VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Splittringen av företagsservicesystemet försämrar dess tillgänglighet och styrbarhet

Dela
Det finns ett stort utbud av offentliga tjänster för företag. Servicesystemet är dock komplicerat, vilket försvårar användningen av tjänsterna och styrningen av systemet. Servicesystemet bör förenklas genom att förtydliga arbetsfördelningen och rollerna för organisationer som tillhandahåller tjänster och andra aktörer. Det är i första hand arbets- och näringsministeriet som ansvarar för styrningen av servicesystemet.
Kuva: Getty Images
Kuva: Getty Images

Tillgången till offentliga företagstjänster och serviceutbudet är i allmänhet på en god nivå. Det finns dock många tjänster och tjänsteleverantörer, och företagen och tjänsteleverantörerna upplever att systemet är komplicerat och svårtolkat. Splittringen gör det utmanande att främja särskilt små och medelstora företags tillväxt.

Statens revisionsverk rekommenderar att företagstjänsterna som helhet bör förenklas genom att förtydliga rollerna och arbetsfördelningen för de organisationer som tillhandahåller tjänster. I reformerna bör tjänsternas förutsägbarhet och kontinuitet som är viktiga för företagen tryggas.

Informationsutbytet mellan aktörerna i servicesystemet och de gemensamma informationssystemen har utvecklats. Utvecklingen har dock ofta utgått från förvaltningen och systemet har inte kunnat förenklas nämnvärt. Inte heller informationssystemen och deras användbarhet stöder samarbetet mellan aktörerna på bästa möjliga sätt.

Statens revisionsverk utvärderade hur aktörerna inom det offentliga företagsservicesystemet samarbetar och förutsättningarna för en resultatrik verksamhet. De organisationer som producerar offentliga företagstjänster och som var föremål för revisionen var Business Finland, Finnvera, NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna samt utrikesministeriets enhet för exportfrämjande, Team Finland.

Läs rapporten: Offentliga företagsservicesystemets funktionalitet

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kuva: Getty Images
Kuva: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Yrityspalvelujärjestelmän hajanaisuus heikentää sen saavutettavuutta ja ohjattavuutta20.4.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Yrityksille on tarjolla kattavasti julkisia palveluita. Palvelujärjestelmä on kuitenkin monimutkainen, mikä vaikeuttaa palvelujen käyttöä ja järjestelmän ohjausta. Palvelujärjestelmää tulisi yksinkertaistaa selkeyttämällä palveluja tarjoavien organisaatioiden ja muiden toimijoiden työnjakoa ja rooleja. Vastuu palvelujärjestelmän ohjauksesta kuuluu ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriölle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum