Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Europadomstolen avvisade ett mål om återsändande av en asylsökande till Afghanistan

Dela

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) gav den 9 juli sitt avgörande i ett mål som gällde återsändande av en asylsökande från Finland till Afghanistan.

Den klagande hade ansökt om internationellt skydd i Finland tre gånger åren 2015, 2018 och 2019 mot återsändande till Afghanistan. Migrationsverket avslog klagandens ansökan om asyl och uppehållstillstånd. Också högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären. Besvärsärendet som gällde klagandens första asylansökan förföll efter att klaganden själv återtog sin ansökan om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD avslog klagandens andra och tredje ansökan om besvärstillstånd.

Klaganden överklagade beslutet till Europadomstolen och hävdade att återsändandet till Afghanistan innebar ett åsidosättande av artiklarna 2 (rätten till liv), 3 (förbudet mot tortyr och omänsklig behandling), 13 (rätten till effektiva rättsmedel) och 14 (förbudet mot diskriminering) tillsammans med artikel 3 i Europakonventionen. Europadomstolen gav Finland ett interimistiskt förordnande enligt vilket klaganden inte fick avvisas innan ärendet hade behandlats i Europadomstolen. Europadomstolen upphävde det interimistiska beslutet den 29 maj 2020.

I sitt avgörande av den 9 juli 2020 ansåg Europadomstolen att klagomålet var uppenbart ogrundat och tog inte upp ärendet till prövning. Enligt Europadomstolen finns det ingen väsentlig anledning att tro att klaganden löper en verklig risk för att bli behandlad på ett sätt som strider mot artiklarna 2 och 3 i Europakonventionen, om denne skulle avvisas under rådande omständigheter i Afghanistan. I fråga om klagandens hänvisning till artiklarna 13 och 14 tillsammans med artikel 3 ansåg Europadomstolen att klaganden inte hade använt sig av effektiva nationella rättsmedel.

Avgörandet finns på Europadomstolens webbplats (på engelska)

Ytterligare information: Päivi Rotola-Pukkila, lagstiftningsråd, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0 295 351 922.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Finland as president of session of the conference of states parties to the convention on the rights of persons with disabilities14.6.2021 14:16:50 EEST | Press release

Finland will chair the session of the Conference of States Parties (COSP) to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) on 15–17 June 2021. Representatives from more than 180 countries are expected to attend the Conference, which will be held both virtually and at the UN headquarters in New York. A large number of representatives of civil society organisations and UN agencies, dedicated to promoting the rights of persons with disabilities, will also attend the Conference. Finland’s delegation will be led by Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto.

UM: Finland leder partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning14.6.2021 14:15:33 EEST | Tiedote

Finland är ordförande för partsmötet för den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som hålls den 15–17 juni 2021. Deltagare från mer än 180 stater väntas delta i mötet, som ordnas såväl på platsen i New York som virtuellt. I mötet deltar därtill ett stort antal icke-statliga organisationer, som främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, och representanter för olika FN-organ. Finlands delegation leds av utrikesminister Pekka Haavisto.

UM: Suomi johtaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokousta14.6.2021 14:14:14 EEST | Tiedote

Suomi toimii 15.-17.6.2021 järjestettävän vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokouksen puheenjohtajana. New Yorkissa ja virtuaalisesti järjestettävään kokoukseen odotetaan osallistujia yli 180 valtiosta. Kokoukseen osallistuu lisäksi lukuisa joukko vammaisten henkilöiden oikeuksia edistäviä kansalaisjärjestöjä sekä eri YK-järjestöjen edustajia. Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum