Tuomioistuinvirasto

Tiina Hyvärinen blir överdomare vid Tavastehus förvaltningsdomstol

Dela

Republikens president har i dag utnämnt förvaltningsrättsdomare Tiina Hyvärinen till överdomare vid Tavastehus förvaltningsdomstol för en viss tid om sju år fr.o.m. 1.1.2021.

Vicehäradshövding, juris kandidat Tiina Hyvärinen är förvaltningsrättsdomare vid Tavastehus förvaltningsdomstol och är projektledare för HAIPA-projektet vid Domstolsverket för viss tid. Inom ramen för projektet har det skapats en datasystemhelhet för förvaltnings- och specialdomstolarna, där dessa domstolar kan behandla alla sina funktioner som gäller rättsprocessen elektroniskt. Hyvärinen har tidigare varit förvaltningsrättssekreterare vid förvaltningsdomstolen, häradsåklagare och tingsdomare samt utbildningsexpert vid justitieministeriet.

Till domkretsen för Tavastehus förvaltningsdomstol hör landskapen Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland och Päijänne-Tavastland. Invånarantalet i domkretsen är över 1 160 000 personer i sammanlagt 65 kommuner.

Förvaltningsdomstolen handlägger i huvudsak besvär över olika myndigheters beslut, bl.a. ärenden som gäller social- och hälsovård, utlänningsärenden, byggärenden och markanvändningsärenden, skatteärenden och kommunalärenden. Till Tavastehus förvaltningsdomstol har koncentrerats ändringssökande som kräver sakkunskap inom landsbygdsnäringar i hela fasta Finland.

Tjänsten som överdomare vid Tavastehus förvaltningsdomstol ledigförklarades när överdomaren Ann-Mari Pitkäranta utnämndes till överdomare vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Ytterligare information: Anneli Aura, överdomare, tfn 029 56 42203, e-post fornamn.efternamn@oikeus.fi.

 

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

HAIPA-projektet för digitalisering av rättsprocesserna vid förvaltnings- och specialdomstolarna avslutas i slutet av året22.12.2020 12:31:17 EETTiedote

Mandattiden för projektet för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna (HAIPA-projektet) löper ut 31.12.2020. För genomförandet av projektet som tillsattes i januari 2016 ansvarade projektbyrån i samarbete med Rättsregistercentralen. Projektet verkade först i anslutning till justitieministeriet och överfördes till Domstolsverkets organisation när Domstolsverket inledde sin verksamhet i början av 2020. Nu löper projektbyråns mandattid ut. Från och med ingången av nästa år svarar Domstolsverket och Rättsregistercentralen i samarbete för den fortsatta utvecklingen och upprätthållandet av den informationssystemshelhet som genomförts inom ramen för projektet.

Hallinto- ja erityistuomioistuinten oikeusprosesseja sähköistävä HAIPA-hanke päättyy vuoden lopussa22.12.2020 12:29:11 EETTiedote

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA-hanke) toimikausi päättyy 31.12.2020. Tammikuussa 2016 asetetun hankkeen toteutuksesta vastasi hanketoimisto yhteistyössä Oikeusrekisterikeskuksen kanssa. Hanke toimi ensin oikeusministeriön yhteydessä ja siirtyi Tuomioistuinviraston organisaatioon, kun virasto aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Myös hanketoimiston toimikausi päättyy ja ensi vuoden alusta lukien hankkeessa toteutetun tietojärjestelmäkokonaisuuden jatkokehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Tuomioistuinvirasto ja Oikeusrekisterikeskus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum