Työterveyslaitos

Undersökning: Orken hos välfärdsområdenas föredragande var hårt ansträngd

Dela
Arbetshälsan hos välfärdsområdenas föredragande följdes med månatliga enkäter under 2022. Enligt resultaten försämrades de föredragandes välbefinnande, arbetsförmåga och arbetsprestation av stor arbetsmängd, hård stress, långa arbetsdagar och brister i arbetsgemenskapens funktion och chefsarbetet. I motsvarande mycket krävande förändringssituationer skulle det vara viktigt att satsa på strukturer som upprätthåller arbetshälsan.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 18.4.2023

Arbetshälsan, arbetsförmågan och arbetsprestationen hos välfärdsområdenas föredragande försämrades under år 2022. Resultaten från uppföljningsundersökningen som mätte arbetshälsan betonade stor arbetsmängd, hård stress, långa arbetsdagar och brister i arbetsgemenskapens funktion och chefsarbetet.

De administrativa strukturerna kring övergången till välfärdsområden skapades med brådskande tidsschema, vilket gjorde att tillräckliga strukturer för att säkerställa arbetshälsan inte hann skapas i alla organisationer.

– Det fanns inte tillräckligt med arbetsprocesser och strukturer som stödde arbetshälsan, och arbetet gjordes med knappa resurser, säger forskningsprofessor Jaana Laitinen vid Arbetshälsoinstitutet.

– Man lyckades inte skapa en miljö för arbetet, där alla har rätt till välbefinnande i arbetet. En del föredragande upplevde att de blev ensamma med sitt arbete och dess utmaningar, fortsätter Laitinen.

Hon betonar att det i motsvarande mycket krävande förändringssituationer är viktigt att satsa på strukturer som upprätthåller arbetshälsan.

Arbetshälsan ska följas, utvecklas och ledas

Orken hos välfärdsområdenas föredragande var hårt ansträngd under det hektiska beredningsåret 2022.

Därför är det ytterst viktigt att följa och stödja medarbetarnas återhämtning under de kommande månaderna. Detta förutsätter regelbunden uppföljning av arbetshälsan med hjälp av arbetshälsoenkäter samt målmedveten ledning och utveckling av arbetshälsan.

– Det är viktigt att beakta de föredragandes ork och goda förutsättningar för att kunna utföra arbetet. Detta kräver bra ledarskap och tillräckligt stöd från arbetsgemenskapen, och att förverkliga dessa kräver också tid, säger Jaana Laitinen.

Cheferna kan främja medarbetarnas ork genom att stödja en öppen samtalskultur i arbetsgemenskapen, genom att visa uppskattning och tacksamhet samt ge respons för arbetsprestationen. Den psykologiska säkerheten i arbetsgemenskapen måste också stärkas.

Dessutom har cheferna i uppgift att stödja arbetsgemenskapens samarbete och innovativitet. Genom att satsa på dem kan man minska på arbetsbelastningen hos enskilda medarbetare och förbättra arbetsproduktiviteten.

Den egna återhämtningen prioriteras

Det brådskande beredningsåret utmanade de föredragandes ork och därför är det bra för de föredragande att fästa uppmärksamhet på sin egen återhämtning från arbetet och främjandet av arbetsförmågan. Det är viktigt att hålla pauser i arbetet och att ha rimliga arbetsdagar. Man kan koppla loss och återhämta sig från arbetet genom att slappna av i gott sällskap och tillbringa fritiden med att göra sådant som man själv finner meningsfullt. Hälsosamma levnadsvanor främjar återhämtningen.

– Ifall vila inte hjälper mot tröttheten är det bra att diskutera situationen med chefen och företagshälsovården. Speciellt om den föredragande har upplevt medelsvår eller svår psykisk belastning eller om den egna arbetsförmågan är svag, krävs både individuella stödåtgärder och arbetsgemenskapens och chefsarbetets stödåtgärder för att återhämta sig från beredningsåret. Till dessa hör till exempel anpassning av arbetet, stöd från chefen, arbetsgemenskapen och företagshälsovården, säger Jaana Laitinen.

Uppföljningsundersökningen Hur mår välfärdsområdenas föredragande?

  • Arbetshälsoinstitutet följde i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet arbetshälsan hos välfärdsområdenas föredragande med månatliga enkäter under 2022.
  • Enkäterna kartlade respondenternas erfarenheter av arbetet, arbetsgemenskapens och chefernas verksamhet, psykosocial belastning, arbetsförmåga, återhämtning från arbetet och faktorer som stödjer återhämtningen.
  • Enkäten producerade pålitliga uppföljningsuppgifter, och i samband med den förverkligades en kort intervention, där respondenterna fick skräddarsydd respons och handledning för att främja välbefinnandet och återhämtningen från arbetet.
  • Att svara på enkäten och responsen de fick för sina svar hjälpte respondenterna att gestalta arbetets psykosociala belastningsfaktorer och resurser. Enkäten och den skräddarsydda responsen styrde respondenterna att förverkliga metoder för att höja arbetsmotivationen och återhämtningen från arbetet.

Läs mer

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Hur fortskrider den gröna omställningen på arbetsplatserna? Enkätundersökningen ger en lägesbild av verksamheten och kunskapsbehoven23.5.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Klimatförändringen orsakar en genomgripande omvälvning i arbetslivet. I sin enkätundersökning samlade Arbetshälsoinstitutet in anställdas uppfattningar om effekterna av den gröna omställningen och klimatförändringen i arbetet. Resultaten lyfter fram de anställdas uppfattningar om hållbarheten på den egna arbetsplatsen och berättar om förekomsten av åtgärder på arbetsplatserna. Enkätmaterialet har nu publicerats i Arbetslivskunskap-tjänsten.

How is the green transition proceeding at workplaces? Survey provides overview on measures and competence requirements23.5.2023 08:30:00 EEST | Press release

Climate change will cause a comprehensive transformation of work life. A survey by the Finnish Institute of Occupational Health collected employees’ views on the effects that the green transition and climate change have on work. The results highlight employees’ views on the sustainability of their workplaces and provide information on the prevalence of measures. Data of the survey has now been published in the Work-Life Knowledge service.

Miten vihreä siirtymä etenee työpaikoilla? Kyselytutkimus luo tilannekuvaa toiminnasta ja osaamistarpeista23.5.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Ilmastonmuutos aiheuttaa kokonaisvaltaista työelämän murrosta. Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksessa kerättiin työntekijöiden käsityksiä vihreän siirtymän ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista työhön. Tulokset nostavat esiin työntekijöiden näkemykset oman työpaikan kestävyydestä ja kertovat toimien yleisyydestä työpaikoilla. Kyselyn aineistoa on nyt julkaistu Työelämätieto-palvelussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum