Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Terrafame Oy:n toiminnalle määräaikainen ympäristölupa

Jaa

Aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan yhtiön Sotkamossa sijaitsevalle kaivostoiminnalle ja metallien talteenottotoiminnalle sekä niiden laajentamiselle. Uutta ympäristölupaa pitää hakea 31.3.2029 mennessä. Samalla Terrafamelle on myönnetty vesitalouslupa toiminnan jatkamisen edellyttäville vesitaloushankkeille.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.6.2022 antama päätös nro 87/2022 koskee nykyisen laajuista kaivos- ja metallien talteenottotoimintaa sekä sen olennaista muuttamista ja laajentamista. Päätös sallii lisätä malmin- ja sivukiven vuosilouhintaa sekä laajentaa avolouhosta, sivukivialuetta KL2 ja ensimmäisen ja toisen vaiheen liuotusalueita sekä jatkaa kipsisakka-altaan 2 käyttöä ja ottaa käyttöön uuden kipsisakka-altaan 3. Päätös koskee myös toimintaan liittyviä lukuisia aputoimintoja.

Vesitalouslupa on myönnetty louhosten kuivanapitoon ja suojapumppauksiin, toiminnan kannalta tarpeelliseen vesistöjen ja valuma-alueiden muuttamiseen sekä lampien hävittämiseen. Päätöksellä on lisäksi myönnetty vesitalouslupa aiemmin kaivostoiminnan seurauksena pilaantuneen Salminen -järven kuivattamiseen ja haitallisia aineita sisältävän lietteen poistoon sekä liuotusalueen laajennusta varten tehtävään järven osittaiseen täyttöön.

Määräykset pilaantumisen estämiseksi

Päätöksessä on annettu 208 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi sekä vesitaloushankkeiden toteuttamiseksi. Määräykset koskevat muun muassa vesistöihin ja ilmaan johdettavien päästöjen sekä meluhaittojen rajoittamista, tuotanto- ja jätealueiden rakenteita, jätteiden käsittelyä sekä toimintaan ja sen vaikutuksiin sekä alueiden sulkemisiin liittyviä selvityksiä.

Toiminta-alueen käsitellyt jätevedet on johdettava pääosin purkuputkella nykyiseen purkupaikkaan Nuasjärvessä. Lisäksi käsiteltyjä jätevesiä saa johtaa pienempiä määriä toiminta-alueelta lähivesiin, ns. vanhoille purkureiteille. Vesistöihin johdettavien käsiteltyjen jätevesien pitoisuusraja-arvoja on tiukennettu Nuasjärveen johdettavan sulfaattikuormituksen kuukausi- ja vuosikuormitusrajat ovat pysyneet nykyisellään, muilta osin kuormitusraja-arvoja on tiukennettu.  Lähivesiin johdettavien vesien sulfaattikuormitusrajoja on jonkin verran nostettu.

Pitkään jatkuneen runsassateisen jakson vesienhallinnan helpottamiseksi ja ympäristöriskien pienentämiseksi on myönnetty mahdollisuus luvassa tarkemmin määrätyin edellytyksin nostaa Nuasjärveen johdettavaa sulfaattikuormitusta tilapäisesti syystäyskierron aikana. Samassa tilanteessa toiminta-alueelta lähivesiin Oulujoen vesistössä johdettava sulfaattikuormitus voidaan tilapäisesti kaksinkertaistaa.

Toiminnan melu- ja pölypäästöjen rajoittamiseksi on annettu useita määräyksiä. Määräyksien tavoitteena on vähentää etenkin kaivospiirin lähialueella näistä päästöistä aiheutuneita haittoja.

Tuotannon laajentaminen lisää muodostuvien jätteiden määrää ja nopeuttaa nykyisten jätealueiden täyttymistä ja uusien jätealueiden käyttöönottoa. Toiminnan sulkemiskustannukset on arvioitu uuden tiedon perusteella selvästi suuremmiksi kuin aiemmin. Määrätyn sulkemisvakuuden kokonaissumma on nykyisille toiminnoille 324 miljoonaa euroa. Lisäksi vakuutta on korotettava, kun uusi toisen vaiheen liuotusalue ja sivukiven jätealueen laajennusosa otetaan käyttöön.

Toiminnan ja päästöjen sekä niiden vaikutusten seuraamiseksi luvan saaja on määrätty tekemään kattavaa tarkkailua. Tarkkailussa on lisätty jatkuvatoimisen tarkkailun osuutta.

Luvan määräaikaisuus

Ympäristölupa on hakemuksesta poiketen määrätty olemaan voimassa määräajan, vuoden 2030 maaliskuun loppuun saakka. Määräaikaisuuden perusteena on toimintaan liittyvät lukuisat epävarmuustekijät, joista merkittävimmät liittyvät jätealueiden sulkemisratkaisuihin ja koko toiminnan vesitaseen hallintaan.

Vahinkojen korvaaminen ja vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet

Terrafame Oy on määrätty maksamaan Jormaskylä-Korholanmäen ja Nuaskylän osakaskunnille kummallekin erikseen 5 720 euroa vuodessa korvausta vesiin johdettavista päästöistä aiheutuvan kalataloudellisen tuoton menetyksestä Nuasjärvessä. Yhtiö on lisäksi määrätty maksamaan kalatalousmaksua Lapin ELY-keskukselle 50 000 euroa ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle 5 000 euroa vuodessa.

Toiminnan aloittaminen

Aluehallintovirasto on myöntänyt oikeuden lupapäätöksen mukaisen kaivos- ja metallien talteenottotoiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lisäksi luvan saaja on oikeutettu ryhtymään tämän päätöksen tarkoittamiin vesilain mukaisiin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Tältä osin on määrätty asetettavaksi 15 miljoonan euron vakuus.

Päätös on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 27.7.2022 saakka.

Lisätietoja   

Ympäristöylitarkastaja Turkka Rekola, puh. 0295 017 669

Ympäristöylitarkastaja Päivi Määttä, puh. 0295 016 929

Johtaja Sami Koivula, puh. 0295 017 651

Jakelu                                 MEDIA

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomi

Vesi ja ympäristö

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme