Uudenmaan ELY-keskus

Understöd för miljöbranschen kan sökas hos NTM-centralen i Nyland

Dela

Ansökningstiden för understöden är 15.10 - 30.11.2020.

Nästa års prövningsbaserade statsbidrag inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden, kan nu ansökas från NTM-centralen i Nyland. NTM-centralen beviljar bidrag inom ramen för de anslag som anvisats av ministerierna.

Understödsansökningar som gäller vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden, genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder samt användning av vattendrag och hantering av översvämningsrisker i Nyland skickas till NTM-centralen i Nyland.

För fiskeriekonomiskt underhåll som ska genomföras i Nyland kan du ansöka om bidrag från NTM-centralen i Egentliga Finland. För projekt inom miljöuppfostran och miljöupplysning, som ska genomföras i Nyland, kan du i sin tur söka bidrag från NTM-centralen i Mellersta Finland och understöd för projekt som främjar vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden söks hos NTM-centralen i Norra Österbotten.

Understöd för bekämpning av invasiva främmande arter kan sökas hos NTM-centralen i Kajanaland.

Ansökningstiden för understöden är 15.10 - 30.11.2020.

Vård av byggnadsarvet

För vård av byggnadsarvet kan bidrag beviljas för underhåll av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader. Bidrag kan även beviljas för övriga aktiviteter som befrämjar underhåll, skydd och förbättring. Arbetet ska utföras med användning av arbetsmetoder som var typiska för den tidpunkt när byggnaden uppfördes och med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Bidraget kan sökas av privata byggnadsägare, samfund, kommuner och samkommuner som främjar vård av byggnadsarvet.

Miljövård i skärgården

Bidrag kan beviljas kommuner eller kommuninvånare för projekt i anslutning till skydd av vilda djur och växter eller landskap i skärgården. Även föreningar eller stiftelser vars mål är att främja naturskyddet eller miljövården kan ansöka om bidrag. Bidrag har inte beviljats för muddring.

I Nyland omfattas de öar som saknar fast vägförbindelse till Esbo, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lovisa, Borgå, Raseborg och Sibbo av understöd för miljövård i skärgården.

Till bidragsområdena hör dessutom följande områden till vilka det finns en fast vägförbindelse:

 • Sommaröarna (Esbo)
 • Sandhamn (Helsingfors)
 • Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö (Ingå)
 • Porkala udd (Kyrkslätt)
 • Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö (Lovisa)
 • Emsalö, Vessölandet, Tirmo och Fagersta (Borgå)
 • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa (Raseborg)
 • Kitö och Löparö (Sibbo)

Bidrag för att utfärda skyddsplaner för grundvattenområden samt skyddsprojekt för grundvatten

Med bidragen främjar man utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden i områden som ännu inte har någon plan. De främjar även uppdatering av föråldrade skyddsplaner. Stöd kan beviljas kommuner på vars område en skyddsplan utarbetas. För att få bidrag för de skyddsprojekt för grundvatten som anses vara obligatoriska enligt vattenvårdsplanerna ska den ansökande vara en kommun eller en samkommun.

Genomförande av åtgärder för vatten- och havsvård

Att nå målsättningen god vattenstatus förutsätter minskning av den yttre belastningen samt restaureringsåtgärder i många sjöar, åar, kustområden och småvatten. För att nå målsättningarna stöds också verksamheten i och utvecklingen av samarbetsnätverk som består av kommuner, företag, föreningar och andra lokala samfund. Goda resultat och erfarenheter samt nätverk och nätverksmodeller i tidigare projekt borde utnyttjas när projekten planeras och genomförs. Anslag kan beviljas som prövningsbaserat understöd för projekt som utifrån en helhetsutvärdering mest effektivt främjar att målsättningarna för vatten- och havsvården uppnås lokalt och regionalt.

När projekten utvärderas är det till fördel om:

 • Behovet av åtgärder har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården för åren 2016–2021.
 • Statusen i vattendraget som är föremål för åtgärder är sämre än god eller det finns risk för att statusen inte kan bevaras.
 • Projektet kan inledas utan dröjsmål, vilket betyder till exempel att planer och tillstånd som behövs och samarbetsnätverk är tillgängliga samt att man lokalt förbinder sig vid projektet.
 • Med åtgärderna uppnås betydande fördelar, vilka så väl som möjligt betjänar områdets invånare och personer som använder området för rekreation.
 • Projektets övriga finansiering har säkrats.
 • Resultaten av och erfarenheterna från projektet kan utnyttjas för andra objekt.
 • I projektet utnyttjas eller vidareförädlas resultat, erfarenheter och nätverk i tidigare projekt.
 • Presentationen av projektet innefattar en plan för uppföljning av projektets effekter.

Finansieringen kan beviljas som ett 3-årigt anslag, som kan användas under åren 2021–2023. För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde eller en kommun. Om bidraget som beviljas används för att stöda ekonomisk verksamhet, iakttas EU:s regler för statsbidrag.

Användning av vattendrag, översvämningshantering och vattenhushållning

I projekt för hantering av översvämningsrisken och för användning av vattendrag är målet att minska riskerna för översvämning och torka samt att gynna en mångsidig användning av vattendragen. Projekt som förbättrar riskhantering av vattenhushållning som betjänar en omfattande användargrupp, förutsättningarna för områdets näringsliv eller rekreationsanvändningen prioriteras.

Målet kan till exempel vara att minska på faran som orsakas av konstruktioner eller material som blivit kvar i vattendragen, komplettera en åtgärd som tidigare genomförts med statens stöd eller minska på skador som åtgärden orsakat. Understöd kan också riktas till översvämningsskydd och främjande av vattenhantering på åkrar. Understöd kan även beviljas för utvecklings-, försöks- och exportfrämjande projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser samt för regionalt samarbete kring vattentjänster och innovativ offentlig upphandling samt utveckling av verksamhetsmodeller i anslutning till dessa.

För att få bidrag måste sökanden vanligen vara till exempel en sammanslutning enligt vattenlagen, en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde eller en kommun.

Främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden

Syftet med understödet är att främja en hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruksområden, stödja planeringen och genomförandet av vattenhushållningen på avrinningsområdesnivå samt minska belastningen på vattendragen. De projekt som understöds ska stärka jord- och skogsbrukets anpassning till föränderliga väder- och vattenförhållanden samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för gårdsbrukets vattenhushållning med beaktande av klimat- och miljöhållbarheten.

Särskilt hoppas man på ansökningar för projekt som främjar ibruktagandet av naturliga vattenhanteringsmetoder och lösningar för att fördröja och cirkulera vatten, utvecklar metoder som tar hänsyn till miljö- och klimatmålen som en del av hållbar vattenhushållning i myrmarksskogar och på torvfält eller som skapar verksamhetsmodeller för samarbetet mellan jord- och skogsbrukssektorn kring planeringen av hållbar vattenhushållning i avrinningsområden.

Understödsfinansieringen är riktad till föreningar, organisationer, sammanslutningar, forskningsinstitut och offentliga aktörer, till exempel kommuner. Understöd kan beviljas ett företag när förutsättningarna för statligt stöd inom företagets bransch uppfylls. Finansieringen är tillgänglig 2021–2022.

Fiskeriekonomiska iståndsättningar

Vid fiskeriekonomiska iståndsättningar kan bidrag också beviljas till projekt vars mål är att främja fiskens vandring, fiskebeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske. Projekt ska särskilt sträva efter att stärka livskraften i utrotningshotade eller sårbara fiskebestånd. Projekt som understöds kan vara till exempel restaurering av fiskars naturliga förökningsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskars naturliga livscykel. Sådant som prioriteras är ställen med vattendrag, som nämns i bilaga 2 i Åtgärdsprogrammet för vattenvård i Nyland (2016–2021).

Miljöfostran och -upplysning

Projektbidrag för miljöfostran och -upplysning kan beviljas nationellt eller lokalt för betydelsefulla test- eller utvecklingsprojekt. I projekten kan man till exempel skapa en ny verksamhetsmodell, produkt eller pedagogiskt material och upplysningsmaterial.

Bekämpning av invasiva främmande arter

Understöd för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter kan sökas hos NTM-centralen i Kajanaland. Bidrag kan beviljas för kostnader som uppstår vid genomförandet av projekt, rådgivning och uppföljning efter åtgärderna.

Ansökan om och beviljande av bidrag

Ansökan om bidrag ska göras innan projektets åtgärder inleds. Ansökningarna skickas senast 30.11.2020 i första hand elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst.

Ansökningar om genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder, användning av vattendrag och hantering av översvämningsrisker samt fiskerihushållningen som lämnats in efter utsatt tid kan beaktas inom ramarna för anslagen.

Vid beviljandet av bidragen efterföljs principerna och metoderna i stadsunderstödslagen (668/2001). I fråga om projekt som gäller restaurering av vatten följs också statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Ansökningsblanketter och anvisningar av NTM-centralen och i webbtjänsten

I Nyland får man ansökningsblanketter och närmare uppgifter om förutsättningarna för beviljande av bidrag av NTM-centralen i Nyland. Ansökningsblanketter och anvisningar som gäller prövningsbaserade statsbidrag – även fiskeriekonomiskt underhåll – finns också i NTM-centralernas webbtjänst på www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue.

Mer information om understöden för fiskeriekonomiskt underhåll fås hos NTM-centralen i Egentliga Finland. Information om understöden för främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden fås hos NTM-centralen i Norra Österbotten eller NTM-centralen i Södra Österbotten. Mer information om projektbidrag för miljöfostran och -upplysning finns att få från Mellersta Finlands NTM-central.

Via sidorna för finansiering och bidrag går det att bekanta sig med både bidrag för olika bidragstyper samt Åtgärdsprogrammet för vattenvård i Nyland som berör dessa 2016–2021, Nationella fiskvägsstrategin samt statsrådets förordning 714/2015.

Åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021 finns på webbadressen www.ymparisto.fi/sv-FI/Hav/Havsvarden.

Information om ansökan om understöd för främjande av vattenhantering inom jord- och skogsbruket finns på adressen www.ely-keskus.fi/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-edistamisen-avustushaku. På den här sidan kan du bekanta dig med publikationen Riktlinjer för vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket i en föränderlig miljö (på finska).

Ytterligare information

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

 • Vård av byggnadsarvet: överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473
 • Miljövård i skärgården: överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473
 • Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden: geolog Esko Nylander, 0295 021 437
 • Genomförande av åtgärder för vatten- och havsvård: specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425
 • Användning av vattendrag och översvämningshantering: specialforskare Pasi Lempinen, 0295 021 425
 • Fiskeriekonomiska iståndsättningar: ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta, 0295 021 080
 • Miljöfostran och -upplysning: expert inom miljöfostran Tanja Tuulinen, 0295 024 669
 • Främjande av vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområden: Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, 0295 038 083 och ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, 0295 028 025
 • Bekämpning av invasiva främmande arter Reima Leinonen, 0295 023 799

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

För att trygga vägtrafikanterna träder vinterhastigheterna i kraft i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 28.10.202023.10.2020 15:46:47 EESTTiedote

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland träder de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden i kraft den 28 oktober 2020. Hastighetsbegränsningarna sänks på största delen av motorvägarna och andra huvudvägar. På motorvägarna innebär detta att hastighetsbegränsningen sänks från 120 km/h till 100 km/h. Begränsningarna på 100 km/h på andra vägar minskas däremot till 80 km/h. När vinterhastigheterna träder i kraft inleds en övergångsperiod för de växlande hastighetsbegränsningarna på motorvägarna. Då kan hastighetsbegränsningen ännu vara 120 km/h vid ljus tid och goda väderförhållanden. Övergångsperioden gäller till slutet av november om vädret tillåter.

Tielläliikkujien turvaamiseksi talvinopeudet voimaan Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä 28.10.202023.10.2020 15:46:38 EESTTiedote

Uudenmaan ELY:n toiminta-alueella talven ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset tulevat voimaan 28.10.2020. Valtaosalla moottoriteitä ja muita pääteitä ajonopeuksia alennetaan. Moottoriteillä tämä tarkoittaa nopeusrajoituksen alenemista 120 km/h:sta 100 kilometriin tunnissa. Muilla teillä olevat 100 km/h rajoitukset puolestaan vähennetään 80 kilometriin tunnissa. Talvinopeuksien astuessa voimaan alkaa moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoitusten osuuksilla siirtymäaika, jolloin valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa nopeusrajoitus voi olla vielä 120 km/h. Siirtymäaika on voimassa sään salliessa marraskuun loppuun asti.

Työttömien määrä edelleen korkealla tasolla20.10.2020 08:03:57 EESTTiedote

Syyskuun Työllisyyskatsaus on julkaistu. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli syyskuun lopussa yhteensä 110 419 työtöntä työnhakijaa, näistä ilman työsuhdetta olevia oli 86 051 ja lomautettuja 24 368. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 139 (61,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 12,7 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 3 624 (-3,2 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Syyskuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 2 267 (-2,6 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 1 357 (-5,3 %) verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 669, mikä on 5 551 (89,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 186, mikä on 6 904 (31,0 %) enemmän kuin vuoden 2019 syyskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum