HUS

Styrelsens beslut 17.6.: HUS tar ett helhetsansvar för laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote)

Dela

Samkommunen HNS styrelse godkände under sitt möte också intentionsavtalet mellan Uudenmaan Sairaalapesula och Puro Tekstiilihuolto samt fattade beslut om en måttlig höjning av klientavgifterna. Styrelsen fattade också beslut om att utredningen av verksamhetsprofilen för Raseborgs sjukhus fortsätter. Styrelsen behandlade också ekonomin för början av året och beslöt fortsätta beredningen av ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag.

HUS och Eksote blir samarbetspartner inom diagnostiska tjänster

Styrelsen fattade beslut om en överföring av laboratorie- och bilddiagnostikcentrum vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, Eksote, som överlåtelse av rörelse till HUS. I och med detta tar HUS ansvar för produktionen av laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna vid Eksote.

Avtalet främjar HUS strategiska mål att expandera den diagnostiska verksamheten inom det egna specialupptagningsområdet samt öka samarbetet med de andra universitetssjukhusen och sjukvårdsdistrikten.

Eksotes styrelse har godkänt överlåtelsen av rörelse och tjänsteavtalet på sitt möte den 12.6.2019.

Eksotes laboratorie- och bilddiagnostikverksamhet blir del av HUS Diagnostikcentrum

De cirka 300 personer som arbetar inom Eksotes laboratorie- och bilddiagnostikverksamhet kommer att övergå i HUS tjänst som så kallade gamla arbetstagare från och med 1.1.2020. Enheten som flyttar integreras i HUS Diagnostikcentrum som startar den 1.7.2019.

HUS producerar i fortsättningen laboratorie- och bilddiagnostiktjänster till Eksote för samma pris som till HUS och HUS medlemskommuner.

Intäkterna för Eksotes laboratorie- och bilddiagnostikverksamhet var år 2018 27,8 miljoner euro.

För mera information: Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik, tfn 050 427 2468

Uudenmaan Sairaalapesula och Puro Tekstiilihuolto stärker sitt samarbete

Styrelsen godkände intentionsavtalet mellan Uudenmaan Sairaalapesula Oy, som verkar i Kervo och Kotka, och Puro Tekstiilihuolto, som verkar i Åbo. Det intentionsavtal som tecknats syftar till att förena bolagen. Båda bolagen producerar tjänster i första hand till sina medlemskommuner.

För mera information:
Gemensamt pressmeddelande från Uudenmaan Sairaalapesula och Puro Tekstiilihuolto
Uudenmaan Sairaalapesula Oy: Juha Kosonen, verkställande direktör, tfn 040 354 2069, juha.kosonen@uudenmaansairaalapesula.fi
Puro Tekstiilihuolto Oy: Miika Markkanen, verkställande direktör, tfn 050 552 9255, miika.markkanen@uth.fi 


Ökning i kostnaderna för början av året

HUS verksamhetskostnader i januari-april har varit 4,1 procent högre än planerat. De ökade kostnaderna beror i huvudsak på att både mängden remisser och behovet av tjänster har ökat kraftigt.

Tjänstevolymen inom den specialiserade sjukvården överskred i januari-april den plan som ingår i budgeten med 2,2 procent. Också det första ibruktagandet av Apotti och förberedelserna för de kommande stegen har bidragit till budgetöverskridningen för verksamhetskostnaderna.

Förutom omedelbara åtgärder för att sänka kostnaderna så har HUS startat ett produktivitetsprogram som omfattar hela samkommunen. Målet för programmet är långsiktig ekonomisk hållbarhet.

För mera information: Mari Frostell, ekonomidirektör, tfn 0400 748 767

Förändringar i HUS klientavgifter

Styrelsen fattade beslut om en måttlig höjning av HUS klientavgifter från och med början av år 2020. Höjningen ökar inkomsterna av klientavgifter med uppskattningsvis 0,8 miljoner euro nästa år. Avgiftsnivån måste höjas för att hålla budgeten för 2020 i balans trots kostnadsposter av engångskaraktär, som till exempel härrör från ibruktagandet av Apotti.

Klientavgifterna utgör ca fyra procent av HUS totala verksamhetsintäkter. Inkomsterna av klientavgifter år 2018 uppgick till 83,4 miljoner euro.

De maximala avgifterna för tjänsterna fastställs i klientavgiftsförordningen. HUS klientavgifter har varit lägre än de maximala avgifterna sedan 2016. Sett till hela landet finns det stora variationer inom social- och hälsovårdens klientavgifter och situationen är inte jämlik. I år uppbär 15 sjukvårdsdistrikt högsta möjliga klientavgifter. I fyra sjukvårdsdistrikt, HUS medräknat, har maximihöjningarna inte tagits i bruk till sitt fulla belopp.

Klientens ekonomiska ställning är inte ett hinder för att erhålla en viss tjänst. I klientavgiftslagen fastställs de situationer där klientavgifterna ska eller kan efterskänkas eller nedsättas.


En ny verksamhetsmodell för Raseborgs sjukhus utreds

Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp och en politisk styrgrupp för att utreda en ny slags verksamhetsprofil för Raseborgs sjukhus. Representanter från kommunerna i Västra Nyland bjuds med i båda grupperna.

Arbetsgruppen har i uppdrag att planera den nya verksamhetsmodellen till och med slutet av år 2019. I arbetet ingår att fastställa vilken typ av närservice som är viktigast för invånarna i området, kartlägga alternativa sätt för att bäst stödja primärhälsovården och kundorienteringen samt sammanställa ett förslag för hur kostnaderna för den specialiserade sjukvården inom området håller samma nivå som HUS medlemskommuner i snitt.

Utöver det sammanställer arbetsgruppen en genomförandeplan för den nya verksamhetsmodellen där både en tidtabell och språklig konsekvensbedömning ingår.

En utvärdering av verksamhetsmodellen är nödvändig eftersom det är mycket svårt att producera operations- och jourfunktioner i sin nuvarande form på Raseborgs sjukhus. Det största problemet är fortfarande att rekrytera läkare – trots särskilda tillägg och jourtillägg.

Målet är att hitta en hållbar, funktionssäker profil som fyller behoven hos områdets befolkning och som är genomförbar i praktiken samt hanterbar sett till kostnaderna.

För mera information: Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare, tfn 050 428 7660

Beredningen av ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag fortsätter

Styrelsen beslöt efter omröstning att fortsätta beredningen av ett riksomfattande företagshälsovårdsbolag tillsammans med Keva. Villkoren för överlåtelse av rörelse och övriga avtal i anslutning till arrangemanget tas upp till behandling på styrelsens möte i augusti.

Mötesprotokoll och samtliga beslut

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen över en halv miljon patienter. Våra 25 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till HUS.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum