Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Taysin erityisvastuualueelle tutkimusrahoitusta 116 tutkimushankkeelle

Jaa

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon palveluja tuottavalle organisaatioille myönnettiin yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kaikkiaan 2 987 000 euroa vuoden 2020 valtion tutkimusrahoitusta yhteensä 116 tutkimukselle.

Myöntöpäätökset ovat ehdollisia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa lopullisen valtion tutkimusrahoituksen määrän. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää valtion tutkimusrahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille saamiensa hakemusten arviointien perusteella.

Tampereen yliopistolliseen sairaalaan myönnettiin kaikkiaan 87 tutkimukselle rahoitusta yhteensä 2 159 237 euroa.

Professori Katri Kaukisen tutkimukselle ”Wide phenotypic spectrum of celiac disease – a challenge for diagnostics and management. (Monimuotoinen keliakia) myönnettiin suurin rahoitus, 59 687 euroa. Tutkimuksen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta keliakian monimuotoisuudesta sekä parantaa keliakian nykydiagnostiikkaa ja edistää ei-invasiivisen diagnostiikan keinoja. Edelleen pyrkimys on löytää ennustekijöitä (kuten perintötekijät, suolistomikrobit, immunobiologiset merkkiaineet ja elintavat) keliakian puhkeamiselle, joita voitaisiin hyödyntää diagnostiikassa. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan sisätautien vastuualueella, Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Keliakiatutkimuskeskuksessa sekä yhteistyökumppaneiden laboratorioissa Suomessa ja ulkomailla. Tutkimustuloksia voidaan ottaa käyttöön keliakian diagnostiikassa jo varsin pian. Edelleen tulokset mahdollistavat diagnostiikan ja hoidon seurannan kehittymisen yksilöllistettyyn suuntaan hyödyntäen uusia mittareita. Tavoitteena on nyt vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa keliakian diagnostiikassa ja hoidossa ja samalla vähentää yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden kuormittumista. Pitkällä tähtäimellä tutkimus voi luoda kustannussäästöjä yhteiskunnalle.

Professori Arja Rimpelän tutkimukselle ”Nuorten terveyden edistäminen ja ehkäisevät palvelut (NEDIS)” myönnettiin 43 402 euroa. Nuoruus on terveyden ja terveystottumusten, kuten tupakoinnin ja alkoholinkäytön, kehittymisen sekä sosioekonomisten terveyserojen synnyn kannalta keskeinen elämänvaihe. Koulumenestys ja toiselle asteelle siirtyminen sekä terveys ja terveystottumukset liittyvät kiinteästi toisiinsa synnyttäen prosesseja, jotka aikuisena johtavat sosioekonomisiin terveyseroihin. Näitä prosesseja tunnetaan edelleen heikosti. Kouluterveydenhuolto toimii yhtenä tukijärjestelmänä, mutta sen vaikuttavuudesta ja toiminnasta tiedetään vähän. Uutena terveysuhkana nousevat muun muassa tupakankaltaiset nikotiinituotteet. Tavoitteena on tuottaa kouluikäisten lasten ja nuorten terveyden edistämistä palvelevaa ja tiedettä eteenpäin vievää tutkimustietoa seuraavista aihealueista: Kouluikäisten ehkäisevät palvelut, ennen kaikkea kouluterveydenhuolto; Terveyden ja hyvinvoinnin vaikutus koulumenestykseen ja toisen asteen opinnoista valmistumiseen (muun muassa pitkäaikaissairaudet); Kouluikäisten terveys, hyvinvointi ja sosioekonominen tausta aikuisiän kuolleisuuden ja koulutustason ennustajana; Tupakankaltaisten nikotiinituotteiden käyttö nuorilla Suomessa ja Euroopassa. Tutkimus tuottaa kouluikäisten lasten ja nuorten terveyden edistämistä palvelevaa tutkimustietoa, joka soveltuu niin valtakunnallisen kuin paikallisen tason käyttöön ja antaa tietoa tupakkapolitiikan osalta myös kansainvälisesti. Sosioekonomisten terveyserojen syntymekanismien avaaminen auttaa kohdistamaan politiikkatoimia oikein ja terveyden ja oppimisen/koulutuksen välisen yhteyden selvittäminen soveltuu syrjäytymisen ehkäisykeinojen kehittämiseen. Kouluterveyden- ja opiskeluhuoltoa koskeva tieto puolestaan palvelee ehkäisevän työn ja palvelujärjestelmän kehittämistä.

Professori Tuomas-Heikki Koskelan tutkimukselle ”Omaolo-palvelun sähköisten oirearvioiden kliininen validointi” myönnettiin 21 701 euroa. Valtakunnallisessa hallituksen kärkihankkeessa Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -projektissa on kehitetty sähköisiä älykkäitä oirearvioita, jotka antavat käyttäjän vastausten perusteella käyttäjälle toimintasuosituksen sekä ohjauksen tarkoituksenmukaiseen ja oikea-aikaiseen terveydenhuollon palveluun ja tarvittaessa itsehoito-ohjeita. Sähköiset oirearviot ovat osa digitaalista Omaolo-palvelukokonaisuutta, joka on jo integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin useassa terveydenhuollon organisaatiossa ympäri Suomen. Tässä tutkimuksessa tehdään kliininen validointi 14 eri oirearviolle. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia perusterveydenhuollon potilaiden täyttämän sähköisen oirearvion antaman hoidon tarpeen arvion onnistumista vertaamalla sitä kultaiseen standardiin eli sairaanhoitajan tekemään hoidontarpeen arvioon samoilla potilailla. Toisessa osatyössä tutkitaan harvinaisempia tilanteita niitä kuvaavien case vignettejen avulla ja verrataan sähköisen oirearvion hoidon tarpeen arviota terveydenhuollon ammattilaisen (lääkäri/hoitaja) tekemään arvioon. Kolmannessa osatyössä tutkitaan sähköisen oirearvion tulokseen ja käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulokset tuottavat suoraa tietoa Omaolo-palvelun jo käytössä olevien sähköisten oirearvioiden luotettavuudesta, turvallisuudesta sekä käytettävyydestä ja ovat siten välttämättömiä kun arvioidaan itse palvelua ja sen kehittämistarpeita.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusrahoitukset, yhteensä 2 159 237 euroa:

Ashorn Per 48 827, Bova George 37 977, Eskola Hannu 10 850, Fan Yuemei 10 850, Granberg Kirsi 21 701, Haapasalo Heidi 21 701, Haapasalo Joonas 21 701, Harju Eeva 16 276, Hartikainen Kaisa 16 276, Himanen Sari-Leena 27 126, Hoppu Sanna 21 701, Hurme Mikko 32 551, Huttunen Reetta 10 850, Hyöty Marja 16 276, Isomäki Pia 21 701, Jehkonen Mervi 10 850, Jukkola Arja 21 701, Järvinen Teppo 21 701, Järvinen Tero 16 276, Kaila Minna 10 850, Kaivorinne Antti 10 850, Kaltiala Riittakerttu 21 701, Kampman Olli 27 126, Kankaanpää Markku 16 276, Kannus Pekka 16 276, Kaukinen Katri 59 678, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa 37 977, Kivekäs Ilkka 10 850, Knip Mikael 54 252, Korppi Matti 21 701, Koskela Tuomas-Heikki 21 701, Kosunen Elise 27 126, Kuitunen Anne 21 701, Kurppa Kalle 43 402, Kähönen Mika 54 252, Kääriäinen Minna 21 701, Lahtela Jorma 10 850, Laivuori Hannele 27 126, Laukkarinen Johanna 43 402, Launonen Antti 32 551, Leppänen Jukka 16 276, Leppänen Olli 10 850, Luoto Teemu 27 126, Martikainen Ilkka 10 850, Mattila Ville 21 701, Metso Saara 21 701, Miettinen Susanna 32 551, Moilanen Eeva 54 252, Murtola Teemu 32 551, Mustonen Jukka 32 551, Mäenpää Heikki 16 276, Mäkelä Satu 21 701, Mäki Markku 32 551, Neupane Subas 10 850, Neva Marko 16 276, Nykter Matti 54 252, Oksala Niku 43 402, Paavola Mika 32 551, Parkkari Jari 10 850, Peltola Jukka 43 402, Peltomäki Timo 16 276, Pörsti Ilkka 48 827, Rantalaiho Vappu 21 701, Rantanen Kati 10 850, Rautiainen Markus 16 276, Rimpelä Arja 43 402, Rinta-Kiikka Irina 16 276, Ronkainen Antti 16 276, Saaranpää-Heikkilä Outi 16 276, Salmi Teea 21 701, Sillanpää Niko 16 276, Snellman Erna 27 126, Staff Synnöve 27 126, Tammela Outi 21 701, Tammela Teuvo 48 827, Tuulonen Anja 16 276, Törnävä Minna 10 850, Udd Bjarne 43 402, Ukkonen Mika 10 850, Uusitalo Hannu 27 126, Vaajanen Anu 10 850, Vaalasti Annikki 10 850, Veitonmäki Thea 10 850, Virtanen Suvi 37 977, Vuolteenaho Katriina 21 701, Vänskä Matti 10 850 ja Österlund Pia 37 977.

Taysin erityisvastuualueelle myönnetyt

Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi tutkimustoimikunta myönsi terveyden tutkimukseen rahoitusta sitä hakeneille erityisvastuualueen keskussairaaloille, Taysin konserniosakeyhtiöille ja muille alueen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille seuraavasti:

TAYS Sydänkeskus Oy:lle myönnettiin 108 504 euroa: Aalto-Setälä Katriina 37 977, Eskola Markku 32 551, Hernesniemi Jussi 10 850, Laurikka Jari 10 850 ja Nikus Kjell 16 276.

Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle myönnettiin 59 677 euroa: Eskelinen Antti 36 551, Jämsen Esa 10 850 ja Moilanen Teemu 16 276.

Fimlab Laboratoriot Oy:lle myönnettiin 396 042 euroa: Haapasalo Hannu 32 551, Hytönen Vesa 27 126, Hyöty Heikki 54 252, Junttila Ilkka 16 276, Karhunen Pekka 27 126, Kholová Ivana 16 276, Lehtimäki Terho 59 678, Paavonen Timo 10 850, Parkkila Seppo 37 977, Pesu Marko 21 701, Silvennoinen Olli 37 977 ja Visakorpi Tapio 54 252.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Seinäjoen keskussairaalaan myönnettiin 191 734 euroa: Jaatinen Pia 21 304, Jouppila Tiina 14 205, Kankaanranta Hannu 35 506, Kulkas Antti 28 404, Niemelä Onni 42 607, Paavilainen Eija 21 304 ja Pihlajamäki Harri 28 404.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin, Kanta-Hämeen keskussairaalan myönnettiin 28 404 euroa: Palomäki Ari 28 404.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle myönnettiin 43 402 euroa: Jylhä Marja 43 402.

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

Aila Kätkä, aila.katka@pshp.fi
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Elämänaukio 2, PL 2000
33521 TAMPERE

03 311 611http://www.tays.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa terveyttä lähes miljoonalle suomalaiselle Tays Keskussairaalassa, Tays Hatanpäällä, Tays Pitkäniemessä, Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella. Konserniimme kuuluvat myös Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tays Sydänsairaala Oy ja Fimlab Laboratoriot Oy. Lisätietoja meistä tays.fi ja valinnanvapaus.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Verisairauksien keskus ja isotooppilääketiede uuteen F-rakennukseen syyskuussa8.9.2020 13:37:04 EESTTiedote

Taysin uuteen F-rakennukseen sijoittuvat kliininen isotooppilääketiede ja verisairauksien keskus. Isotooppilääketiede aloittaa uusissa tiloissa 15.9., verisairauksien vuodeosasto muuttaa 29.9. ja poliklinikat aukeavat 1.10.2020. Verisairauksien hoito sekä isotooppitutkimukset tehdään jatkossa uudessa F-rakennuksessa. Aiemmin toiminnot ovat olleet hajautettuna eri puolille sairaalaa. Uudet tilat sijoittuvat Kaupin kampukselle, ja rakennukseen kuljetaan Taysin pääsisäänkäynnin kautta. Uusien tilojen myötä myös palveluja ja laitteistoa on uudistettu. -Isotooppitutkimuksiin saadaan uusi PET-TT-laite, joka yhdistää radioaktiivisella merkkiaineella tehdyn kuvauksen ja tietokonetomografian yhteen ja samaan laitteeseen. Sitä käytetään pääasiassa syöpäpotilaiden kuvantamiseen, ja sen avulla syöpämuutokset voidaan havaita entistä varhaisemmassa vaiheessa, kertoo sairaalafyysikko Pasi Korkola. Yli puolet kaikista isotooppitutkimuksista tehdään syöpäpotilaille. Sydämen, munuaisten ja keuhkojen sai

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme