Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Trafiksäkerhetsarbetet i Vasaregionen och Storkyro kommun framskrider

Dela

Trafiksäkerhetsläget i Vasaregionen och Storkyro kommun (Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm, Vörå, Laihela och Storkyro) har kartlagts för att uppdatera trafiksäkerhetsplanen. Det allmänna trafiksäkerhetsläget har undersökts genom en enkät för invånarna och skoleleverna samt genom olycksstatistiken.

Antal skadade och omkomna i trafikolyckor/ 100 000 invånare 2017-2021
Antal skadade och omkomna i trafikolyckor/ 100 000 invånare 2017-2021

Fler olyckor än i Finland i genomsnitt

Enligt olycksstatistiken har fler trafikolyckor (223–464/100 000 invånare) skett i Vasaregionen och Storkyro kommun åren 2017–2021 än i Finland i genomsnitt i relation till invånarantalet (195 vägtrafikolyckor/100 000 invånare). Antalet olyckor som ledde till personskador har emellertid varit lägre i Vasa (44 st.), Korsnäs (48 st.), Malax (55 st.) och Korsholm (41 st.) än på andra håll i Finland (58 st.). I Vörå (77 st.), Laihela (75 st.) och Storkyro (133 st.) kommuner har även antalet trafikolyckor som ledde till personskador varit högre än medeltalet i Finland (58 st.).

Enligt olycksstatistiken utgör 15–24-åringar den största olycksrisken, och denna grupp är tydligt överrepresenterad i statistiken. Situationen är densamma på andra ställen i Finland, det vill säga ungdomar är överrepresenterade i olycksstatistiken jämfört med sin befolkningsandel.

Största delen av olyckorna som kommit till polisens kännedom är singelolyckor som till exempel avkörningar. Mopedolyckor har inträffat i alla områdets kommuner, mest märkbart i Vasa och Storkyro.

Andelen mopedolyckor jämfört med andra olyckor är hög både i Storkyro och Vasa; i båda kommunerna är cirka sex procent av alla trafikolyckor mopedolyckor. I områdets landsbygdskommuner är andelen cirka en procent och medeltalet i Finland dryga tre procent. Dessutom är andelen cykelolyckor över sex procent i Vasa och över tre procent i Laihela, när medeltalet i Finland är cirka sex procent.En betydande andel av alla fotgängar-, cykel- och mopedolyckor blir utanför polisens kännedom.

 

Problematiska anslutningar och underhållet ses som utmaningar, mer gång- och cykelvägar önskas

Enkäten för invånare och skolelever om trafiksäkerhetsläget genomfördes som en webbundersökning 13.6–17.7.2022. Svar erhölls från alla kommuner, totalt 645 st. I färdvanorna framhävdes sträckor över 20 kilometer, som typiskt görs med personbil. Enligt svaren ses användningen av personbil som oundviklig i området, och utrymme för förbättringar ses i synnerhet i kollektivtrafikens tjänster, resekedjor och trafikmiljöns tillgänglighet.

Cirka hälften av de svarande (50 %) upplevde att det är ganska eller mycket säkert att röra sig i den egna kommunen, medan cirka en femtedel (19 %) upplevde det som ganska eller mycket farligt. Resten av de svarande (31 %) ansåg att det inte var säkert men inte heller farligt eller kunde inte säga. Enligt enkäten upplevs oklara anslutningar som ett infrastrukturproblem i trafiken, medan risksituationer har orsakats av mänskliga faktorer som bristande efterlevnad av hastighetsbegränsningar, för korta säkerhetsavstånd, farliga omkörningar och allmän ouppmärksamhet på övriga trafikanter. Användningen av mobila enheter var också något som lyftes fram i flera svar.

Utmaningar för gång och cykling som nämndes var otillräckligheten gällande trafikleder, brister i rutternas kontinuitet samt vägarnas dåliga skick. Vad tillgängligheten beträffar nämndes det dåliga skicket för trafikleder, höga kantstenar och antalet gång- och cykelvägar som särskilda utmaningar.

Du kan se enkätens resultat här (pdf) (på finska)

Planeringen framskrider under hösten

Trafiksäkerhetsplanen går härnäst till planeringsskedet, där man i samarbete med olika aktörer kommer med idéer till åtgärder för att eliminera befintliga problem. De farligaste ställena som man lokaliserat genom bland annat invånarenkäten och olycksanalyser kommer att gås igenom under hösten, och man kommer att lägga fram förslag till förbättringar. Dessutom ordnas tillgänglighetspromenader i områdets kommuner som en del av projektet för att granska problem i tätorterna mer detaljerat tillsammans med intressentgrupperna. Planen kommer att färdigställas före slutet av år 2022.

Trafiksäkerhetsplanen i Vasaregionen och Storkyro kommun (Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm, Vörå, Laihela och Storkyro) uppdateras. Planen utarbetas av Destia i samarbete med kommunerna och NTM-centralen i Södra Österbotten. Kommuninvånarnas åsikter och erfarenheter är en viktig utgångspunkt för planen.

 

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:
Kjell Lind, trafiksäkerhetsansvarig
tfn 040 5383 509, kjell.lind@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Södra Österbotten:
Anne Peltoniemi, trafiksäkerhetsexpert
tfn 040 517 7721, anne.peltoniemi@ely-keskus.fi 

Vasa:
Pertti Hällilä, trafikplaneringschef
tfn 040 5813 150, pertti.hallila@vaasa.fi

Korsholm:
Ben Antell, teknisk direktör
tfn 050 69618, ben.antell@korsholm.fi
Vörå:
Jan Östman, teknisk direktör
tfn 050 538 0190, jan.ostman@vora.fi

Laihela:
Jari Mansikka-aho, teknisk direktör
tfn 050 329 6519, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Storkyro
Petri Hänninen, teknisk direktör
tfn 050 413 9439, petri.hanninen@isokyro.fi

Malax:
John Södergran, teknisk direktör
tfn 050 430 4430, john.sodergran@malax.fi

Korsnäs:
Ulf Granås, teknisk chef
tfn 050 5910 056, ulf.granas@korsnas.fi

Destia:
Tapio Heiskanen, projektchef,
tfn +358 41 731 3119, tapio.heiskanen@destia.fi

Bilder

Antal skadade och omkomna i trafikolyckor/ 100 000 invånare 2017-2021
Antal skadade och omkomna i trafikolyckor/ 100 000 invånare 2017-2021
Ladda ned bild
Cirka hälften av de svarande (50 %) upplevde att det är ganska eller mycket säkert att röra sig i den egna kommunen. Illustration.
Cirka hälften av de svarande (50 %) upplevde att det är ganska eller mycket säkert att röra sig i den egna kommunen. Illustration.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Regleringen av Perho å kan förändras under perioder med elbrist8.12.2022 17:00:32 EET | Tiedote

På grund av eventuell elbrist kan det uppstå behov av förändringar i regleringen av Perho å. För att trygga tillgången på elektricitet har Kaitfors kraftverk, som ligger nedströms från sjögruppen i Perho ås mellersta lopp, enligt tillståndsbeslutet rätt att i skötseln av regleringen avvika från normalsituationen. Behovet av tilläggskapacitet kan röra sig från en timme upp till flera dygn i fall det blir elbrist. För att uppnå tilläggskapacitet fordrar det att vattenmängden som strömmar genom kraftverket ökar.

Perhonjoen säännöstely saattaa muuttua sähköpulan aikana8.12.2022 17:00:31 EET | Tiedote

Perhonjoella varaudutaan mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin muutoksiin vesistön säännöstelyssä. Sähkön saannin turvaamiseksi Perhonjoen keskiosan järviryhmän alapuolella sijaitsevalla Kaitforsin voimalaitoksella on lupapäätöksen mukaan oikeus hoitaa säännöstelyä normaalitilanteesta poiketen. Sähköpulan sattuessa lisätehontarve voi olla tunnista jopa vuorokausiin. Lisätehon saaminen edellyttää voimalaitoksen läpi virtaavan vesimäärän lisäämistä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum