TYÖ2030 | Työterveyslaitos

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Digitaalinen kehittyneisyys vaikuttaa eniten yritysten innovaatioaktiivisuuteen

Jaa

Yritykset tarvitsevat innovaatioita saavuttaakseen kilpailuetua ja kansantaloudet uudistuakseen. Innovaatioilla tarkoitetaan oivalluksia, jotka näkyvät uusina tuotteina ja palveluina sekä tapoina tuottaa niitä. TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten innovaatioaktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan runsas puolet (52 %) vähintään 10 hengen kokoisista suomalaisyrityksistä kertoi kehittäneensä jonkin uuden tai merkittävästi parannellun tuotteen tai palvelun viimeisen kahden pandemiavuoden aikana.

Tiedote 20.6.2022

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää yritysten innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä, sillä osa yrityksistä tuottaa innovaatioita muita aktiivisemmin. Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat ennen kaikkea yrityksen digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön osallistuminen, verkostoituminen ja kansainvälisyys. 

Digitalisaatio on tärkein liiketoiminnan vauhdittaja

Tulosten mukaan suurin vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen on digitaalisella kehittyneisyydellä. Itsensä digitalisaatiokehityksen ”suunnannäyttäjiksi” mieltävistä yrityksistä puolet (50 %) on tuottanut markkinoille kokonaan uusia tuotteita tai palveluita, ja lähes kolmannes (32 %) on kehittänyt yritykselle itselleen uusia tai paranneltuja tuotteita tai palveluita.

Digitalisaatio on siis tällä hetkellä jopa tärkein yritysten liiketoimintaan vaikuttava muutosvoima. Tutkimuksen mukaan digitalisaation ”suunnannäyttäjät” eroavat muista yrityksistä erityisesti siinä, kuinka kokonaisvaltaisesti digitalisaatio näkyy yrityksen erilaisissa toiminnoissa, kuinka laajasti yritys hyödyntää data-analytiikkaa erilaisiin tarkoituksiin ja kuinka suuri osa henkilöstöstä käyttää työssään digivälineitä.

– Digiosaamiseen panostaminen kannattaa. Yritysten digiosaamisen merkitys korostuu jatkossa entisestään, kun tarvitaan innovaatioita, joilla edistetään talouden vihreää siirtymistä, toteavat tutkimuksen tekijät Kirsikka Selander ja Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.

Monipuoliset verkostot ja henkilöstön osallistuminen lisäävät innovaatioaktiivisuutta

Digitalisaation lisäksi yrityksen innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat myös verkostojen monipuolisuus ja henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuudella on selvä yhteys yhteistyöverkostojen hyödyntämiseen, sillä aktiivisuus uusien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen kasvaa johdonmukaisesti yhteistyökumppaneiden määrän lisääntymisen myötä.

Yhteistyökumppaneiden lisäksi myös henkilöstön osallistumisella on merkittävä vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen. Yrityksistä, joissa vähintään 30 prosenttia henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen, reilu kolmannes (35 %) kertoo tuottaneensa markkinoille kokonaan uuden tuotteen tai palvelun.

Kansainväliset yritykset muita aktiivisempia

Vientiyritykset eroavat innovaatioaktiivisuudessaan kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä. Mitä suurempi osuus yrityksen liikevaihdosta koostuu ulkomaan myynnistä, sitä epätodennäköisempää on, että yritys on tuottanut markkinoille uusia tuotteita tai palveluita.

Yrityksen koolla tai toimialalla ei merkittävää vaikutusta

Suurilla yrityksillä on muita suurempi innovaatioaktiivisuus, mutta tulosten mukaan yrityksen koko ei ole tilastollisesti merkittävässä yhteydessä innovaatioaktiivisuuteen, kun tarkastelussa huomioidaan muut vaikuttavat tekijät. Suurten yritysten muita suurempi innovaatioaktiivisuus selittynee muun muassa laajemmalla verkostoitumisella ja digitaalisella kehittyneisyydellä.

Myös suurin osa toimialojen välisistä eroista häviää, kun tarkastelussa huomioidaan muut tekijät. Tutkimuksen mukaan tietyillä toimialoilla, kuten IT- ja ohjelmistoalalla, esiintyy kuitenkin paljon innovaatioaktiivisia yrityksiä – vaikka aktiivisuus ei selitykään pelkällä toimialalla.

Tulosten perusteella yritysten innovaatioaktiivisuuden avaintekijöiksi nousivat digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön laaja osallistuminen ja yhteistyöverkostojen monipuolisuus.

*Lataa MEADOW-tutkimusraportti yritysten innovaatioaktiivisuudesta kokonaisuudessaan https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-036-2

Lisätietoja

  • Kirsikka Selander, Erikoistutkija, Työterveyslaitos, kirsikka.selander@ttl.fi tai p. +358304743065
  • Tuomo Alasoini, Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, tuomo.alasoini@ttl.fi tai p. +358304742577

MEADOW-tutkimus lyhyesti

TYÖ2030-ohjelman toteuttaman MEADOW-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työelämän käytännöistä ja niiden muutoksista. Huhtikuussa julkaistussa raportissa on aineistoa koottu työnantajien suhtautumisesta etätyöhön. Loppusyksystä 2021 työnantajille suunnattu MEADOW-kysely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kuuluvaa TYÖ2030-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.Kysely selvitti monien muiden teemojensa ohessa sitä, kuinka paljon yrityksissä ja julkisyhteisöissä tehtiin etätyötä kyselyhetkellä sekä minkälaisia ajatuksia näillä oli etätyön jatkosta koronapandemian jälkeen. Kysely toteutettiin ositettuna satunnaisotantana lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvissa organisaatioissa, jotka työllistivät vähintään 10 henkilöä. Aineistonkeruu toteutettiin verkkokyselyn ja puhelinhaastattelujen yhdistelmänä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1478 organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä (vastausprosentti 34). Vastanneista kolme neljästä oli yrityksiä ja neljäsosa julkisyhteisöjä. Työnantajakyselyn tuottamaa kuvaa työelämän muutoksista täydennetään samoihin työnantajayksiköihin keväällä 2022 suunnatulla työntekijäkyselyllä, jonka ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa ensi syksynä.

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

TYÖ2030 | Työterveyslaitos
TYÖ2030 | Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta TYÖ2030 | Työterveyslaitos

Työelämäfoorumi avaa keskusteluareenan työelämäkeskustelulle21.6.2022 10:30:00 EEST | Tiedote

Ensimmäinen, valtakunnallinen Työelämäfoorumi Suomi 2022 järjestetään Pikku-Finlandiassa Helsingissä ja verkossa 31.8.2022. Uuden työelämän keskustelutapahtuman keskiössä ovat tärkeimmät työelämän ja työelämään vaikuttavan talouden kysymykset Suomessa ja maailmalla sekä yhdessä päättäjien, tutkijoiden, muiden työelämän ja talouden vaikuttajien kesken käytävä keskustelu työelämän muutoksesta ja tulevaisuudesta. Päivän keskusteluissa pyritään etsimään vastauksia muun muassa siihen, mikä vaikutus työelämällä ja taloudella hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon? Mikä vaikutus näillä on työllisyystavoitteisiin, ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden lisäämiseen? Miten vahvistamme yhteiskunnan ja työelämän resilienssiä meitä kohtaavissa haasteissa? Miten hyödynnämme digitalisaatiota, luottamusta ja yhteistyötä osana suomalaista vahvaa työelämää? Miten vahvistamme mielikuvaa korkeasta osaamistasosta ja nostamme Suomen asemaa houkuttelevana investointikohteena? Tapahtumassa puhuvat muun muassa edu

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimus selvitti: Miten työnantajat suhtautuvat etätyöhön pandemian jälkeen?28.4.2022 14:26:10 EEST | Tiedote

Työelämä mullistui pandemian aikana nopeammin kuin moni osasi kuvitellakaan. Yksi suurimmista muutoksista on ollut etätyön yleistyminen. Noin puolet suomalaisista palkansaajista on tehnyt etätyötä vähintään jossain vaiheessa koronapandemiaa. MEADOW-tutkimus selvitti, miten työnantajat ovat suhtautuneet etätyöhön siirtymiseen ja millaisia pohdintoja työpaikoilla käydään tulevaisuuden tavoista tehdä työtä. Suurin osa korona-ajan etätyötä koskevista tutkimuksista on keskittynyt palkansaajiin, eikä työnantajien suhtautumisesta etätyöhön ole paljonkaan tutkimustietoa. MEADOW-tutkimus tuottaa uutta tietoa työnantajien suhtautumisesta etätyöhön. Moni työnantaja pohtii parhaillaan, missä määrin etätyötä on perusteltua tehdä myös koronapandemian jälkeen ja miten etätyöstä tulisi jatkossa päättää. Tutkimuksen mukaan enemmistö työnantajista olisi valmiita antamaan enemmän päätäntävaltaa jatkossa tiimeille tai yksittäisille työntekijöille. Tutkimusraportti tarjoaa tietoa etätyön laajuudesta, työna

Kausityöntekijöille tietoa suomalaisista työoloista Hermes-sovelluksella21.2.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Suomalaiset maa- ja metsätalouden yritykset tarvitsevat tänäkin vuonna tuhansia kausityöntekijöitä. Suomeen odotetaankin tänä vuonna noin 16 000:ta ulkomaista työntekijää. Ensimmäiset kausityöntekijöiden odotetaan saapuvan Suomeen maaliskuussa. - Viime vuosien tapaan ensimmäiset kausityöntekijät saapuvat Suomeen Ukrainasta. Vaatimuksena on, että heillä on EU:n hyväksymä rokotesuoja, kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Viime vuosien kireät koronarajoitukset ovat korostaneet, että suurimmalle osalle Suomeen saapuville tai täällä vakituisesti asuville kausityöntekijöille myös suomalaiset työehdot, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ovat oman tai työnantajan kielitaidottomuuden vuoksi edelleen vieraita. - Tänä vuonna tilanne muuttuu. Olemme luomassa maa- ja metsätalouden kausityöntekijöille uuden, ilmaisen puhelimeen tai tablettiin asennettavan Hermes-sovelluksen. Sovellus jakaa luotettavaa, samansisältöistä viidellä eri kielellä. Tietoa on muun muassa työehdoista, työsuoje

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme