Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Förslag till utrikesministeriets budget 2018

11.8.2017 10:11 | Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 133/2017
11.8.2017

Förslag till utrikesministeriets budget 2018

Utrikesministeriet föreslår sammanlagt 1 079 miljoner euro för sitt förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2018.

Syftet med Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka vårt lands internationella ställning, trygga Finlands självständighet och territoriella integritet samt förbättra finländarnas säkerhet och välbefinnande. Finland arbetar för internationell stabilitet, fred, demokrati, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och jämställdhet.

Tyngdpunkterna i utrikesministeriets verksamhet ligger på att öka stabiliteten i Östersjöregionen, att fördjupa det utrikespolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige, att utveckla politiken för Arktis, att stärka det transatlantiska samarbetet och att främja fredsmedling.

Den kraftigt förändrade omvärlden ger Finland både nya möjligheter och allvarliga orosmoment. Karaktäristiskt för den förändrade omvärlden är att förändringarna sker snabbt och oförutsebart. Europeiska unionen är den viktigaste operativa ramen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och en viktig säkerhetsgemenskap. Förväntningarna på EU:s handlingsförmåga har ökat till följd av migrationen, det försämrade säkerhetsläget i Europa och Östersjöregionen och hotet om terrorism och radikalisering. I och med förändringarna i omvärlden blir de nordiska kontakterna och samarbetet särskilt mellan Finland och Sverige tätare.

Ett mål är också att stärka det transatlantiska samarbetet. Utrikesministeriet bygger upp samarbete och upprätthåller en dialog med Ryssland och utövar också inflytande över EU:s gemensamma riktlinjer för Ryssland.

Befolkningsutvecklingen och migrationen, liksom den så kallade fjärde industriella revolutionen – den teknologiska utvecklingen medräknad, särskilt digitaliseringen, ekonomins globalisering och internationella värdekedjor – påverkar Finland både direkt och indirekt. Samtidigt ökar de åtgärder som begränsar världshandeln, och inåtvändheten. Klimatförändringen, naturresursernas tillräcklighet, matsäkerheten och fattigdomen samt förändringarna i energiproduktionen inverkar på den globala omvärlden. Polariseringen som utvecklas mellan och inom samhällen ökar risken för konflikter.

Svåra och ofta utdragna konflikter och extrema rörelsers aktiviteter förvärrar säkerhetsläget och hindrar många länders utveckling. Terrorismen är ett allvarligt internationellt problem. Konflikter, fattigdom och följderna av klimatförändringen medför ökat flyktingskap och behovet av humanitärt bistånd växer sig allt större. Allt detta ökar också de västliga demokratiernas sårbarhet.

Behovet av ett effektivare internationellt samarbete har ytterligare ökat. En aktiv utrikespolitik som garant för Finlands säkerhet och välfärd förutsätter en utrikesförvaltning som är handlingskraftig och vars sakkunnighet är ett stöd för hela statsförvaltningen.

Omkostnader

För utrikesförvaltningens omkostnader föreslås anslag på 217,1 miljoner euro.

Ett centralt verktyg för påverkan inom utrikesförvaltningen är en effektiv bilateral och multilateral diplomati på olika nivåer som bygger på stark kompetens och täta nätverk. En omvärld i snabb förändring kräver att utrikesförvaltningen har effektiv framsyn, följer upp, analyserar, delar information och använder resurserna smidigt.

Utrikesförvaltningen fäster allt större vikt vid att utnyttja digitaliseringen, däribland sociala medier som verksamhetsfält. Utrikesförvaltningens resurser riktas huvudsakligen till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland växer. Strukturerna och tillvägagångssätten i Finlands utrikesrepresentation utvecklas också med beaktande av samarbetsmöjligheterna med de nordiska länderna, de baltiska länderna och med EU:s utrikestjänst samt verksamhetsmodellen Team Finland.

Team Finland-strukturerna operationaliseras. Representationernas roll vid exportfrämjandet stärks i nära samarbete med den framtida Business Finland-organisationen. I den nya strukturen för Team Finlands utlandsrepresentation tar beskickningscheferna en starkare roll som landschefer. Den praktiska exportfrämjande kompetensen i utrikesförvaltningen utvecklas.

De tjänster för allmänheten som utrikesförvaltningen erbjuder utvecklas med beaktande av ändringarna i lagen om konsulära tjänster och regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram samtidigt som man säkerställer att de tjänster som hör till utrikesförvaltningens uppgifter är en positiv faktor när man konkurrerar om internationella talanger som överväger att flytta till Finland.

Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 och i Europarådet 2018–2019. Under 2018 förbereder sig Finland också för EU-ordförandeskapet 2019, och utrikesförvaltningens 100-årsjubileum firas 2018.

Krishantering

Finland deltar i internationella krishanteringsinsatser med fokus på Libanon, Irak och Afghanistan, men Finland deltar också i insatser i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. Enligt uppskattning kommer det att finnas kring 640 avlönade anställda i militära och civila krishanteringsinsatser 2018.

För de finländska krishanteringsstyrkornas underhållsutgifter föreslås 53 miljoner euro. De största insatserna kommer att vara UNIFIL i Libanon, en utbildningsinsats i Irak och Resolute Support i Afghanistan.

För civilpersonalens deltagande i krishantering föreslås 15,4 miljoner euro, varav 500 000 euro riktas till fredsmedling. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser.

Utvecklingssamarbete

Statens utgifter för utvecklingssamarbete beräknas vara sammanlagt 876,8 miljoner euro 2018, vilket enligt aktuella prognoser motsvarar ca 0,39 procent av bruttonationalinkomsten. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 536,8 miljoner euro.

Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet fortsätter stödet till investeringar i utvecklingsländerna genom finansiella investeringar. Dessa medel används också för att finansiera klimatåtgärder i enlighet med FN:s klimatavtal.

Det är regeringens mål på lång sikt att höja utvecklingsfinansieringens andel av bruttonationalinkomsten till 0,7 procent i enlighet med FN:s mål.

I utvecklingssamarbetet satsar utrikesministeriet på de prioriterade områdena i statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse: kvinnor och flickor, utvecklingsländernas ekonomi och hållbara arbetstillfällen, demokrati och samhällens funktionsförmåga, hållbar tillgång till vatten och energi samt matsäkerhet.

Finland fäster särskild vikt vid flickors och kvinnors rättigheter, bland annat reproduktiv hälsa. Geografiskt sett riktar Finland in sig på Afrika.

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete utgår från genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling utanför Finlands gränser. Det görs genom att stödja utvecklingsländer i att uppnå de globala målen och genom att arbeta för nödvändiga förändringar i vår omvärld.

Det föreslås att 130,0 miljoner euro ska anvisas för finansiella investeringar i utvecklingssamarbete. För en ökning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 10,0 miljoner euro.

Övriga anslag

För samarbetet i Östersjöregionen, Barentsregionen och i den arktiska regionen föreslås 1,8 miljoner euro. I verksamheten betonas projekt som stöder Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019.

För medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås 90,5 miljoner euro. Största delen av anslagen utgörs av Finlands betalningar till FN.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas flyta in 33,9 miljoner euro sådana intäkter som inte ingår i ministeriets omkostnader. Inkomsterna hänför sig bland annat till visumavgifter, intäkter från försäljning av fastigheter, av medlemsavgifter och betalningsandelar i internationella organisationer och av återbetalningar av biståndsanslag.

Ytterligare information: Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287, angående utvecklingssamarbetet Lotta Karlsson, avdelningschef, tfn 0295 351 932 och angående samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis Birgit Autere, teamledare, tfn 0295 351 240

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Heads of Missions meet in Helsinki17.8.2017 12:29Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 136/201716 August 2017 Heads of Missions meet in Helsinki The Heads of Finland's diplomatic and consular missions abroad gather to their annual meeting in Helsinki on 21 to 24 August. Ambassadors play a central role when the 100-year-old Finland practises active diplomacy internationally and the 99-year-old Ministry for Foreign Affairs works for Finland and Finns at the international level. These are among the topics for discussion when the Heads of Missions convene next week in the Annexe of the Parliament Building: the new approach adopted by the United States to international cooperation, global security policy hot spots, protectionist tendencies in the world trade, and implementation of the sustainable development goals. The keynote speakers will include Minister for Foreign Affairs Timo Soini, Minister for Foreign Trade and Development Kai Mykkänen, Prime Minister Juha Sipilä, Minister for Finance Petteri O

MFA: Finland strongly condemns kidnap of Finnish national and related extortion17.8.2017 10:46Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 137/201716 August 2017 Finland strongly condemns kidnap of Finnish national and related extortion A further video has appeared in social media concerning the Finnish national kidnapped in Kabul, Afghanistan in May. Finland strongly condemns the kidnapping and the related extortion and urges immediate release of the kidnapped Finnish national. The videos uploaded to the internet are tools used in committing a crime. The Finnish authorities request that no videos or other material related to the abduction be released or shared. Publicity of any kind may place the kidnapped individual’s life in danger and hamper efforts to resolve the situation. The Finnish authorities are doing everything they can to secure her safe release.  Details of the case are not being made public because of the ongoing efforts to resolve the situation and for reasons connected with the safety and privacy of the person concerned. This appli

UM: Finland fördömer finländarens kidnappning och utpressningen skarpt17.8.2017 10:41Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 137/201716.8.2017 Finland fördömer finländarens kidnappning och utpressningen skarpt I sociala medier har det åter publicerats en video i anslutning till den finländare som kidnappades i Kabul i Afghanistan i maj. Finland fördömer skarpt kidnappningen och den brottsliga utpressingen. Finland kräver att den kidnappade finländaren släpps omedelbart. Videorna som laddats upp på internet är brottsverktyg. Myndigheterna ber att man inte sprider videorna eller annat material som har att göra med kidnappningen i offentligheten. All offentlighet kan riskera den kidnappades liv och påverka hanteringen av situationen. Myndigheterna gör sitt yttersta för att få den kidnappade i trygghet.  På grund av orsaker som har att göra med utredningen och den kidnappade personens säkerhet och privatliv förmedlas inga detaljer om fallet till offentligheten. Det gäller både information om inblandade personer, om händelserna och om myndighetern

UM: Suomi tuomitsee suomalaisen sieppauksen ja siihen liittyvän kiristyksen jyrkästi16.8.2017 16:53Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 137/201716.8.2017 Suomi tuomitsee suomalaisen sieppauksen ja siihen liittyvän kiristyksen jyrkästi Sosiaalisessa mediassa on jälleen julkaistu video, joka liittyy Kabulissa, Afganistanissa toukokuussa siepattuun suomalaiseen. Suomi tuomitsee sieppauksen ja siihen liittyvän rikollisen kiristyksen jyrkästi. Suomi vaatii siepatun suomalaisen välitöntä vapauttamista. Verkkoon ladatut videot ovat rikoksentekovälineitä. Viranomaiset pyytävät, ettei videoita tai mitään muuta sieppaukseen liittyvää materiaalia levitetä julkisuudessa. Kaikki julkisuus voi vaarantaa siepatun hengen ja vaikeuttaa tilanteen hoitamista. Viranomaiset tekevät kaikkensa siepatun turvaan saamiseksi.  Tilanteen selvittämiseen, henkilön turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvistä syistä yksityiskohtia ei kerrota julkisuuteen. Tämä koskee niin henkilöitä, tapahtumia kuin viranomaistyötä. Siepatun läheiset toivovat yksityisyyttä. Asiaa koskeva viestintä on keskitetty u

UM:Finlands ambassadörer samlas i Helsingfors16.8.2017 14:59Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 136/201716.8.2017 Finlands ambassadörer samlas i Helsingfors Cheferna för Finlands beskickningar utomlands samlas till sitt årliga möte i Helsingfors den 21–24 augusti. Ambassadörerna har en central roll i det hundraåriga Finlands internationella diplomati och i det 99-åriga utrikesministeriets arbete för Finlands och finländarnas välfärd. Under ambassadörsmötet i riksdagens tillbyggnad Lilla parlamentet diskuteras dagsaktuella ämnen, bland annat Förenta staternas nya förhållningssätt till det internationella samarbetet, världens säkerhetspolitiska krishärdar, protektionistiska tendenser i världshandeln och genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Under mötet hålls tal av bland annat utrikesminister Timo Soini, utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen, statsminister Juha Sipilä, finansminister Petteri Orpo och republikens president Sauli Niinistö. Mötet öppnas av utrikesministeriets statssek

UM: Suurlähettiläät kokoontuvat Helsinkiin16.8.2017 12:30Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 136/201716.8.2017 Suurlähettiläät kokoontuvat Helsinkiin Suomen ulkomaanedustustojen päälliköt kokoontuvat vuosittaiseen kokoukseen Helsinkiin 21.–24. elokuuta. Suurlähettiläät ovat keskeisessä asemassa, kun 100-vuotias Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisessä diplomatiassa ja 99-vuotias ulkoministeriö työskentelee Suomen sekä suomalaisten hyväksi kansainvälisesti. Esillä ensi viikon suurlähettiläskeskusteluissa eduskunnan Pikkuparlamentissa ovat tämän päivän ajankohtaiset kysymykset: muun muassa Yhdysvaltain uudenlainen suhtautuminen kansainväliseen yhteistyöhön, turvallisuuspoliittiset kriisipesäkkeet maailmalla, protektionistiset suuntaukset maailmankaupassa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Tilaisuudessa puhuvat muiden muassa ulkoministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kokouks

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme