Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tillförlitligheten hos förmedlingsrörelsernas ansvariga personer och marknadsföringen av objekt övervakades intensifierat i Södra Finland 2021

Dela

En del förmedlingsrörelser har försummat skyldigheten att uppdatera sina uppgifter i registret över förmedlingsrörelser. I annonserna upptäcktes fel i hur bostadsytorna och energieffektivitetsuppgifterna beskrevs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakade effektiviserat förmedlingsrörelsernas ansvariga personer och marknadsföringen av objekt.

Förmedling av fastigheter och hyreslägenheter får utövas bara av sådana aktörer som finns i registret över förmedlingsrörelser. Regionförvaltningsverken övervakar inom sina områden fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter.  

År 2021 registrerades 87 nya rörelser i Södra Finlands register över förmedlingsrörelser och 67 rörelser ströks från registret. I slutet av 2021 fann det sammanlagt 819 förmedlingsrörelser i registret. Regionförvaltningsverket i Södra Finland tog emot 207 anmälningar om missförhållanden gällande förmedlingsrörelser. Utifrån anmälningarna gav verket 24 varningar, ett verksamhetsförbud på 30 dagar och i 67 fall fäste verket uppmärksamhet vid felaktig verksamhet. 

Tillsynen över förmedlingsverksamheten grundar sig på anmälningar till verket och på egenkontroll, till exempel tillsynskampanjer. Då regionförvaltningsverket upptäcker att en rörelse handlar i strid med lagen kan verket ge rörelsen en varning, ett verksamhetsförbud för viss tid eller stryka rörelsen från registret över förmedlingsrörelser. 

Brister i uppdateringen av ansvariga personer hos förmedlingsrörelserna

Under tillsynskampanjen granskades huruvida uppgifterna om ansvariga personer i registret över förmedlingsrörelser var uppdaterade. Som ett resultat av tillsynen sände Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammanlagt 60 uppmaningar om att meddela aktuella uppgifter om ansvariga personer till registret. Den vanligaste ändringen i uppgifterna var byte av styrelsemedlem eller ersättare. Med ansvarig person för en förmedlingsrörelse avses rörelsens högsta ledning, till exempel verkställande direktören och styrelsemedlemmarna eller en person som äger över 25 procent av aktierna i ett aktiebolag. Regionförvaltningsverket granskar tillförlitligheten hos de ansvariga personer som antecknats i registret. 

I marknadsföringen uppgavs fel energieffektivitetsklass och fel storlek på bostadsytor

Sommaren 2021 övervakade Regionförvaltningsverket i Södra Finland särskilt förmedlingsrörelsernas marknadsföring. Tillsynen fokuserade på hur adekvata uppgifterna om energieffektivitetsklass och bostadsyta var. I huvudsak gällde tillsynen den marknadsföring som görs på säljportaler på webben. Som ett resultat av tillsynen vidtog regionförvaltningsverket sammanlagt 40 tillsynsåtgärder. Det vanligaste felet var att energieffektivitetsklassen eller uppgiften om vilka bestämmelser som gällde då energiintyget hade upprättats inte uppgavs i annonsen. Det fanns också fel i uppgifterna om bostadsytorna, då till exempel garage eller förråd hade räknats med.

Genom tillsynsbeslut ingrep vi i förmedlingsrörelsernas felaktiga verksamhet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland tog emot 207 anmälningar om missförhållanden gällande förmedlingsrörelser 2021. Av dem ledde 92 till noggrannare utredning. 24 av dem ledde till en varning och i ett fall utfärdades ett verksamhetsförbud på 30 dagar. En varning gavs i regel för försummelser gällande förmedlingsrörelsens skyldighet att ge information och redogörelser eller till anbudsförfarandet. Med besluten ingriper man också i lagstridiga villkor för förmedlingsarvoden. En förmedlingsrörelse fick verksamhetsförbud, eftersom den i ett års tid varit verksam utan ansvarig föreståndare och inte hade lämnat in de handlingar som regionförvaltningsverket begärt. I 67 beslut fäste regionförvaltningsverket uppmärksamhet vid förmedlingsrörelsens felaktiga verksamhet. I de här fallen var de upptäckta felen lindrigare och därför gavs ingen varning. 

Registret över förmedlingsrörelser: 321 beslut 2021

En rörelse som bedriver förmedlingsverksamhet ska registrera sig i registret över förmedlingsrörelser som förs av regionförvaltningsverket. Med förmedlingsverksamhet avses verksamhet där förmedlingsrörelsen i syfte att uppnå ekonomisk vinning försätter köparen och säljaren eller hyresvärden och hyresgästen i kontakt med varandra. 

År 2021 avgjorde Regionförvaltningsverket i Södra Finland 321 ärenden som gällde registret över förmedlingsrörelser. Ärendena gällde i huvudsak registrering av nya rörelser eller ändringsanmälningar om förmedlingsrörelser som redan finns i registret. Ändringar skedde bland annat i uppgifterna om de ansvariga personerna i bolagets ledning, den ansvariga föreståndaren eller ansvarsförsäkringen. 67 affärer avfördes från registret över förmedlingsrörelser. Den vanligaste orsaken var att affären hade gjort en anmälan om nedläggning. 

Tillsyn till nytta för kunderna och aktörerna inom branschen

Regionförvaltningsverken övervakar att fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter i sin verksamhet följer lagen och god förmedlingssed. På det här sättet tryggar regionförvaltningsverket för sin del de lagstadgade tjänsterna för förmedlingsrörelsernas kunder och lika verksamhetsmöjligheter för aktörerna inom branschen. 

Mer information om förmedling av fastighets- och hyreslokaler och om förmedlingsregistret finns på regionförvaltningsverkets webbplats


Mer information:
överinspektör Ilkka Heikkilä, tfn 0295 016 081
överinspektör Vilppu Elovaara, tfn 0295 016 482
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum