Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tillsynsrapport: Hushållsvatten av mycket god kvalitet användes i Södra Finland 2020

Dela

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar kvaliteten av det hushållsvatten som vattenverken distribuerar och ansvarar för regelbunden provtagning. Regionförvaltningsverket samlar årligen in kommunernas forskningsdata inom sitt område. Inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland uppfyllde nästan alla forskningsresultat från 2020 de krav och mål som fastställts för vattenkvaliteten.

Hushållsvatten används i hushållen till exempel som dricksvatten, för matlagning och för att upprätthålla hygienen. Hushållsvatten är också det vatten som används av företag inom livsmedelsbranschen. Myndigheterna följer regelbundet upp vattenkvaliteten för att säkerställa att det uppfyller de lagstadgade kraven och inte orsakar sanitära olägenheter för användaren.

I Finland är det hushållsvatten som vattenverken distribuerar av mycket god kvalitet och säkert att använda. År 2020 uppfyllde 99,99 procent av de forskningsresultat som vattendistributionsområdena rapporterade till Regionförvaltningsverket i Södra Finland de hälsobaserade krav som fastställts för hushållsvattnets kvalitet. Situationer som stred mot kvalitetskraven observerades i två vattendistributionsområden: i dessa situationer överskred halten av ett enskilt bekämpningsmedel maximihalten. Om vattenkvaliteten inte uppfyller kraven, utreder den kommunala hälsoskyddsmyndigheten tillsammans med vattenverket vad störningen beror på. Myndigheten ska vid behov ålägga vattenleverantören att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera situationen snabbt.

Målen som fastställts för hushållsvattnets kvalitet uppfylldes också väl. Kvalitetsmålen har inte fastställts på hälsogrunder, utan de beskriver vattnets allmänna kvalitet och användbarhet. Av forskningsresultaten som rapporterades från vattendistributionsområdena till Regionförvaltningsverket i Södra Finland uppfyllde 99,55 procent kvalitetsmålen. De flesta avvikelserna orsakades av hög järnhalt i vattnet: 3,2 procent av resultaten från undersökningen av järnet uppfyllde inte kvalitetsmålen.

”I dessa situationer förbättras vattenkvaliteten till exempel genom att skölja vattenledningsnäten eller tappa vatten från fastigheternas vattenpunkter, om orsaken är äldre rör. Om orsaken är råvattnets egenskaper, kan situationen korrigeras genom att effektivisera vattenbehandlingsprocessen”, berättar Sini Mustakallio, överinspektör inom miljö- och hälsoskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

År 2020 fanns det relativt många brister i provtagningen jämfört med tidigare år: i upp till 27 procent av de rapporterade vattenverken i Södra Finland var provtagningen bristfällig för enskilda eller flera variabler. Orsakerna till bristerna var till exempel ett föråldrat program för kontrollundersökningar eller ett fel i laboratoriet. Regionförvaltningsverket har påmint kommunernas hälsoskyddsmyndigheter om att korrigera bristerna i provtagningen i år.

Hushållsvattnets kvalitet övervakas på EU-nivå

Kommunerna ska årligen lämna in uppgifter om tillsynen över och kvaliteten på hushållsvattnet till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket sammanställer uppgifterna från sitt eget verksamhetsområde och vidarebefordrar dem till Institutet för hälsa och välfärd, som utarbetar en riksomfattande sammanfattning av resultaten. Vart tredje år rapporteras uppgifterna också till Europeiska kommissionen, som följer upp vattenkvaliteten på EU-nivå.

Kvalitetsuppgifterna rapporteras från de vattendistributionsområden där vatten distribueras minst 1 000 m³ per dag eller till minst 5 000 användare. År 2020 fanns det 37 vattendistributionsområden inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland som uppfyllde rapporteringskriterierna. Sammanlagt använder nästan 2,2 miljoner människor det hushållsvatten som distribueras av dessa vattendistributionsområden.

Mer information:

De riksomfattande sammanfattningarna av tillsynsuppgifterna publiceras när de är klara på Valviras webbplats Hushållsvatten.

För media:

Sini Mustakallio, överinspektör för miljö- och hälsoskyddet, tfn 0295 016 171, fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla, myös Kanta-Hämeeseen rajoituksia2.12.2021 19:48:44 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset tulevat voimaan 4.12. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista2.12.2021 17:02:40 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 3.12.2021 - 31.12.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum