Audiomedia Oy

Södran Lena Ek: EU päättää metsien käytöstä vanhojen tietojen pohjalta – Ratkaisuksi eurooppalainen metsätietopankki

Jaa

Ruotsalaisen metsäteollisuusryhmän Södran hallituksen ja metsäomistajayhdistyksen puheenjohtaja Lena Ek on huolissaan EU:n toimielinten metsätietouden vähäisyydestä. Aiemmin Euroopan parlamentin jäsenenä ja Ruotsin hallituksen ministerinä toiminut Ek kokee monien EU:ssa tehtävien päätösten päätyvän kestävän metsänhoidon kannalta huonosti. - Esimerkiksi viime vuonna käyty LULUCF- keskustelu osoitti tämän. Metsäpolitiikkaan vaikuttavasta maankäyttöpolitiikasta tehtiin päätöksiä vanhentuneiden tietojen pohjalta.

Ruotsalaisen metsäteollisuusryhmän Södran hallituksen ja metsäomistajayhdistyksen puheenjohtaja Lena Ek on huolissaan EU:n toimielinten metsätietouden vähäisyydestä. Aiemmin Euroopan parlamentin jäsenenä ja Ruotsin hallituksen ministerinä toiminut Ek kokee monien EU:ssa tehtävien päätösten päätyvän kestävän metsänhoidon kannalta huonosti. - Esimerkiksi viime vuonna käyty LULUCF- keskustelu osoitti tämän. Metsäpolitiikkaan vaikuttavasta maankäyttöpolitiikasta tehtiin päätöksiä vanhentuneiden tietojen pohjalta.

- Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta, taloudesta ja työllisyydestä on Ruotsin ja Suomen kaltaisissa metsämaissa erittäin suuri. Kun metsien vaikutus ympäristöön on suuri, metsätaloutta koskevat päätökset pitää tehdä tosiasioihin nojaten, ilman politikointia.

Ekin mukaan pohjoismainen metsänhoito on kestävää, mikä voidaan osoittaa nykyaikaisen satelliittiteknologian keinoin. – Me huolehdimme samalla metsien monimuotoisuudesta. Biodiversiteetin, ilmastoasioiden ja metsien talouskäytön välillä täytyy olla tasapaino.

-Mielestäni metsäasiat täytyy pysyä tulevaisuudessakin kansallisissa käsissä eikä antaa niitä EU:n yhteisen päätöksenteon piiriin. Kun jäsenmaat ovat metsien suhteen hyvin erilaisia, tietämys vaihtelee. Kun olin Euroopan parlamentin jäsen, keskustelin erään kreikkalaisen mepin kanssa, joka oli kotoisin saarelta ja ensimmäistä kertaa metsässä. Hänen oli hyvin vaikeaa ymmärtää, miten metsäasiat toimivat pohjoismaissa, joissa 75 prosenttia maasta on metsän peitossa.

Euroopan unioniin metsätietopankki

Ekin mielestä metsämaiden kannalta on ongelma, että metsäasioita käsitellään EU:ssa monien muiden kuin välittömästi metsään liittyvien alojen yhteydessä. – Esimerkiksi LULUCF käsitteli ensi sijassa maan käyttöä metsätalouden sijaan. Kun metsäasiat ovat palasina eri sektoreilla, on vaikea saada selkoa, mitä komissio oikein tavoittelee metsäpolitiikalla.

- Tarvitsemme EU:lle tietokeskuksen, joka tarjoaa tietoa metsäsektorin asioista keskitetysti. Kun nyt komission valmistelussa ihmiset vaihtuvat koko ajan, ei synny asiantuntijaorganisaatiota, joka hallitsisi metsäasiat. EU:n tulisi perustaa metsätietoa koskeva tietopankki, johon olemassa olevat metsiä koskevat säädökset ja tietous kasataan.

Ekin mielestä tietopankin avulla voitaisiin lisätä metsätietoa. - Näin meillä olisi ainakin yksi paikka, joka pitäisi yllä jatkuvuutta. Tällä hetkellä virkamiehet eivät ehdi kunnolla muutamassa vuodessa perehtyä asioihin, kun pitää vaihtaa työtä.

-Kun meillä on nuoria, jotka eivät ole koskaan edes käyneet metsässä, meillä on suuri haaste metsätiedon jakamisessa myös suurelle yleisölle. Meidän tulee uudistaa metsäviestintää, vaikuttaa metsien puolesta kaikilla yhteiskunnan tasoilla, tuottaa opetusmateriaalia metsistämme, kestävästä metsätaloudesta, teollisuudesta ja lopputuotteista. Tähänkin tarvitaan metsätiedon pankkia ja kansainvälistä viestinnän alustaa metsätiedon lisäämiseksi.

Puun jalostus ja käyttö laajenee uusille aloille

EU:n biotalousstrategia sulkee Ekin mielestä metsän ja puupohjaisen kuidun käytön monessa kohtaa pois, mikä on suuri virhe. - Strategia on entistä parempi, mutta siinä katsotaan puun käytön mahdollisuuksia kapeasti ja vanhanaikaisesti. Puupohjaisen kuidun käyttöä voitaisiin lisätä ja laajentaa uusille aloille.

-Esimerkiksi pelkästään Euroopassa käytetään kymmeniä miljardeja muovimukeja, jotka kaikki voitaisiin korvata puupohjaisilla uusiutuvilla tuotteilla. Käytännössä voimme korvata kaikki muovipohjaiset tuotteet puupohjaisilla tuotteilla ja saada muovin pois markkinoilta ja luonnosta. Mikromuovit ovat yhtä suuri vaara kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat, koska ne kulkeutuvat ruokaketjuun kalassa, kasviksissa ja lihassa, muistuttaa Ek.

Ekin mukaan tulevaisuudessa myös paljon vesivaroja ja viljelysmaata käyttävän puuvillan tuotanto ja käyttö voidaan korvata puuperäisellä tekstiilikuidulla. – Ruotsissa on jo nyt tehdas, jossa yhdellä linjalla tuotetaan liukoselluloosaa. Tällä voisimme vastata koko Ruotsin vuosittaiseen tekstiilikuidun tarpeeseen. 75 prosenttia maailman tekstiileistä on fossiiliperäistä ja sisältää paljon mikromuoveja. Meillä on nyt mahtava mahdollisuus tehdä muutoksia, uskoo Ek.

-Meidän tulee kertoa enemmän näistä puun käytön uusista mahdollisuuksista sekä biotaloudessa että puurakentamisessa. Meidän tulee olla ylpeitä siitä, mitä teemme pohjoismaiden metsäteollisuudessa ja tarjota esimerkkejä näissä asioissa muille maille. Meidän ei tule pitää kynttilää vakan alla, vaan osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

Metsillä keskeinen rooli ilmastomuutoksen torjunnassa

Puurakentamisen kasvun ja uusien puupohjaisten lopputuotteiden lisäksi on Ekin mukaan meneillään suuri muutos koko metsäklusterissa. – Hakkuiden suunnittelu, niiden toteuttaminen konekohtaisesti ja puutavaran kuljetukset perustuvat kaikki digitaaliseen ohjaukseen ja satelliittien käyttöön.

-Olemme laatineet yhteistyössä ruotsalaisen metsäteollisuuden tavoitteet, joista tärkein on se, että maamme koko metsäteollisuus on ilmastoneutraali jo vuonna 2020. Kuljetusten osalta tavoittelemme päästöttömyyttä vuoteen 2030 mennessä, mitä silmällä pitäen investoimme biopolttoaineiden tuotantoon. Vuoteen 2050 mennessä pyrimme lisäämään metsänkasvua viidenneksellä nykytasoon nähden.

Koko metsäsektorilla on Ekin mukaan tärkeä rooli ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa. – Kun 50 hehtaarin kokoisella metsätilalla tasapainotetaan 40 ruotsalaisen henkilön hiilipäästöt vuosittain, kannattaa istuttaa puita. Me pohjoismaat voisimme edistää myös aavikoituvien maiden ja alueiden metsitystä, koska metsät tarjoavat toimeentuloa ihmisille ja sitovat hiiltä.

-Me olemme metsäalan asiantuntijoita ja meidän tulee vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnallisiin sidosryhmiin kuten ympäristöjärjestöihin. On hyvä muistaa, että meidän kestävä metsänhoitomme on perustunut lainsäädäntöön yli sata vuotta, jona aikana on aina istutettu uutta metsää vanhan kaadetun tilalle. Näiden perusasioiden tietämättömyyttä esiintyy kaikilla tasoilla, nuorista EU-päättäjiin.

Puurakentaminen ja uudet biotalouden tuotteet vahvistavat perhemetsätaloutta

Ruotsin metsänomistajien omistaman metsäkonserni Södran pääkonttori sijaitsee Växössä, jossa puolet uudesta kerrostalorakentamisesta on kaupungin strategiapäätöksen mukaan puurakenteisia.

-Växjö on hyvä esimerkki siitä, miten paikalliset poliitikot voivat omilla päätöksillään edistää uusiutuvan puun käyttöä rakentamisessa. Ei siihen tarvittu valtiovallan edistämistoimia tai tukirahoja, vaan tahtoa tehdä muutos rakentamiseen.

Södra aloittaa CLT-massiivipuulevyn tuotannon Lounais-Ruotsissa sijaitsevan Värön sahan yhteydessä. Alkuun tuotanto tulee olemaan 5000 kuutiota vuodessa, mutta tavoitteena on tuotannon kasvattaminen lähivuosina.

-Investointi on seurausta puurakentamisen suosion kasvusta. Näemme siinä paljon liiketoimintamahdollisuuksia, koska puurakentaminen on ympäristöystävällistä, terveellistä ja kilpailukykyistä. Puukerrostalotyömaa tarvitsee viisi kertaa vähemmän kuljetuksia kuin perinteinen betonirakentaminen. Voimme rakentaa massiivipuisiin moduuleihin perustuvia kerrostaloja neljä samassa ajassa kuin yhden betonisen kerrostalon, muistuttaa Ek.

Södran ensisijaisena tehtävänä on Ekin mukaan vahvistaa perhemetsätaloutta uusien tuotteiden ja innovaatioiden avulla. – Metsänomistajille on tärkeää, että pitkäikäisissä tuotteissa käytettävälle sahatukille on kysyntää ja markkinat. Kun lisäämme puurakentamisella sahatukkien kysyntää ja käyttöä, teemme tilaa myös muiden uusiutuvien tuotteiden valmistukselle.

-Kun käytämme puuta biopolttoaineiden, pakkausten ja tekstiilien valmistukseen, korvaamme samalla fossiilipohjaisia tuotteita ja valmistusta. Ilmastohyöty tulee markkinoiden kautta.

Ekin mukaan metsänomistajien pitää olla mukana puun uusien käyttömahdollisuuksien markkinoilla. – Pohjois-Euroopassa ja Iso-Britanniassa puurakentamien on vahvassa kasvussa ja tarjoaa meille hyvät vientinäkymät. Massiivipuuelementteihin perustuva rakentaminen sopii myös kaupunkien asuntorakentamisen lisäksi urheilu- ja varastotilojen, toimistojen ja koulujen rakentamiseen, muistuttaa Ek. 

Artikkeli on osa Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, jossa julkaistaan ajankohtaisia suomalaisia ja eurooppalaisia haastatteluja ja puheenvuoroja kestävästä metsätaloudesta. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista metsätalouteen liittyvistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit ovat osa Metsämiesten Säätiön ”Metsä vastaa” – viestintähanketta ja ne julkaistaan myös Säätiön https://www.mmsaatio.fi – sivuilla.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Audiomedia Oy
Audiomedia Oy
Töölöntorinkatu 3 B 39
00260 HELSINKI

+358 50 2589http://www.markkulaukkanen.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy

Suomen perustuslaki kirjoitettiin sata vuotta sitten Anjalassa – Juhlaseminaari Anjalan kartanossa12.7.2019 15:16:30 EESTTiedote

Suomen tasavaltainen hallitusmuoto, vuonna 1919 säädetty perustuslaki, täyttää tänä vuonna sata vuotta. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 1919 Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon, jonka valtionhoitaja Mannerheim vahvisti heinäkuun 17. päivänä 1919. Hallitusmuoto, sekä aiemmin vahvistetut valtiopäiväjärjestys, vaalilaki ja kunnallisvaalilaki, ovat edelleen suomalaisen demokratian kulmakiviä. Nämä päätökset ovat ohjanneet suomalaisen yhteiskunnan rakentumista ja Suomen kehittymistä nykyaikaiseksi oikeusvaltioksi. Hallitusmuoto 100 vuotta on kansanvallan ja suomalaisen demokraattisen sekä parlamentaarisen päätöksenteon ja kansalaisten perusoikeuksien merkkivuosi.

Metsäpolitiikassa voidaan yhdistää taloudelliset ja ilmastopolitiikan tavoitteet27.6.2019 14:00:00 EESTTiedote

Entinen EU:n tiede- ja tutkimus- sekä ympäristöasioista vastannut komissaari Janez Potočnik on valittu Euroopan metsäinstituutin EFI: n korkean tason tiede-politiikkafoorumin ThinkForestin puheenjohtajaksi. Slovenialainen Potočnik seuraa tehtävässä entistä Ruotsin pääministeri Göran Perssonia. ThinkForest-foorumin tehtävänä on koota yhteen päättäjiä, tutkijoita ja metsäpolitiikkaan vaikuttavia sidosryhmiä sekä vaikuttaa ja ylläpitää metsä- ja biotaloutta koskevaa keskustelua.

Luontokirjailija Seppo Vuokko: Metsäkeskustelu kaipaa kokonaisvaltaista näkemystä ja faktoja asenteiden sijaan17.6.2019 11:58:00 EESTTiedote

Kolumnisti, kasvitieteilijä Seppo Vuokon mielestä Suomessa käytävässä metsäkeskustelussa faktat saavat kyytiä ja sitä hallitsee enemmän asenteet kuin tosiasiat. Vuokko muistuttaa, että Suomen metsätalous on edelleen kestävää ja monimuotoisuudenkin kannalta tilanne on kuviteltua parempi. Metsäteollisuuden kasvavaa puuntarvetta Vuokko ei pidä suurimpana uhkana metsille, koska metsät uudistetaan. Vuokko kaipaa metsäkeskusteluun kokonaisvaltaista näkemystä ja faktoja asenteiden ja mielipiteiden sijaan.

Pirkanmaa tähtää puurakentamisen kärkeen. Hallitusohjelman puurakentamisen edistäminen saa kiitosta10.6.2019 10:25:59 EESTTiedote

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt yhdessä Pirkanmaan liiton, puurakentamisen yritysten ja osan Pirkanmaan kuntien kanssa hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä puurakentamista Pirkanmaalla. Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että tulevaisuudessa 10 prosenttia Pirkanmaan uusista kerrostalokohteista sekä kaikki lisäkerrosrakentamisen kohteet rakennetaan puusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme