Suomen ympäristökeskus

Syke Policy Brief: Den gröna omställningen gör energi- och materialflödena i ekonomin hållbara

Dela
Den gröna omställningen är en möjlighet för Finland att på en ny grund bygga en ekonomiskt konkurrenskraftig och rättvis välfärdsstat. Samtidigt kan man möta de utmaningar som klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen av naturresurser medför. Det behövs samhällelig styrning för att säkerställa att alla engagerar sig i förändringen. I sin nypublicerade Syke Policy Brief beskriver Finlands miljöcentral åtgärder som hållbarhetsomställningen kräver.

Finland har lyckats minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i förhållande till BNP. Finländarnas ekologiska fotavtryck är dock fortfarande stort, vilket visar sig till exempel som en ökning av antalet hotade arter i Finland. Det finns kunnande i Finland som gör det möjligt att minska konsumtionens ekologiska fotavtryck.

”Vi är fortfarande beroende av fossil energi och vi förlitar oss för mycket på att utnyttja jungfruliga naturresurser. Vi behöver en hållbarhetsomställning. Utgångspunkten för förändringen bör vara att stärka välfärden och rättvisan”, säger Sykes generaldirektör Leif Schulman.

Den gröna omställningen skapar en konkurrenskraftig ekonomi

En grön omställning mot ett rättvist välfärdssamhälle skapar en internationellt konkurrenskraftig ekonomi. Ett hållbart ekonomiskt system upprätthåller och stärker naturkapitalet. Detta skapar en attraktiv investeringsmiljö och en grund för nya, lönsamma näringar som också stärker Finlands export. ”Lagstiftningen om grön omställning och den övriga styrningen är i bästa fall flexibla, eftersom kunskapen och situationerna förändras. Ett brett kunskapsunderlag och långsiktig forskning utgör grunden för hanteringen av förändringarna", betonar Mikael Hildén, ledande rådgivare vid Syke.

De faktiska kostnaderna för användningen av jungfruliga naturresurser bör fördelas på produktion och konsumtion med hjälp av beskattning och annan lagstiftning. Till exempel bör subventioner som hämmar energiomställningen och den cirkulära ekonomin minskas. Detta bidrar också till att återställa balansen i de statliga finanserna.

Ekosystemräkenskaper behövs

Den ekonomiska tillväxten har förbrukat naturkapital. Kostnaderna för förlusten av biologisk mångfald drabbar samhället, medborgarna och även naturnäringarna. En mer omfattande tillämpning av principen att förorenaren betalar skulle sporra till att bevara och förbättra livsmiljöerna och kolsänkorna. Detta skulle spara offentliga medel och förbättra livsmiljöns bärkraft.

Till stöd för förändringarna behövs mångsidig natur- och miljöinformation. I Finland finns det utmärkta förutsättningar för att sammanställa och producera den här informationen i samarbete mellan olika aktörer.

Det vanligaste måttet för nationalekonomin, BNP, tar inte hänsyn till försämringen av ekosystemens tillstånd. ”Vi behöver ekosystemräkenskaper för att kunna mäta ett grönt och rättvist välfärdssamhälle. Arbetet med att utveckla en internationell statistikstandard för ekosystemräkenskaper pågår, men det krävs fortfarande försök och utvärderingar innan standarden kan tillämpas i beslutsfattandet” konstaterar professor Jyri Seppälä, enhetsdirektör vid Syke.

Vi måste bli bättre på att förbereda oss för risker

I en öppen ekonomi som Finland måste man förbereda sig allt bättre på internationella risker. Klimatförändringens globala effekter, pandemier och Rysslands invasion av Ukraina har visat detta. I riskhanteringen understryks vikten av internationellt samarbete. Säkerheten kan också stärkas genom att man minskar materialflödena bland annat med hjälp av cirkulär ekonomi och genom att satsa på förnybar energi.

De klimat- och energiplaner som hittills har gjorts upp har utgått ifrån en stabil utveckling. Då energi- och materialmarknaderna i stället fluktuerar kraftigt har det uppstått energiprisernas behov av att reagera snabbt till exempel på effekterna av plötsliga höjningar. För att begränsa kostnaderna krävs flexibilitet och stöd till utsatta grupper.

Olika typer av förändringar och risker, till exempel effekterna av energiomställningen för olika branscher och befolkningsgrupper, kan förutses genom att man sammanför information från olika källor. Då kan man också se hur man kan undvika negativa konsekvenser för miljön. ”I framtids- och planeringsarbetet ska också de som ansvarar för utrikespolitik, säkerhet, social trygghet och försörjningssäkerhet delta, understryker forskningsprofessor Paula Kivimaa vid Syke.

Läs mer

Syke Policy Brief: Den gröna omställningen gör energi- och materialflödena i ekonomin hållbara

Ytterligare information

Leif Schulman, generaldirektör
tfn 0295 252 300, fornamn.efternamn@syke.fi

Mikael Hildén, ledande rådgivare
tfn 0295 251 173, fornamn.efternamn@syke.fi

Jyri Seppälä, professor, enhetsdirektör
tfn 0295 251 629, fornamn.efternamn@syke.fi

Paula Kivimaa, forskningsprofessor
tfn 0295 251 283, fornamn.efternamn@syke.fi

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Länkar

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.  

 

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Syke Policy Brief: Biodiversitetsförlusten kan bekämpas med restaurering23.3.2023 07:41:08 EET | Tiedote

I EU bereds en förordning om restaurering och även Finland förbereder sig på att verkställa den. Restaurering av vattendrag, myrmarker och skogar reparerar sådana skador på den biologiska mångfalden som orsakats av människan. Det är absolut nödvändigt att stoppa naturförlusten för att trygga ekosystemens och människornas välbefinnande. I sin nya publikation Syke Policy Brief beskriver Finlands miljöcentral hurdana behov av restaurering som finns i Finland och vilken nytta man kan uppnå med restaureringsåtgärderna.

Syke Policy Brief: Luontokatoa voidaan torjua ennallistamalla23.3.2023 07:39:51 EET | Tiedote

EU:ssa valmistellaan ennallistamisasetusta, jonka toimeenpanoon myös Suomi varautuu. Vesistöjen, soiden ja metsien ennallistaminen korjaa ihmisen aiheuttamia haittoja luonnon monimuotoisuudelle. Luontokadon pysäyttäminen on välttämätöntä ekosysteemien ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Suomen ympäristökeskus hahmottelee uudessa Policy Brief -julkaisussaan, minkälaisia tarpeita Suomessa on ennallistamiselle ja mitä hyötyjä ennallistamistoimilla voidaan saavuttaa.

Tuet kohdentuvat suurituloisille ja pieniin remontteihin — tutkimushanke suosittaa muutoksia energia-avustukseen21.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Ilmastonmuutos ja energiakriisi ovat kannustaneet suomalaisia pohtimaan ja toteuttamaan energiaremontteja asunnoissaan. Niiden vauhdittamiseksi asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on jakanut energia-avustusta vuodesta 2020 lähtien. Tänään julkaistun politiikkasuosituksen mukaan tätä tukimuotoa kannattaa jatkaa, mutta avustukseen pitää tehdä merkittäviä muutoksia, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum