Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Ett nytt lyft för Finlands internationella krishantering

Dela

Den parlamentariska kommittén för krishantering anser i sitt nya betänkande att ambitionsnivån för den finländska krishanteringen bör höjas. Detta förutsätter att Finland ökar sitt aktiva och mångsidiga deltagande, stärker verksamhetens genomslag och fördjupar sitt samarbete med olika aktörer.

Den parlamentariska kommittén för krishantering hade till uppgift att utarbeta en aktuell helhetsbild av den internationella krishanteringens utveckling, behov och villkor. Den skulle också ge rekommendationer för Finlands framtida deltagande i krishantering och om hur verksamhetens genomslag kan förbättras. Finlands deltagande i militär krishantering har varit på nedåtgående under de senaste åren. När det gäller civil krishantering har regeringen slagit fast att deltagandet ska höjas till minst 150 sakkunniga per år.

”De viktigaste besluten om krishanteringen i framtiden har att göra med hur vi reagerar på förändringarna och behoven i vår omvärld. Den parlamentariska kommitténs gemensamma budskap är tydligt. I kommittébetänkandet uttrycks en stark politisk vilja att upprätthålla Finlands internationellt höga krishanteringsprofil och säkerställa tillräckliga resurser för deltagande i och utvecklande av krishanteringen”, säger utrikesministerns politiska statssekreterare Johanna Sumuvuori.

Kommittén fokuserade på deltagandet i krishantering som en del av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att delta i krishanteringsinsatser skapar Finland säkerhet och bär sitt ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet och det regelbaserade internationella systemet. Krishantering innebär också utrikespolitiskt inflytande i internationella organisationer och i partnerländerna. När Finland deltar i krishantering förbättras finländarnas säkerhet. Deltagandet kan också ha en positiv inverkan på den inre säkerheten och utveckla nationella färdigheter och kapaciteter.

Kommittén ger fem rekommendationer som handlar om fortsatt aktivt och mångsidigt deltagande, om att fastställa kvantitativa och kvalitativa mål, välja geografiska prioriteringar mot bakgrund av utvecklingen i omvärlden, förbättra krishanteringens effektivitet och stärka helheten på nationell och internationell nivå (samverkan mellan krishantering, utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsmedling).

Den parlamentariska krishanteringskommittén är en av fem parlamentariska kommittéer som regeringen tillsatt. Genom sitt löfte att tillsätta fem kommittéer har regeringen förbundit sig att beakta långsiktiga mål och systematiskt parlamentariskt samarbete mellan statsrådet och riksdagen. De fem parlamentariska kommittéerna ska stärka öppenheten, delaktigheten och kunskapsunderlaget i lagberedningen. Till medlemmar i kommittéerna har det kallats sakkunniga representanter för alla riksdagspartier och för centrala intressegrupper och civilsamhällesorganisationer. Arbetet med att bereda stora reformer under de kommande valperioderna ska skötas av parlamentariska kommittéer. Genom kommittéarbetet säkerställs ett förvaltningsövergripande perspektiv och att arbetet fortsätter över valperioderna. Målet är att ta fram lösningar och beslut inom de överenskomna tidsramarna så att alla riksdagspartier förbinder sig till dem.

Ytterligare information: Sari Rautio, kommitténs generalsekreterare, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 0295 351 534. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Reviews by Finnish missions abroad show that innovative solutions to fight COVID-19 put Finland in the spotlight in the world media in 202031.3.2021 12:08:23 EEST | Press release

According to Finland in the World Media, an annual survey commissioned by the Ministry for Foreign Affairs, the innovative management of the coronavirus pandemic was the most important theme connected to Finland last year. Other news in the world media highlighted the strengths of Finland’s country image: equality, high-quality education system and stable society. The review estimates that Finland’s general reputation has further improved in foreign media.

UM: Utrikesrepresentationens översikt: den innovativa hanteringen av coronapandemin är det synligaste Finlandstemat i utländska medier 202031.3.2021 12:05:02 EEST | Tiedote

Enligt utrikesministeriets översikt Finland i utländska medier var den innovativa skötseln av coronapandemin det främsta temat som associerades med Finland i fjol. Vid sidan av coronanyheterna lyfte man fram de starka sidorna i Finlandsbilden: jämställdheten, det högtstående utbildningssystemet och vårt stabila samhälle. Översikten bedömer att Finlands anseende har blivit positivare i utländska medier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum