Työterveyslaitos

Undersökning: Unga upplever mer likgiltighet och ångestsymtom i arbete jämfört med äldre – arbetsplatser bör beakta att arbetet är betydelsefullt

Dela
Likgiltighet och ångestsymtom i arbete framhävs hos unga vuxna jämfört med äldre arbetstagare. Unga upplever också att arbete är mindre betydelsefullt och förenligt med deras värden, egen kompetens och egna önskemål. Skillnaderna i ångest- och depressionssymtom mellan olika åldersgrupper minskade emellertid under 2021 och 2022.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 16.1.2023

I forskningsprojektet Sinnesro och psykisk hälsa av arbete (Työstä mieltä ja mielenterveyttä) av Arbetshälsoinstitutet följde man utvecklingen av arbetshälsa och psykisk hälsa från sommaren 2021 till sommaren 2022 hos unga vuxna (24–35-åringar) och den äldre befolkningen (36–66-åringar).

Det skedde inga stora förändringar i ungas arbetshälsa och psykiska hälsa. Unga upplevde mer likgiltighet och ångestsymtom i arbetet än äldre under hela uppföljningstiden.

Hos äldre arbetstagare förbättrades arbetsförmågan och likgiltigheten i arbete ökade. Kronisk trötthet minskade och mental distansering i arbetet ökade hos äldre arbetstagare. Skillnaderna i ångest- och depressionssymtom mellan åldersgrupperna minskade.

Situationen hos unga kvinnor är mer oroväckande jämfört med unga män

Hos unga kvinnor förbättrades arbetsförmåga och kronisk trötthet minskade under uppföljningen. Trots den positiva utvecklingen upplevde unga kvinnor mer utmattningssymtom och allvarliga ångestsymtom än unga män.

Av unga kvinnor var 10,8 procent sannolikt utmattade, när motsvarande andel hos män var 2,9 procent. Av kvinnor upplevde 9 procent allvarliga utmattningssymtom, när motsvarande andel hos män var 3,5 procent.

Hos unga män minskade arbetsengagemanget och den mentala distanseringen i arbetet ökade.

– I undersökningen granskades arbetshälsa och psykisk hälsa både ur positiv och negativ synvinkel. En god psykisk hälsa handlar inte enbart om att vara symtomfri, utan till exempel upplevelser om att man klarar sig och är nöjd med livet i nuläget, säger forskare Jie Li vid Arbetshälsoinstitutet.

Betydelselöst och oförenligt arbete i arbetet utmanar arbetshälsan hos unga

I undersökningen rapporterar unga att arbete är mindre betydelsefullt och förenligt med deras egna värden, egen kompetens och egna önskemål än hos äldre arbetstagare. Unga rapporterar också att de gör mer social jämförelse om hur de klarar sig, sina egna förmågor och prestationer i större omfattning än äldre. Dessa fenomen har ett samband med försvagad arbetshälsa. 

Däremot upplevde unga bättre anställbarhet jämfört med äldre arbetstagare, vilket har ett samband med bättre arbetshälsa. Upplevelsen av att man är anställbar beror på personens egna förmågor, nätverk och erfarenheter som bidrar till att hitta arbete.

– Arbetsplatser bör beakta dessa erfarenheter och fenomen som identifierades i undersökningen, eftersom det är möjligt att förbättra arbetshälsan och den psykiska hälsan genom att påverka dessa. Metoder kan till exempel vara att möjliggöra förbättrande av arbetet samt rättvis behandling och beslutsfattande, säger specialforskare Janne Kaltiainen.

Negativ inverkan av coronarestriktionerna är vanligare hos unga

I undersökningen framkom även observationer av coronarestriktionernas inverkan och minskad känsla av trygghet bland annat med anledning av krigssituationen i Ukraina. Coronarestriktionernas negativa inverkan på arbetshälsan och den psykisk hälsan var en aning vanligare hos unga, då en känsla av minskad trygghet var en aning vanligare hos äldre.

– Yttre negativa händelser kan påverka den psykisk hälsan och det är även möjligt att de som redan är stressade i arbetet upplever de stora kriserna starkare än andra. Samtidigt vet vi att de positiva effekterna av ett arbetsklimat där arbetsinsatsen värdesätts har verkningar i större utsträckning på det allmänna välbefinnandet än arbetshälsan, konstaterar forskningsprofessor Jari Hakanen.

Forskningsprojekt: Sinnesro och psykisk hälsa av arbete – olika generationer i arbetslivets vågsvall

  • I Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt, Sinnesro och psykisk hälsa av arbete, undersöker man utvecklingen av befolkningens arbetshälsa och psykiska hälsa samt inverkan av individuella faktorer och faktorer i anknytning till arbets- och livssituationen.
  • Målet är att producera lösningar för att stödja ungas arbetshälsa, psykiska hälsa och hållbara karriärer.
  • I undersökningen följde man arbetshälsans och den psykisk hälsans utveckling hos unga vuxna (24–35-åringar) och den äldre befolkningen (36–66-åringar). Enkätundersökningen genomfördes på sommaren 2021 och en uppföljningsenkät sommaren 2022. Resultaten har rapporterats för de som svarade på båda enkäterna och var i arbete under båda tidpunkterna. Enkäten besvarades av 541 unga och 344 äldre.
  • Undersökningssammandraget bifogas (på finska).
  • Projektets webbplats (på finska): www.ttl.fi/tyostamielta

Mer information

Bekanta dig även med

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Employees’ own responsibility for maintaining work ability and health increases in remote work—common ground rules and supervisor support are needed28.3.2023 08:30:00 EEST | Press release

According to a recent study, the most significant health threat detected in remote work during the COVID-19 pandemic was not getting enough sleep. Stress eating was also common. With regard to work ability, the lack of recovery and sense of community during the working day was significant. Workplaces are now responsible for developing new ways to support health-related behaviour and to observe and maintain employees’ work ability even when working remotely.

Arbetstagarens eget ansvar för att upprätthålla arbetsförmågan och hälsan ökar vid distansarbete – gemensamma spelregler och chefens stöd behövs28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Enligt en nyligen genomförd undersökning var det största hotet mot hälsan som observerades vid distansarbete under coronaperioden kort nattsömn. Även stressätandet ökade. När det gäller arbetsförmågan var bristen på återhämtning och social gemenskap under arbetsdagen betydande. Det ligger nu på arbetsplatsernas ansvar att utveckla nya sätt att stödja hälsobeteende och att observera och upprätthålla arbetsförmågan även när man arbetar på distans.

Työntekijän oma vastuu työkyvyn ja terveyden ylläpitämisestä lisääntyy etätyössä – tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja esihenkilön tukea28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Tuoreen tutkimuksen perusteella merkittävin korona-ajan etätyössä havaittu terveysuhka oli lyhyet yöunet. Myös stressisyöminen lisääntyi. Työkyvyn kannalta merkittävää oli työpäivän aikaisen palautumisen ja yhteisöllisyyden puute. Työpaikkojen vastuulla on nyt kehittää uusia tapoja tukea terveyskäyttäytymistä sekä havainnoida ja ylläpitää työkykyä myös etätyössä.

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum