Business Wire

Tarjousasiakirja koskien Adapteo Oyj:n hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta Adapteo Oyj:n osakkeenomistajille on julkaistu

Jaa

Tämä tiedote ei ole suoraan tai välillisesti tehty tarjous Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella, jossa tarjous olisi sovellettavan lain vastainen. Osakkeenomistajat, jotka eivät ole Ruotsissa tai Suomessa ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen (kuten määritelty alla) tulee tehdä omat selvityksensä soveltuvasta lainsäädännöstä ja mahdollisista veroseuraamuksista. Osakkeenomistajia kehotetaan tutustumaan ostotarjoukseen kohdistuviin rajoituksiin kohdassa ”Tärkeää tietoa” tämän tiedotteen lopussa sekä tarjousasiakirjassa.

Yhdysvalloissa olevia osakkeenomistajia kehotetaan myös katsomaan osio ”Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa” tämän tiedotteen lopussa ja tarjousasiakirjassa.

LEHDISTÖTIEDOTE

23.6.2021

Palace Bidco Oy (“WSIP Bidco”), joka on West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P.:n (“WSIP”) lukuun perustettu ja sen välillisesti kokonaan omistama yksityinen osakeyhtiö, julkisti 17.5.2021 Adapteo Oyj:n (”Adapteo” tai ”Yhtiö”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen Adapteon osakkeenomistajille kaikkien Adapteon osakkeiden hankkimiseksi (”Ostotarjous”). Adapteon osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa keskisuurten yritysten (Mid Cap) segmentillä. WSIP Bidco tarjoaa 165 Ruotsin kruunua jokaisesta Adapteon osakkeesta (”Tarjousvastike”). Ostotarjouksen mukainen Adapteon liikkeeseenlasketun ja -laskettavan osakepääoman arvo on arviolta noin 8,1 miljardia Ruotsin kruunua.1

Ruotsin finanssivalvonta (ruots. Finansinspektionen) on tänään hyväksynyt ja rekisteröinyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan. Englanninkielellä laadittu tarjousasiakirja ja tarjousasiakirjan suomenkielinen käännös ovat saatavilla yrityskauppaa koskevalla verkkosivulla www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo ja Handelsbankenin esitteitä ja muita asiakirjoja koskevalla verkkosivulla www.handelsbanken.fi/ostotarjous. Tarjousasiakirja tulee myös saataville Ruotsin finanssivalvonnan verkkosivulle www.fi.se.

Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen Rakennusmestarien Säätiö sr, joka omistaa 2 129 422 Adapteon osaketta eli noin 4,33 prosenttia Adapteon osakkeista ja äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen. Sitoumus on ehdollinen Ostotarjouksen julistamiselle ehdottomaksi viimeistään 31.10.2021 ja sille, ettei Yhtiön kaikista osakkeita tehdä kilpailevaa Ruotsin lakien mukaista julkista ostotarjousta (eikä julkistettua kilpailevaa ostotarjousta Yhtiön kaikista osakkeista muuteta) tarjousvastikkeella, joka ylittää Tarjousvastikkeen vähintään 10 prosentilla (oikaistuna mahdollisine muutoksineen ja korjauksineen) ja sille, ettei WSIP Bidco viiden arkipäivän kuluessa tällaisen kilpailevan ostotarjouksen julkistamisesta korota Tarjousvastiketta vähintään vastaamaan tällaista kilpailevaa tarjousvastiketta. Mikäli WSIP Bidco korottaa Tarjousvastiketta edellisessä lauseessa tarkoitetulla tavalla, sitoumus soveltuu soveltuvin osin tällä tavoin muutettuun Ostotarjoukseen. Rakennusmestarien Säätiö sr:n sitoumuksen lisäksi EQT PV, joka omistaa 8 630 515 Adapteon osaketta eli noin 17,58 prosenttia Adapteon osakkeista ja äänistä, on sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen (lisää tietoa sitoumuksista hyväksyä Ostotarjous ja suurten osakkeenomistajien tuesta on saatavissa tarjousasiakirjasta).

Lisäksi kuten aiemmin on ilmoitettu, Ruotsalainen eläkerahasto Fjärde AP-fonden (AP4), joka omistaa 2 141 237 Adapteon osaketta eli noin 4,36 prosenttia Adapteon osakkeista ja äänistä, on ilmaissut tukensa Ostotarjoukselle ja ilmoittanut aikovansa hyväksyä Ostotarjouksen, ellei korkeampaa tarjousta esitetä.

Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 24.6.2021 ja loppuu 16.8.2021 klo 16.00 CEST. Selvitysmenettelyn odotetaan alkavan arviolta 26.8.2021. WSIP Bidco on pidättänyt oikeuden pidentää Tarjouksen hyväksymisaikaa sekä lykätä selvityspäivää.

Lisätietoja Ostotarjouksesta on saatavilla:

www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo

Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 23.6.2021, klo 14:00 CEST.

Adapteo lyhyesti

Adapteo on Pohjois-Euroopan johtava joustavien, uudelleenkäytettävien vuokrattavien mukautettavien rakennusten tarjoaja sosiaalisen infrastruktuurin ja toimistotilojen sektoreille. Adapteo pääasiallisesti vuokraa muunneltavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, vanhusten hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitukseen ja tapahtumiin. Muunneltavia rakennuksia hyödyntäen asiakkaat voivat muuntaa ja kasvattaa tai pienentää rakennuksia sekä muuttaa niiden käyttötarkoitusta muutamassa viikossa käyttäen hyväksi mukautettavia ja siirtokelpoisia rakennuskonsepteja. Adapteo toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Suuri osa Adapteon liikevaihdosta on luonteeltaan toistuvaa ja vuokratuotto on pääasiassa peräisin julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmituista vuokrasopimuksista.

Tärkeää tietoa

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan postipalveluiden kautta tai millään muulla tavalla tai välineellä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, sähköpostin, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin kautta tai muutoin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Näin ollen, tätä tiedotetta tai mitään Ostotarjoukseen liittyvää aineistoa ei lähetetä eikä voida lähettää tai muutoin toimittaa Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan.

Tätä tiedotetta ei lähetetä eikä sitä tule lähettää sellaisille osakkeenomistajille, joiden rekisteröity osoite sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa asuvien tai oleskelevien henkilöiden puolesta osakkeita hallinnoivien pankkien, välittäjien, pörssimeklareiden ja muiden hallintarekisteriin merkittyjen arvopapereiden haltijoiden ei tule toimittaa Ostotarjousta tai mitään muita Ostotarjouksen yhteydessä vastaanottamiaan asiakirjoja kyseisille henkilöille.

Tämän tiedotteen sisältämät lausumat, jotka liittyvät tulevaisuuden olosuhteisiin tai tapahtumiin, sisältäen lausumat tulevaisuuden menetyksestä, kasvusta ja muista kehityskuluista tai muista Ostotarjouksen hyödyistä, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat voidaan yleensä, mutta ei aina, tunnistaa sellaisista ilmaisuista, kuten "pyrkiä", "aikoa", "odottaa", "uskoa" tai vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin. Ei voida antaa takeita, että toteutuneet tulokset eivät huomattavasti poikkeaisi ilmaistuista tai piilevistä tulevaisuutta koskevista lausumista johtuen monista seikoista, jotka ovat WSIP Bidcon vaikutusvallan ulottumattomissa. Kaikki tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan sen päivän asiantilaa, jona ne on annettu ja WSIP Bidcolla ei ole mitään velvollisuutta (eikä se ota miltään osin vastuulleen) päivittää tai muuttaa mitään niistä, uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen johdosta muutoin kuin soveltuvan lain tai säännösten sitä edellyttäessä.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa asuville Adapteon osakkeenomistajille kohdistettuun Ostotarjoukseen sovelletaan soveltuvilta osin vuoden 1934 Yhdysvaltain arvopaperipörssilakia, muutoksineen (U.S. Securities Exchange Act of 1934,”Yhdysvaltain Pörssilaki”) ja siihen perustuvia sääntöjä ja määräyksiä (mukaan lukien Yhdysvaltain Pörssilain kohtaa 14(e) ja sen alla määritettyä Regulation 14E -säännöstä). Ostotarjous kuuluu lisäksi Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14d–1(d) -säännöksessä määritetyn erivapauden (”Tier II -ostotarjous”) ja julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen piiriin. Tämä Ostotarjous koskee Suomen lakien mukaisesti perustettua yhtiötä. Ostotarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakiin perustuvia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvalloissa sovellettavista tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksistä. Yhdysvalloissa asuvien Adapteon osakkeenomistajien (”Yhdysvaltalaiset Osakkeenomistajat”) tulee ottaa huomioon, että Adapteon osaketta ei ole noteerattu Yhdysvalloissa sijaitsevassa pörssissä ja että Adapteoon ei kohdistu Yhdysvaltain Pörssilaissa määritettyjä säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia, eikä Adapteo ole velvollinen raportoimaan eikä se raportoi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissiolle (engl. the U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”) edellä mainitun lain perusteella.

Yhdysvalloissa Ostotarjouksen tekee ainoastaan WSIP Bidco.

Ostotarjous tehdään Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille samoilla ehdoilla kuin muille niille Adapteon osakkeenomistajille, joille Ostotarjous on kohdistettu. Kaikki tietoja sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, jaetaan Yhdysvaltalaisille Osakkeenomistajille vastaavalla tavalla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille.

Ostotarjoukseen sovelletaan muutoin Ruotsin lainsäädännössä määritettyjä tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, kuten esimerkiksi peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, pidennys- ja tulosilmoituksia sekä selvitysmenettelyitä (mukaan lukien maksujen ajoitus) ja ehdoista luopumista koskevia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvaltojen sisäisillä markkinoilla toteuttaviin tarjousmenettelyihin sovellettavista vaatimuksista tai menettelytavoista. Koska Ostotarjous on Tier II -ostotarjous, siihen sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Ruotsin lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään Yhdysvaltaisille Osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien mukaisesti Tier II -ostotarjouksena. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan Yhdysvaltalaisiin Osakkeenomistajiin eikä niihin perustuvia vaatimuksia voi esittää muussa maassa asuva tai oleskeleva. Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien kannattaa huomata, että Tarjoushinnan valuutta on Ruotsin kruunu ja että valuuttakurssivaihtelut eivät vaikuta Tarjoushintaan.

Adapteon tilinpäätökset sekä kaikki tässä tiedotteessa esitetyt Adapteoa koskevat taloudelliset tiedot ja muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat, on laadittu tai ne laaditaan IFRS-periaatteiden mukaisesti eivätkä ne välttämättä ole suoraan verrannollisia Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin tai sellaisten muiden yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Adapteon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Adapteo ja WSIP Bidco ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Adapteon ja WSIP Bidcon johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Adapteon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Adapteoa tai WSIP Bidcoa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Adapteon, WSIP Bidcon ja/tai näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen kunnioittamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiovaltaa tai noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö ja määräykset sen sallivat sekä Yhdysvaltain Pörssilain Rule 14e–5(b) -säännöksessä määritetyllä tavalla WSIP Bidco ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (jotka toimivat WSIP Bidcon tai sen lähipiiriyhtiöiden agentteina) voivat ajoittain sekä Ostotarjouksen vireilläolon aikana myös muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai epäsuorasti hankkia tai tehdä järjestelyjä hankkiakseen Yhdysvaltojen ulkopuolelta Adapteon osakkeita tai mitä tahansa sellaisia arvopapereita, jotka voidaan muuttaa tai vaihtaa kyseisiksi osakkeiksi tai joiden perusteella voidaan hankkia kyseisiä osakkeita. Kyseiset osakkeet voidaan hankkia joko avoimilta markkinoilta niillä vallitsevaan hintaan tai yksityisinä transaktioina neuvoteltuun hintaan. Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai määräykset sitä edellyttävät, tällaisia kauppoja koskevat tiedot ilmoitetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jonka perusteella Yhdysvaltalaisten Osakkeenomistajien katsotaan saaneen tiedot, siinä määrin kuin kyseiset tiedot julkistetaan Adapteon omalla lainkäyttöalueella. Lisäksi WSIP Bidcon taloudelliset neuvonantajat voivat tavanomaisella tavalla käydä kauppaa Adapteon arvopapereilla, mikä saattaa kattaa kyseisten arvopapereiden hankkimisen tai hankintaan tähtäävien järjestelyiden tekemisen siinä määrin kuin tällaiset hankinnat tai järjestelyt ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia.

Ostotarjouksen perusteella Yhdysvaltalaiselle Osakkeenomistajalle maksettua käteissummaa voidaan pitää verotettavana tapahtumana Yhdysvaltain liittovaltion, soveltuvan osavaltion, paikallisten, ulkomaalaisten tai muiden verosäännösten perusteella. Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. WSIP Bidco tai sen lähipiiriyhtiöt tai edellä mainittujen hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, työntekijät tai agentit tai muut niiden puolesta Ostotarjouksen yhteydessä toimivat henkilöt eivät vastaa mistään Ostotarjouksen hyväksymisestä aiheutuvista verovaikutuksista tai -velvollisuuksista.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomissio ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta tai antanut mitään lausuntoja Ostotarjouksen oikeellisuudesta tai kohtuullisuudesta tai tämän tiedotteen riittävyydestä tai puutteettomuudesta tai siitä, ovatko tiedotteella esitetyt tiedot oikeita tai puutteettomia. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tässä kohdassa käsitteellä ”Yhdysvallat” tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja (sen territorioita ja hallintoalueita, kaikkia Yhdysvaltojen osavaltioita ja Washington, D.C. -piirikuntaa).

Yhdysvaltalaisia Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään omien neuvonantajiensa puoleen Ostotarjousta koskevissa asioissa.

Vastuuvapauslauseke

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toimii ainoastaan WSIP Bidcon, eikä kenenkään muun, taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen ja tässä pörssitiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin WSIP Bidcolle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa tässä tiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

1 Perustuu 49 091 362 osakkeeseen, jotka on johdettu Adapteon 49 124 722 liikkeeseenlaskeman osakkeen kokonaismäärästä pois lukien Adapteon hallussa olevat 33 360 omaa osaketta.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä cts.businesswire.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Contact information

Lisätietoja:
Joseph Stein +44 20 7774 1000

Tietoja julkaisijasta

For more than 50 years, Business Wire has been the global leader in press release distribution and regulatory disclosure.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Business Wire

IFF Appoints Nicolas Mirzayantz President of IFF’s Nourish Division28.7.2021 23:00:00 EEST | Press release

IFF (NYSE: IFF) today announced that Nicolas Mirzayantz, current President, Scent, has been appointed President of IFF’s Nourish division, effective September 1, 2021. Mr. Mirzayantz will succeed Kathy Fortmann, current President, Nourish, who has decided to pursue other opportunities outside of IFF. IFF veteran and current President, Global Consumer Fragrances, Christophe de Villeplee, will assume transition into the role of President, Scent. “We could not be more pleased to have Nicolas lead our Nourish division,” said IFF Chairman and CEO, Andreas Fibig. “Nicolas is joining a Nourish division with a tremendous opportunity to build on significant sales momentum and strong customer interest in IFF’s differentiated portfolio and capabilities. He has been an invaluable member of our leadership team, with an unparalleled ability to create a culture of innovation and deliver creative and winning solutions to our customers while consistently strengthening the business through growth and ma

Stilla Launches Access Program for Industry’s First Six-Color Digital PCR System28.7.2021 19:26:00 EEST | Press release

Stilla Technologies, the company innovating the next generation of digital PCR solutions for life science research and molecular diagnostics, is pleased to announce the launch of its 6-Color Digital PCR Access Program which enables early access to the industry’s first Digital PCR system featuring six fluorescent channels for providing the highest multiplexing and detection capacity available on the market today. This represents a broad portfolio expansion of the Company’s original three-color naica® system and includes reagents and digital PCR consumables, automated analytical instrumentation, and turnkey visualization software. The commercial launch of the six-color naica® system is scheduled for Fall 2021. “There is undeniable value in detecting and quantifying multiple mutations, viruses and biomarkers from a single sample. The cost versus depth tradeoffs of NGS make it impractical for the routine testing of many samples per day, while multiplex qPCR lacks the precise quantitation a

Q4 Helps Public Companies and Investment Firms Keep Their Teams Aligned and Informed28.7.2021 16:00:00 EEST | Press release

Q4 Inc. announced today it is applying its unique expertise in delivering mission-critical virtual events to help public companies, buy-side and sell-side firms build transparency, trust and excitement across a widely dispersed workforce. With the seismic shift in working models giving employees increasing flexibility to work both in remote or hybrid setups, maintaining a strong internal communications platform to globally distributed teams is vital for companies across all industries. Simultaneously, the commitment to providing a sustainable work environment and strong corporate culture continues to intensify as companies seek to implement successful ESG policies and programs. Q4’s new Corporate Town Hall subscriptions combine technology and a premium end-to-end service model to help its capital markets clients communicate strategy and best practices, provide quarterly business reviews, host sales kick-offs, and ultimately foster the inclusive culture they have worked so hard to devel

ZS Elects Pratap Khedkar to CEO28.7.2021 16:00:00 EEST | Press release

Global professional services firm ZS today announced that Pratap Khedkar, head of the firm’s global biopharmaceuticals and healthcare ecosystem practices, has been elected to CEO by the firm’s leaders. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210728005232/en/ Pratap Khedkar, CEO, ZS (Photo: Business Wire) Khedkar is the third CEO in ZS’s nearly 40-year history. He was elected by his peers, a structure ZS’s founders Andris A. Zoltners and Prabhakant Sinha established to ensure cultural continuity and to elevate leaders who embody the company’s dedication to strategy, innovation and client collaboration. He succeeds Chris Wright, who served the firm’s maximum term and will be affiliated with ZS for the next five years as part of its principal emeritus program, focusing on the projects that he’s most passionate about. Khedkar has held various leadership roles during his 21 years with ZS. Khedkar has led the firm’s global

Dixa, the Next-Gen CX Platform, Raises $105M Series C to Transform Customer Service Worldwide28.7.2021 15:30:00 EEST | Press release

Founded as a customer service solution that evolved into a customer engagement platform, European company Dixa today announced a Series C funding round totaling $105M. The company is leading the change from customer service to value creation with a multiexperience approach, challenging the status quo and delivering value-driven experiences that generate results for businesses. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210728005430/en/ Dixa Founding Team (Photo: Business Wire) The Series C round is led by General Atlantic, a leading global growth equity investor with a history of backing and scaling companies that transformed their industries, with participation from existing investors Notion Capital Project A and Seed Capital. Dixa will leverage the new funds to invest in product development, including potential new acquisitions (following Dixa’s acquisition of Melbourne-based Elevio in January 2021), and plans to quadr

V.E, Part of Moody’s ESG Solutions, Provides Second Party Opinion on the Kingdom of Spain’s Sovereign Green Bond Framework28.7.2021 15:30:00 EEST | Press release

Moody’s ESG Solutions Group announced today that V.E has provided a Second Party Opinion (SPO) on the Kingdom of Spain’s Sovereign Green Bond Framework. The Framework is aligned with the four core components of the Green Bond Principles 2021 and follows best market practices identified by V.E. Net proceeds of the bonds will exclusively be used to finance or refinance projects tied to the country’s environmental objectives, including renewable energy, biodiversity protection, and climate change adaptation. “The bonds issued under Spain’s Framework will provide an ‘advanced’ contribution to sustainability, the highest score on our four-point scale,” said Patrick Mispagel, MD – Sustainable Finance at Moody’s ESG Solutions. “Our assessment reflects that in many cases Spain’s Framework followed the detailed technical eligibility criteria of the EU Taxonomy Climate Delegated Act. We expect to see additional sovereign issuances as nations increasingly seek to raise capital to support climate

U.S. Food and Drug Administration Grants Breakthrough Therapy Designation to Takeda’s Investigational Compound, TAK-994, an Oral Orexin Agonist in Clinical Development for Narcolepsy Type 1 (NT1)28.7.2021 15:15:00 EEST | Press release

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) granted Breakthrough Therapy Designation (BTD) to TAK-994,1 its Phase 2 investigational oral orexin agonist, which is designed to selectively target orexin 2 receptors. TAK-994 is currently being studied for the treatment of excessive daytime sleepiness (EDS) in patients with narcolepsy type 1 (NT1),2 a chronic neurological disorder that alters the sleep-wake cycle.3 EDS is a hallmark symptom of NT1 and is characterized by a person’s inability to stay awake and alert throughout the day, and falling asleep unintentionally or at inappropriate times on a daily basis.3,4 The FDA’s Breakthrough Therapy Designation process is designed to expedite the development and review of a drug that is intended to treat a serious condition, for which preliminary clinical evidence exists indicating it may demonstrate a substantial improvement over available therapies on at

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme