förra veckan dragit upp riktlinjer för att hälsosäkerheten vid offentliga tillställningar kan förbättras genom att förordna ett relativt maximalt personantal för tillställningarna när det epidemiologiska läget tillåter”, konstaterar regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Frågan måste emellertid behandlas i ett större forum, alltså under HNS-områdets coronasamordningsgrupps möte på torsdagen. Vi förbereder oss att så snabbt som möjligt fatta ett beslut där skyldigheten att dela upp utrymmet i avgränsade områden och skyldigheten att hålla två meter säkert avstånd som sådana inte längre finns.

Skyldigheten att hålla två meter säkert avstånd vid offentliga tillställningar som ordnas inomhus är tillsvidare i kraft i hela Nylands område och dessutom i Kymmenedalen och Södra Karelen. Skyldigheten att hålla två meter säkert avstånd slopas efter möjlighet också i de här områdena och frågan bedöms inom de regionala coronasamordningsgrupperna den här veckan.

”I fortsättningen kunde det vid tillställningarna finnas exempelvis 50 eller 75 % av det maximala personantalet”, berättar Nikunen. ”På det sättet skulle det inte vara så trångt i utrymmena och man skulle undvika uppkomsten av trängsel och köer.”

De nya begränsningsbesluten för Nylands område kunde träda i kraft i början av nästa vecka. Regionförvaltningsverket informerar om läget och eventuella ändringar i besluten så snart det är möjligt.

Hygienkraven enligt anvisningarna och lagen ska följas också i fortsättningen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland poängterar att de som ordnar tillställningar i till exempel huvudstadsregionen också i fortsättningen ska följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygienrutiner som publicerades 31.5.2021. Dessutom förpliktas både de som ordnar tillställningar och de som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt av de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar.

I hygienanvisningarna poängteras till exempel hur viktigt det är att använda munskydd och att följa arrangörens anvisningar till deltagarna om röstanvändning och att undvika trängselsituationer. Enligt de allmänna skyldigheterna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar ska den som ordnar tillställningen till exempel instruera kunderna och deltagarna om att hålla tillräckligt avstånd. Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så att de vistas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och kundplatserna ska placeras tillräckligt långt från varandra. De allmänna skyldigheterna i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut.

Regionförvaltningsverket följer med läget med den planerade ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och fattar vid behov nya beslut enligt lagen och det epidemiologiska läget. Också regeringens strategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning beaktas genom att samordna dem med det regionala läget och sjukvårdsdistriktet sakkunnigutlåtande.

MER INFORMATION

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

(skicka sms eller be att bli uppringd)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

Yhteistyökokous lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn varmistamiseksi Kuopiossa - aluehallintovirasto jatkaa valvontaa20.9.2021 13:20:12 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti yhteistyökokouksen Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Yhteistyössä palvelujen järjestämiseksi Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on ollut merkittäviä ongelmia, ja hoitoon pääsyssä on ollut pitkiä viiveitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum