Finanssivalvonta

The European Systemic Risk Board recommends new borrower-based macroprudential measures to Finland – recommendations and warnings also to 10 other EEA countries

Share

In its recommendation to Finland published today, the European Systemic Risk Board proposes the introduction of borrower-based macroprudential measures to address vulnerabilities in the residential real estate market. The Board recommends that Finland introduce a binding limit on borrowers’ debt or debt-service costs relative to their income, restrict the type of collateral in the calculation of the LTV ratio and set a limit on loan maturity.

Today, the European Systemic Risk Board (ESRB) has published recommendations  to six and warnings to five EEA-countries on macroprudential risks and measures to address these risks.

– I support the ESRB’s recommendation 1) for new legislation that allows us to better prepare for the risks stemming from high household indebtedness, notes Anneli Tuominen, Director General of the Financial Supervisory Authority.

The recommendation issued to Finland concerns measures to address medium-term vulnerabilities in the Finnish residential real estate market. The ESRB recommends that Finland include new borrower-based macroprudential measures in its national law to address vulnerabilities in the residential real estate market. It also recommends that the Finnish authority introduce non-legally-binding measures for supervised entities until the new measures have been incorporated into national law.

The ESRB considers high household indebtedness as the main vulnerability of the Finnish residential real estate market. The rise in indebtedness is partly attributed to rapid growth in the stock of loans taken out by housing companies.

Of the range of borrower-based macroprudential measures, the ESRB recommends that Finland should have in place at least a binding debt-to-income (DTI) ratio or a debt-service-to-income (DSTI) ratio, a loan-to-value (LTV) ratio and a limit to loan maturity. The ESRB further recommends that the calculation of the LTV ratio be adjusted as to only allow real estate assets to be considered as collateral.

In November 2016, the ESRB issued a warning to Finland on vulnerabilities in the residential real estate sector. A recommendation is a more compelling measure than a warning.

Press release by the European Systemic Risk Board

1) Recommendation ESRB/2019/8 of the European Systemic Risk Board of 23 September 2019 on medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector in Finland.

Contacts

Further information

Samu Kurri, Head of Department. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030, weekdays 9.00–16.00.

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

Finansinspektionen har påfört S-Banken Ab en påföljdsavgift och tilldelat FIM Kapitalförvaltning Ab en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om kundkännedom18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Huvudsakligen handlar det om brister i rutinerna för kundkännedom. Finansinspektionen anser att en ändamålsenlig bedömning och fortlöpande uppföljning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter tillfredsställande riskhanteringsmetoder och tillgång till aktuell och omfattande kundkännedomsinformation.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun S-Pankki Oy:lle sekä antanut julkisen varoituksen FIM Varainhoito Oy:lle laiminlyönneistä asiakkaan tuntemisessa18.12.2019 09:00:00 EETTiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn mukaisia velvoitteita. Pääosin kyse oli asiakkaan tuntemiseen liittyvistä puutteista. Finanssivalvonta katsoo, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien asianmukainen arviointi ja jatkuva seuranta edellyttävät riittäviä riskienhallintamenetelmiä sekä ajantasaisia ja kattavia asiakkaiden tuntemistietoja.

FIN-FSA imposes penalty payment on S-Bank Ltd and issues public warning to FIM Asset Management Ltd for omissions in customer due diligence18.12.2019 09:00:00 EETPress release

The omissions relate to obligations under regulations on the prevention and investigation of money laundering and terrorist financing. The main issue is shortcomings in customer due diligence. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers that appropriate assessment and ongoing monitoring of the risks of money laundering and terrorist financing require adequate risk management procedures as well as up-to-date and comprehensive customer due diligence data.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom