VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Statistiken över de offentliga finanserna är tillförlitlig och fungerar som ett bra stöd för beslutsfattandet

Dela

Kvalitetssäkringen görs i synnerhet av Eurostat. Datainsamlingen som överfördes till Statskontoret i samband med reformen av kommunekonomidata har ännu inte lyckats i alla avseenden.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Enligt en färsk revision av Statens revisionsverk är statistiken över Finlands offentliga finanser tillförlitlig. Den utgör en god grund för ekonomiska prognoser och finanspolitiken.

Statistikuppgifterna om Finlands offentliga finanser är internationellt jämförbara. I kvalitetssäkringen av statistikföringen av de offentliga finanserna framhävs den roll som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat har. Detta beror på att statistiken spelar en viktig roll i de finanspolitiska reglerna enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

”Kvalitetssäkringen av statistiken över de offentliga finanserna är omfattande och systematisk. Arbetet styrs främst av Eurostat, som i sista hand också ansvarar för innehållet i statistiken över hela Europeiska unionen", berättar Visa Paajanen, effektivitetsrevisionsråd vid Statens revisionsverk.

På grund av Eurostats breda roll har Statistikcentralens egen kvalitetssäkring av statistikföringen av de offentliga finanserna varit mindre.

"Ansvaret för kvalitetssäkringen kan inte åläggas enbart Eurostat. Det skulle vara skäl för Statistikcentralen att axla ett större ansvar för den", säger Paajanen.

Vid reformen av datainsamlingen om kommunekonomin försämrades datakvaliteten

Datainsamlingen om kommunekonomin förnyades nyligen. Ett led i förnyelsen var att datainsamlingen överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret. Enligt Statens revisionsverk har dataöverföringen ännu inte lyckats i alla avseenden.

"I samband med överföringen upphörde publiceringen av statistiken över kommunekonomin. Bokföringsuppgifterna finns tillgängliga för alla i Statskontorets tjänst, men de statistikrapporter som görs upp utifrån dem kan avvika från varandra, eftersom rapporterna kräver att källdata behandlas. Detta görs nu på varierande sätt för olika användningsändamål. Därför behövs officiell statistik över kommunekonomin även i fortsättningen", säger Paajanen.

Reformen av datainsamlingen om kommunekonomin motiverades delvis med kostnadsbesparingar, men besparingarna har inte bedömts och följts upp i tillräcklig omfattning. När välfärdsområdena inleder sin verksamhet 2023 behövs också enhetliga statistikuppgifter om deras ekonomi.

Vid Statens revisionsverks revision av statistikuppgifter om de offentliga finanserna utreddes i synnerhet kvaliteten på och kvalitetssäkringen av statistikföringen av de offentliga finanserna enligt nationalräkenskaperna. Vid revisionen utreddes dessutom finansministeriets styrning av statistikföringen samt reformen av datainsamlingen om kommunekonomin, som Statskontoret utför.

Läs rapporten: Tillförlitligheten i statistiken över de offentliga finanserna

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum