Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Förslag till utrikesministeriets budget 2018

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 159/2017
19.9.2017

Förslag till utrikesministeriets budget 2018

Regeringen föreslår sammanlagt 1 092 miljoner euro för utrikesministeriets förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2018.

Syftet med Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka vårt lands internationella ställning, trygga Finlands självständighet och territoriella integritet samt förbättra finländarnas säkerhet och välbefinnande.

Finland arbetar för internationell stabilitet, fred, demokrati, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och jämställdhet. Tyngdpunkterna i utrikesministeriets verksamhet ligger på att öka stabiliteten i Östersjöregionen, att fördjupa det utrikespolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige, att utveckla politiken för Arktis, att stärka det transatlantiska samarbetet och att främja fredsmedling.

Den kraftigt förändrade omvärlden ger Finland både nya möjligheter och allvarliga orosmoment.

Karaktäristiskt för den förändrade omvärlden är att förändringarna sker snabbt och oförutsebart. Europeiska unionen är den viktigaste operativa ramen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och en viktig säkerhetsgemenskap. Förväntningarna på EU:s handlingsförmåga har ökat till följd av migrationen, det försämrade säkerhetsläget i Europa och Östersjöregionen och hotet om terrorism och radikalisering. I och med förändringarna i omvärlden blir de nordiska kontakterna och samarbetet särskilt mellan Finland och Sverige tätare. Ett mål är också att stärka det transatlantiska samarbetet.

Utrikesministeriet bygger upp samarbete och upprätthåller en dialog med Ryssland och utövar också inflytande över EU:s gemensamma riktlinjer för Ryssland.

Befolkningsutvecklingen och migrationen, liksom den så kallade fjärde industriella revolutionen – den teknologiska utvecklingen medräknad, särskilt digitaliseringen, ekonomins globalisering och internationella värdekedjor – påverkar Finland både direkt och indirekt. Samtidigt ökar de åtgärder som begränsar världshandeln, och inåtvändheten. Klimatförändringen, naturresursernas tillräcklighet, matsäkerheten och fattigdomen samt förändringarna i energiproduktionen inverkar på den globala omvärlden.

Polariseringen som utvecklas mellan och inom samhällen ökar risken för konflikter. Svåra och ofta utdragna konflikter och extrema rörelsers aktiviteter förvärrar säkerhetsläget och hindrar många länders utveckling. Terrorismen är ett allvarligt internationellt problem. Konflikter, fattigdom och följderna av klimatförändringen medför ökat flyktingskap och behovet av humanitärt bistånd växer sig allt större. Allt detta ökar också de västliga demokratiernas sårbarhet.

Behovet av ett effektivare internationellt samarbete har ytterligare ökat. En aktiv utrikespolitik som garant för Finlands säkerhet och välfärd förutsätter en utrikesförvaltning som är handlingskraftig och vars sakkunnighet är ett stöd för hela statsförvaltningen. 

Omkostnader

För utrikesförvaltningens omkostnader föreslås anslag på 218,6 miljoner euro.

Ett centralt verktyg för påverkan inom utrikesförvaltningen är en effektiv bilateral och multilateral diplomati på olika nivåer som bygger på stark kompetens och täta nätverk. En omvärld i snabb förändring kräver att utrikesförvaltningen har effektiv framsyn, följer upp, analyserar, delar information och använder resurserna smidigt.

Utrikesförvaltningen fäster allt större vikt vid att utnyttja digitaliseringen, däribland sociala medier som verksamhetsfält. Utrikesförvaltningens resurser riktas huvudsakligen till de länder vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland växer.

Strukturerna och tillvägagångssätten i Finlands utrikesrepresentation utvecklas också med beaktande av samarbetsmöjligheterna med de nordiska länderna, de baltiska länderna och med EU:s utrikestjänst samt verksamhetsmodellen Team Finland.

Team Finland -strukturerna operationaliseras. Ambassadernas roll i exportfrämjandet stärks i nära samarbete med den framtida Business Finland-organisationen. I den nya strukturen för Team Finlands utlandsrepresentation tar ambassadcheferna en starkare roll som landchefer. Den praktiska exportfrämjande kompetensen i utrikesförvaltningen utvecklas.

De tjänster för allmänheten som utrikesförvaltningen erbjuder utvecklas med beaktande av ändringarna i lagen om konsulära tjänster och regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram samtidigt som man säkerställer att de tjänster som hör till utrikesförvaltningens uppgifter är en positiv faktor när man konkurrerar om internationella talanger som överväger att flytta till Finland.

Finland är ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 och i Europarådet 2018–2019. Under 2018 förbereder sig Finland också för EU-ordförandeskapet 2019, och utrikesförvaltningens 100-årsjubileum firas 2018.

Krishantering

Finland deltar i internationella krishanteringsinsatser med fokus på Libanon, Irak och Afghanistan, men Finland deltar också i insatser i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. Enligt uppskattning kommer det att finnas kring 640 avlönade anställda i militära och civila krishanteringsinsatser 2018.

För de finländska krishanteringsstyrkornas underhållsutgifter föreslås 52,6 miljoner euro. De största insatserna kommer att vara UNIFIL i Libanon, en utbildningsinsats i Irak och Resolute Support i Afghanistan.

För civilpersonalens deltagande i krishantering föreslås 15,4 miljoner euro, varav 500 000 euro riktas till fredsmedling. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser.

Utvecklingssamarbete

Statens utgifter för utvecklingssamarbete beräknas vara sammanlagt 886,3 miljoner euro 2018, vilket enligt aktuella prognoser motsvarar ca 0,38 procent av bruttonationalinkomsten. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 546,3 miljoner euro. Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet fortsätter stödet till investeringar i utvecklingsländerna genom finansiella investeringar. Dessa medel används också för att finansiera klimatåtgärder i enlighet med FN:s klimatavtal.

Det är regeringens mål på lång sikt att höja utvecklingsfinansieringens andel av bruttonationalinkomsten till 0,7 procent i enlighet med FN:s mål.

I utvecklingssamarbetet satsar utrikesministeriet på de prioriterade områdena i statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse: kvinnor och flickor; utvecklingsländernas ekonomi och hållbara arbetstillfällen; demokrati och samhällens funktionsförmåga; hållbar tillgång till vatten och energi samt matsäkerhet. Finland fäster särskild vikt vid flickors och kvinnors rättigheter, bland annat reproduktiv hälsa. Geografiskt sett riktar Finland in sig på Afrika.

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete utgår från genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling utanför Finlands gränser. Det görs genom att stödja utvecklingsländer i att uppnå de globala målen och genom att arbeta för nödvändiga förändringar i vår omvärld.

Det föreslås att 130,0 miljoner euro ska anvisas för finansiella investeringar i utvecklingssamarbete. För en ökning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 10,0 miljoner euro.

Övriga anslag

För samarbetet i Östersjöregionen, Barentsregionen och i den arktiska regionen föreslås 1,8 miljoner euro. I verksamheten betonas projekt som stöder Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019.

För medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås 90,0 miljoner euro. Största delen av anslagen utgörs av Finlands betalningar till FN.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas flyta in 33,9 miljoner euro sådana intäkter som inte ingår i ministeriets omkostnader. Inkomsterna hänför sig bland annat till visumavgifter, intäkter från försäljning av fastigheter, av medlemsavgifter och betalningsandelar i internationella organisationer och av återbetalningar av biståndsanslag.

Ytterligare information: Risto Hakoila, ekonomidirektör, tfn 0295 351 287, angående utvecklingssamarbetet Lotta Karlsson, avdelningschef, tfn 0295 351 932 och angående samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis Birgit Autere, teamledare, tfn 0295 351 240

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Foreign Minister Soini to Strasbourg11.12.2017 14:29Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 221/201711 December 2017 Foreign Minister Soini to Strasbourg Minister for Foreign Affairs Timo Soini will visit the European Parliament and the Council of Europe in Strasbourg from 12 to 13 December. During his visit to the European Parliament, Soini will meet President of the European Parliament Antonio Tajani and Chair of the European Parliament Foreign Affairs Committee David McAllister. The topics of discussion during the meetings will be Europe’s future, the UK leaving the EU, and topical foreign policy questions. Additionally, the visit aims to set in motion the preparations for Finland’s next Presidency of the EU to the extent that the relations with the European Parliament are concerned. The programme of the visit also includes meetings with Finnish Members of the European Parliament and with Finnish public servants working there. At the Council of Europe, the Foreign Minister will have meetings with Se

UM: Utrikesminister Soini till Strasbourg11.12.2017 14:29Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 221/201711.12.2017 Utrikesminister Soini till Strasbourg Utrikesminister Timo Soini reser till Strasbourg den 12–13 december för att avlägga besök vid Europaparlamentet och Europarådet. I Europaparlamentet träffar minister Soini parlamentets talman Antonio Tajani och ordföranden för utskottet för utrikesfrågor David McAllister. Besökets huvudteman är Europas framtid, Storbritanniens EU-utträde och aktuella utrikespolitiska frågor. Besöket är också ett led i förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskap med tanke på relationen till Europaparlamentet. I utrikesministerns program ingår möten med finländska parlamentsledamöter och tjänstemän vid parlamentet. Vid Europarådet träffar minister Soini generalsekreterare Thorbjørn Jagland, kommissionären för de mänskliga rättigheterna Nils Muižnieks och andra representanter för organisationen. Minister Soini har också ett möte med ordföranden för Europeiska domstolen för de mä

UM: Ulkoministeri Soini Strasbourgiin11.12.2017 14:29Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 221/201711.12.2017 Ulkoministeri Soini Strasbourgiin Ulkoministeri Timo Soini vierailee Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa Strasbourgissa 12.-13. joulukuuta. Euroopan parlamentissa Soini tapaa parlamentin puhemies Antonio Tajanin sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllisterin. Tapaamisten aiheita ovat Euroopan tulevaisuus, Iso-Britannian EU-ero sekä ajankohtaiset ulkopoliittiset kysymykset. Vierailun tavoitteena on lisäksi käynnistää Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden valmistelutyö Euroopan parlamentin suhteiden hoitamisen osalta. Ohjelmaan kuuluu myös tapaamisia suomalaisten europarlamentaarikkojen ja parlamentissa työskentelevien virkamiesten kanssa. Euroopan neuvostossa ulkoministeri tapaa pääsihteeri Thorbjørn Jaglandin sekä ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieksin ja muita järjestön korkea-arvoisia edustajia. Ministerillä on tapaaminen myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentin Guido Raimond

UM: Anna Laine lehdistövirkamieheksi Pietariin11.12.2017 12:52Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 220/201711.12.2017 Anna Laine lehdistövirkamieheksi Pietariin Ulkoministeriö on nimittänyt Anna Laineen Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistövirkamieheksi 29. tammikuuta 2018 lähtien. Tehtävä on määräaikainen, 7.1.2021 saakka. Anna Laine siirtyy ulkoministeriöön Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien vastuualueinaan kulttuuri ja Suomi 100 -juhlavuoden hankkeet. Laineella on monipuolinen, useiden kansainvälistenkin hankkeiden kartuttama kulttuurialan kokemus. Lisäksi hän on toiminut aiemmin vuosia toimittajana sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa.  Anna Laineen kontaktiverkosto on kattava, ja hän tuntee hyvin sekä suomalaista ja venäläistä yhteiskuntaa. Koulutukseltaan Laine on medianomi AMK.                   Lehdistövirkamies vaikuttaa viestinnän, maakuvatyön ja kulttuurin keinoin Suomen tavoitteiden edistämiseen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä. Päätehtäviin kuuluvat S

UM: Anna Laine pressattaché i Sankt Petersburg11.12.2017 12:51Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 220/201711.12.2017 Anna Laine pressattaché i Sankt Petersburg Utrikesministeriet har utnämnt Anna Laine till pressattaché vid Finlands generalkonsulat i Sankt Petersburg från och med den 29 januari 2018. Det är en tidsbunden anställning till den 7 januari 2021. Anne Laine övergår till utrikesministeriet från uppdraget som programdirektör vid Finlands institut i Estland, där hon arbetat sedan 2016 med kultur och projekt i anslutning till Finlands 100-årsjubileum. Laine har mångsidiga erfarenheter av kulturbranschen, bland annat genom flera internationella projekt. Hon har också tidigare arbetat länge som journalist vid tidningar, i radio och teve. Anna Laine har ett omfattande kontaktnätverk och hon känner väl både det finska och det ryska samhället. Laine är utbildad till medianom (YH). Pressattachén främjar Finlands intressen bland centrala målgrupper i Sankt Petersburg och nordvästra Ryssland med hjälp av kommunikatio

MFA: Anna Laine appointed as Press Officer in St Petersburg11.12.2017 12:51Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 220/201711 December 2017 Anna Laine appointed as Press Officer in St Petersburg The Ministry for Foreign Affairs has appointed Anna Laine to serve as Press Officer at Finland’s Consulate General in St Petersburg starting on 29 January 2018. The post will be a fixed-term appointment ending on 7 January 2021. Anna Laine will transfer to the Foreign Ministry from the Finnish Institute in Estonia, where she has been Programme Officer since 2016. Her responsibilities have included culture and projects related to Finland 100 projects. Laine has wide experience of cultural contexts, gained also from participation in international projects. She has also worked for the press, radio and television.  She has a comprehensive network of contacts and a good knowledge of both Finnish and Russian societies. She holds a Bachelor of Culture and Arts degree from a University of Applied Sciences.                   The Press Officer

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme