Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

UM: Utrikesministeriet har undersökt åsikterna om de konsulära tjänsterna och resetjänsterna ‒ över hälften av kunderna nöjda

Jaa

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/svenska

Pressmeddelande 177/2017
12.10.2017

Utrikesministeriet har undersökt åsikterna om de konsulära tjänsterna och resetjänsterna ‒ över hälften av kunderna nöjda

Vid Finlands ambassader och konsulat registrerades kring 55 000 konsulära tjänster under 2016. Utrikesministeriet har låtit utföra en enkät om sina konsulära tjänster och tjänster för resenärer och fick 359 svar. Av dem som svarade var lite över 60 procent kvinnor och de flesta var mellan 25 och 64 år.

De som svarade på enkäten är ganska eller mycket nöjda bland annat med den smidiga kontakten, den sakkunniga, sakliga och vänliga servicen, hur snabbt ärenden hanteras, anvisningarnas begriplighet och hur man får tag på servicepersonalen. Enkäten visar att hela organisationen måste utvecklas för att ge en enhetligare serviceupplevelse. Också i framtiden ska både utrikesministeriet, ambassaderna och konsulaten satsa på kundservice som är av jämn kvalitet, vänlig och lättillgänglig.

Vitsordet för det allmänna intrycket var 3,8 på en skala från ett till fem, och 66 procent av de som svarade var mycket eller ganska nöjda med den service de hade fått. Man kunde ge ett skolvitsord åt utrikesministeriets konsulära tjänster och tjänster för resenärer. Medeltalet blev 8,1, vilket kan anses vara ett gott vitsord.

Bland dem som svarade på enkäten var de vanligaste orsakerna till kontakten med utrikesförvaltningen:

• ansökan om pass utomlands (36,7 procent)
• resesäkerhet / reseanmälan (31,2 procent)
• legalisering av handlingar / notarietjänster (13,8 procent).

Utrikesministeriets jourcenter betjänar dygnet runt

I enkäten kartlades också hur väl allmänheten känner till de fyra R:en i utrikesministeriets resesäkerhetstjänster (resemeddelandet, reseanmälan, resehandlingar och reseförsäkring). Av alla dem som svarade uppgav 68,7 procent att de gjort en reseanmälan före en resa. Nästan lika många, 66 procent, hade läst resemeddelandet om mållandet.

Nästan hälften, 47,8 procent, uppgav att de oftast ordnar sina utlandsresor själva och närmare hälften, 41,3 procent, uppgav att de är bosatta utomlands.

Åren 2015 och 2016 flyttades den konsulära jourverksamheten vid ambassaderna och konsulaten till ett jourcenter som inrättades i Helsingfors. Utrikesministeriets jourcenter betjänar dygnet runt. Förra året tog centret emot flera tusen samtal. Av dem som svarade på enkäten hade emellertid endast 5,2 procent (18 personer) varit i kontakt med utrikesministeriets konsulära jourcenter. Utrikesministeriet bemödar sig om att öka kunskapen om jourcentrets tjänster.

Enkäten stödde också intrycket att det fortfarande finns många tjänster som allmänheten felaktigt tror att utrikesministeriet ansvarar för genom någon underlydande myndighet, till exempel andra länders inresebestämmelser. Om man söker information om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i ett annat land ska man vända sig till landets egna myndigheter, till exempel landets ambassad i Finland.

Fortsatt satsning på resesäkerheten

Utrikesministeriets enkät om synen på de konsulära tjänsterna och resetjänster utfördes i juli och augusti. Avsikten med användarenkäten var att ge användarna en möjlighet att bedöma den kundbetjäning de fått vid ministeriet eller någon av Finlands ambassader eller konsulat i utlandet, och att undersöka i vilken utsträckning allmänheten känner till de tjänster som utrikesministeriet erbjuder när det gäller resesäkerhet. Samtidigt mättes det hur väl kommunikationen om resesäkerhet har lyckats och utvecklingsbehoven kartlades.

Det har gått nästan tio år sedan den senaste kundenkäten. Under dessa tio år har de konsulära tjänsternas och kristjänsternas uppgiftsfält märkbart utökats och blivit mångsidigare. Finländarna gör årligen tio miljoner utlandsresor. I takt med att resandet ökar har också utrikeministeriets kundkontakter ökat i antal och ärendena är mera invecklade än tidigare.

Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att bistå vid anhållande eller häktning utomlands, att hjälpa personer som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka utomlands och att bevilja provisoriska resehandlingar.

Ytterligare information: Juha Savolainen, tfn +358 295 351 508

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet
Kanavakatu 3 C, PL 481
00023 Valtioneuvosto

0295 350 000http://formin.finland.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ulkoasiainministeriö (UM) / Utrikesministeriet

MFA: Foreign Minister Soini to Barents Euro-Arctic Council in Arkhangelsk17.10.2017 10:22Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 180/201717 October 2017 Foreign Minister Soini to Barents Euro-Arctic Council in Arkhangelsk  The 16th ministerial meeting of the Barents Euro-Arctic Council (BEAC) will be organised in Arkhangelsk, Russia, on 18–19 October.  Finland's delegation to the meeting will be led by Minister for Foreign Affairs Timo Soini. The county of Kainuu, which is chairing the Barents Regional Council from 2015 until the end of 2017, and the counties of Lapland, North Ostrobothnia and North Karelia will also be represented at the meeting.  Finland stresses that the Barents cooperation is a part of wider Arctic cooperation. In its own region, it plays an important role in, among other things, questions relating to the environment and climate change, such as mitigating black carbon emissions. The meeting of this autumn will mark the end of Russia’s two-year Chairmanship of BEAC, after which the Chairmanship will pass on to Sweden. 

UM: Utrikesminister Soini deltar i Barentsrådets möte i Archangelsk17.10.2017 10:20Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 180/201717.10.2017 Utrikesminister Soini deltar i Barentsrådets möte i Archangelsk Barentsrådets 16:e ministermöte hålls i Archangelsk i Ryssland den 18–19 oktober.  Finlands delegation vid mötet leds av utrikesminister Timo Soini. I mötet deltar också företrädare för Kajanaland, som 2015–2017 är ordförande i Barents regionråd, och för landskapen Lappland, Norra Österbotten och Nordkarelen.  Finland betonar att Barentssamarbetet är en del av det övergripande Arktissamarbetet. Barentssamarbetet har en viktig roll i området bland annat när det gäller frågor om miljön och klimatförändringen, till exempel minskandet av sotutsläppen. Mötet avslutar Rysslands tvååriga ordförandeskap i Barentsrådet, varefter Sverige tar över. Under mötet granskars regionens utveckling och framtidsutsikter, och en deklaration om det gångna årets arbete och det kommande årets verksamhet ska godkännas. Barentsrådet grundades för 20 år sedan. De n

UM: Ulkoministeri Soini Barentsin euroarktisen neuvoston kokoukseen Arkangeliin17.10.2017 10:18Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 180/201717.10.2017 Ulkoministeri Soini Barentsin euroarktisen neuvoston kokoukseen Arkangeliin Barentsin euroarktisen neuvoston kuudestoista ministerikokous järjestetään Arkangelissa, Venäjällä 18.-19. lokakuuta.  Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johtaa ulkoministeri Timo Soini. Kokoukseen osallistuvat myös Barentsin alueneuvostonpuheenjohtajuudesta 2015–2017 vastanneen Kainuun sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntien edustajat.  Suomi korostaa, että Barents-yhteistyö on osa laajempaa arktista yhteistyötä. Sillä on omalla alueellaan tärkeä rooli muun muassa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä, kuten mustahiilipäästöjen hillitsemisessä. Tämän syksyn kokous päättää Venäjän kaksivuotisen BEAC-puheenjohtajuuden, jonka jälkeen puheenjohtajuus siirtyy Ruotsille. Kokouksessa tarkastellaan Barentsin alueen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä sekä hyväksytään neuvoston viimevuosien työtä ja tulevaa t

MFA: Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg13.10.2017 13:24Tiedote

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRShttp://formin.finland.fi/english Press release 179/201713 October 2017 Foreign Minister Soini to Foreign Affairs Council meeting in Luxembourg The EU Foreign Affairs Council will meet in Luxembourg on 16 October. Finland's representative at the meeting will be Minister for Foreign Affairs Timo Soini. The topics on the Council’s agenda will be Turkey, Iran, North Korea, and EU policy on human rights. The Foreign Ministers will discuss the situation in Turkey, focusing on the rule of law and human rights in the country as well as on its regional role. In addition, the Foreign Ministers will discuss the implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Iran’s nuclear programme, taking into consideration the most recent positions of the United States regarding the JCPOA , expected to be announced before the FAC convenes.  The Foreign Affairs Council will confirm the European commitment to the JCPOA.  The Council will also address the recent de

UM: Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg13.10.2017 13:16Tiedote

UTRIKESMINISTERIEThttp://formin.finland.fi/svenska Pressmeddelande 179/201713.10.2017 Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Luxemburg Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 16 oktober. Utrikesminister Timo Soini representerar Finland vid mötet. Under mötet behandlas Turkiet, Iran, Nordkorea och EU:s politik för de mänskliga rättigheterna. Utrikesministrarna ska föra diskussion om situationen i Turkiet med fokus på situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten och landets roll i regionen. Utrikesministrarna ska också ta upp genomförandet av avtalet om Irans kärnprogram med beaktande av Förenta staternas nya linje i förhållande till avtalet som ska offentliggöras just före rådets möte. I rådet befästs EU:s engagemang i Iranavtalet. Under mötet granskas den aktuella situationen i Nordkorea och rådet ska fatta beslut om att utvidga EU:s autonoma sanktioner. Finland anser att EU bör stödja försöken att lösa säkerhetsfrågorna

UM: Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Luxemburgiin13.10.2017 13:12Tiedote

ULKOASIAINMINISTERIÖhttp://formin.finland.fi Tiedote 179/201713.10.2017 Ulkoministeri Soini ulkoasiainneuvostoon Luxemburgiin EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 16. lokakuuta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Timo Soini. Kokouksen aiheita ovat Turkki, Iran, Pohjois-Korea ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka. Ulkoministerit keskustelevat Turkin tilanteesta keskittyen erityisesti maan oikeusvaltio- ja ihmisoikeustilanteeseen sekä alueelliseen rooliin.  Lisäksi ulkoministerit käsittelevät kokouksessaan Iranin ydinohjelmasopimuksen toimeenpanotilannetta huomioiden juuri ennen neuvoston kokousta odotettavat tuoreet Yhdysvaltain hallinnon sopimusta koskevat linjaukset. Neuvostossa vahvistetaan EU:n sitoumus ydinohjelmasopimukseen.  Kokouksessa tarkastellaan myös Pohjois-Korean ajankohtaista tilannetta ja päätetään EU:n Pohjois-Koreaan suunnattujen autonomisten pakotteiden laajentamisesta. Suomi katsoo, että EU:n on osaltaan tuettava pyrkimyksiä Pohjois-Korean ydinaseohjelmaan l

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme