Finanssivalvonta

The European Systemic Risk Board recommends new borrower-based macroprudential measures to Finland – recommendations and warnings also to 10 other EEA countries

Share

In its recommendation to Finland published today, the European Systemic Risk Board proposes the introduction of borrower-based macroprudential measures to address vulnerabilities in the residential real estate market. The Board recommends that Finland introduce a binding limit on borrowers’ debt or debt-service costs relative to their income, restrict the type of collateral in the calculation of the LTV ratio and set a limit on loan maturity.

Today, the European Systemic Risk Board (ESRB) has published recommendations  to six and warnings to five EEA-countries on macroprudential risks and measures to address these risks.

– I support the ESRB’s recommendation 1) for new legislation that allows us to better prepare for the risks stemming from high household indebtedness, notes Anneli Tuominen, Director General of the Financial Supervisory Authority.

The recommendation issued to Finland concerns measures to address medium-term vulnerabilities in the Finnish residential real estate market. The ESRB recommends that Finland include new borrower-based macroprudential measures in its national law to address vulnerabilities in the residential real estate market. It also recommends that the Finnish authority introduce non-legally-binding measures for supervised entities until the new measures have been incorporated into national law.

The ESRB considers high household indebtedness as the main vulnerability of the Finnish residential real estate market. The rise in indebtedness is partly attributed to rapid growth in the stock of loans taken out by housing companies.

Of the range of borrower-based macroprudential measures, the ESRB recommends that Finland should have in place at least a binding debt-to-income (DTI) ratio or a debt-service-to-income (DSTI) ratio, a loan-to-value (LTV) ratio and a limit to loan maturity. The ESRB further recommends that the calculation of the LTV ratio be adjusted as to only allow real estate assets to be considered as collateral.

In November 2016, the ESRB issued a warning to Finland on vulnerabilities in the residential real estate sector. A recommendation is a more compelling measure than a warning.

Press release by the European Systemic Risk Board

1) Recommendation ESRB/2019/8 of the European Systemic Risk Board of 23 September 2019 on medium-term vulnerabilities in the residential real estate sector in Finland.

Contacts

Further information

Samu Kurri, Head of Department. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030, weekdays 9.00–16.00.

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakatto sekä riskipainolattia ennallaan - Suuri velkaantuminen lisää kotitalouksien haavoittuvuutta heikkenevässä taloustilanteessa27.9.2019 11:03:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta pitää ennallaan asuntolainojen lainakaton sekä asuntolainojen riskipainolattian eikä aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Kotitalouksien omarahoitusosuudet ovat kasvaneet, mutta uusien lainojen takaisinmaksuajat ovat tuoreimpien tietojen mukaan pidentyneet. Finanssivalvonnan johtokunta kehottaa pankkeja ja kotitalouksia välttämään tavanomaista pidempiä luottojen takaisinmaksuaikoja sekä kiinnittämään huomiota kotitalouksien suuren velkaantuneisuuden ja taloyhtiölainakannan nopean kasvun riskeihin.

Macroprudential decision: Loan cap and risk weight floor for residential mortgage loans unchanged - High level of debt increases households’ vulnerability to weakening economic situation27.9.2019 11:03:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has decided to keep the loan cap and risk weight floor for residential mortgage loans unchanged, and has decided not to impose on banks a countercyclical capital buffer (CCyB). Households’ downpayments have grown but, according to the latest information, the repayment periods of new loans have lengthened. The Board of the FIN-FSA urges banks and households to avoid longer than usual loan repayment periods and to pay attention to the risks of households’ high level of indebtedness and the rapid growth in housing corporations’ loan stock.

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och riskviktsgolvet för bostadslån hålls oförändrade - hög skuldsättning ökar hushållens sårbarhet i det allt svagare ekonomiska läget27.9.2019 11:03:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion gör inga ändringar i lånetaket eller riskviktsgolvet för bostadslån och ställer inget kontracykliskt buffertkrav för bankerna. Hushållens självfinansieringsandelar har ökat, men enligt färsk statistik har återbetalningstiderna för nya bostadslån blivit längre. Finansinspektionens direktion uppmanar banker och hushåll att undvika exceptionellt långa återbetalningstider och att beakta riskerna med hushållens höga skuldsättning och den snabba ökningen i utestående bostadsbolagslån.

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för Finland – rekommendationer och varningar ges också till tio andra EES-länder23.9.2019 18:38:08 EESTTiedote

Europeiska systemrisknämnden publicerade i dag en rekommendation för Finland med förslag till låntagarbaserade åtgärder för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Systemrisknämnden rekommenderar att Finland inför ett bindande tak för låntagarens inkomster i förhållande till skulderna eller skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna, begränsar de godtagbara säkerheterna för beräkning av den maximala belåningsgraden och inför begränsningar för återbetalningstiden för lånen.

Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä – suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle23.9.2019 18:38:04 EESTTiedote

Euroopan järjestelmäriskikomitean tänään julkaisemassa suosituksessa Suomelle esitetään lainanottajiin kohdistuvien välineiden käyttöönottoa asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksien torjumiseksi. Komitea suosittaa, että Suomi ottaisi käyttöön sitovan katon lainanottajan tulojen ja velan tai velanhoitokulujen ja tulojen välille, rajoittaisi enimmäisluototussuhteen laskentaan hyväksyttäviä vakuuksia sekä asettaisi rajoituksen lainan kestoon.

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2019: Heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria18.9.2019 12:00:00 EESTTiedote

Taloussuhdanteiden heikentyminen, matalana pysyttelevä korkotaso ja kiristyvä kilpailu lisäävät riskejä Suomen pankkisektorilla. Vaikka pankkisektorin vakavaraisuus on hieman heikentynyt alkuvuonna, se on kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä rasittavat erityisesti matalat korot. Työeläkesektorin vakavaraisuussuhde vahvistui hyvän sijoitustuoton vuoksi.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom