Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Europadomstolen har upphävt Finlands dom i målet som gäller återsändandet av en asylsökande till Irak

Dela

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) meddelade den 13 juli 2021 ett avgörande som i sin helhet upphäver domen i målet N.A. mot Finland som gäller återsändandet av en asylsökande till Irak.

Europadomstolen avslog klagandens överklagan (nr 25244/18) som missbruk av rätten att överklaga.  Enligt Europadomstolen har klaganden medvetet vilselett domstolen genom sina felaktiga fakta. Om domstolen hade fått kännedom om uppgifterna innan den avgjorde ärendet, hade domstolen lämnat klagandens överklagan utan prövning med stöd av artikel 35.3 a i Europakonventionen.

Enligt den nu helt upphävda domen av den 14 november 2019 hade Finland brutit mot artiklarna 2 (rätten till liv) och 3 (förbud mot tortyr och omänsklig behandling) i Europakonventionen. Europadomstolen ålade staten att betala klaganden ett skadestånd på 20 000 euro för immateriell skada samt ersätta rättegångskostnaderna till ett belopp av 4 500 euro. Gottgörelsen enligt den ursprungliga domen har inte betalats.

Centralkriminalpolisen (CKP) inledde den 6 mars 2020 en förundersökning av misstänkt grovt bedrägeri och grov förfalskning i anslutning till de handlingar och fakta som klaganden lagt fram för Europadomstolen. Enligt Helsingfors tingsrätts avgörande av den 11 februari 2021 dömdes klaganden för grovt bedrägeri och grov förfalskning samt för osann utsaga vid myndighetsförfarande till fängelse i 1 år och 10 månader. Behandlingen av ärendet pågår fortfarande vid Helsingfors hovrätt.

Enligt regel 80 i Europadomstolens arbetsordning kan en part i de fall där något som har avgörande betydelse för ärendet och som domstolen inte kände till då domen gavs och parten inte rimligen kunnat ha kännedom om, be domstolen justera domen inom sex månader från att parten fått kännedom om detta.  Finland lämnade den 6 september 2020 in en begäran till Europadomstolen i enlighet med regel 80 i Europadomstolens arbetsordning.  Begäran kompletterades i samband med förundersökningen och den nationella rättegången.

Hela avgörandet kan läsas i databasen HUDOC.

Mera information:

Finlands statsombud i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, enhetschef Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Protocol no. 15 to the European Convention on Human Rights enters into force on 1 August 2021 – the period for submitting an application to the European Court of Human Rights will be reduced to four months after a transition period1.8.2021 09:42:47 EEST | Press release

Adopted in June 2013, Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights will enter into force on 1 August 2021. Its entry into force will reduce the application period to four months and also introduce other changes to the right to submit applications to the European Court of Human Rights. The shorter application period is, however, subject to a transition period, which ends on 1 February 2022.

UM: Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod1.8.2021 09:41:34 EEST | Tiedote

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.

UM: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan 1.8.2021 - valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen neljään kuukauteen1.8.2021 09:39:46 EEST | Tiedote

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo lyhentää valitusajan neljään kuukauteen ja aiheuttaa myös muita muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valitusajan lyhentämistä koskee kuitenkin siirtymäaika, joka päättyy 1.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum