ELY-keskukset

Understöd kan sökas för främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Dela

Från och med mitten av oktober kan statligt understöd sökas för hållbar vattenhushållning på jord- och skogsbruksområden från Natur-, trafik-, och miljöcentralen i Norra Österbotten (NTM-centralen). Med understöden strävar man efter att starta såväl lokala försök som regionala samarbetsprojekt som stöder en hållbar vattenhushållning på åkrar och i skogen, främjar vattenhushållning på avrinningsområdesnivå samt minskar belastningen på vattendragen.

I Leppioja, som mynnar ut i Tyrnävänjoki, genomfördes år 2012 ett grundtorrläggningsprojekt som omfattade svämplan. Foto: Henri Vaarala
I Leppioja, som mynnar ut i Tyrnävänjoki, genomfördes år 2012 ett grundtorrläggningsprojekt som omfattade svämplan. Foto: Henri Vaarala

Ansökningstiden är 15.10–30.11.2020 och understödet kan användas under åren 2021-2022. Under år 2020 finns ca. 3 miljoner euro i finansiering att dela ut till projekt i hela landet. Den slutliga summan specificeras under höstens gång.

Under ansökningsomgången hösten 2020 önskas ansökningar i synnerhet av projekt som

  • främjar ibruktagning av naturenliga vattenhushållningsmetoder samt lösningar för kvarhållning och återanvändning av vatten,
  • utvecklar miljö- och klimathållbara lösningar för vattenhushållning i myrskogar och på torvfält eller
  • skapar verksamhetsmodeller för samarbete mellan jord- och skogsbruksaktörer i planeringen av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå.

Med avrinningsområde avses ett område, från vilket yt- och grundvattnet rinner längs markytans former till en viss del av fåran, sjön eller havet. Hållbar vattenhushållning kan främjas genom att granska produktionsområdenas vattenhushållning, kvarhållande och återanvändning av vattnet på avrinningsområdesnivå. Med naturenlig vattenbyggnad kan flera av målen främjas utöver att fårornas vattenledningsförmåga tryggas.

Multiobjektiva samarbetsprojekt prioriteras

Med hållbar vattenhushållning i jord- och skogsbruksområden kan man förbättra markens bördighet och produktionsförutsättningar samt främja Östersjöns och vattendragens tillstånd. Hållbar vattenhushållning främjar även naturens mångfald och stöder klimathållbarheten inom såväl jord- och skogsbruket som övrig markanvändning.

I valet av projekt som beviljas understöd prioriteras de projekt som främjar flera tyngdpunkter som betonas i ansökningsomgången för hållbar vattenhushållning. Som fördel ses även kompanjonskap aktörer emellan såväl som att lösningarnas nyhetsvärde och reproducerbarhet. Understödet kan sökas av exempelvis föreningar, organisationer, sammanslutningar, forskningsinrättningar, kommuner och företag.

De prövningsbaserade understödens andel av projektets totala kostnader är i genomsnitt 50 %. I allmännyttiga, innovativa projekt kan bidragens andel vara högst 80 %. I prövningen beaktas bl.a. projektets inflytande och kostnadseffektivitet.

Den riksomfattande specialiseringsuppgiften sammanför expertnätverken och intensifierar informationsutbytet

NTM-centralerna i Södra Österbotten och Norra Österbotten sköter den riksomfattande specialiseringsuppgiften för vattenkontroll inom jord- och skogsbruket. Syftet med uppgiften är att koordinera samarbetet och informationsutbytet i anslutning till vattenkontroll mellan NTM-centralerna, forskningsinrättningarna och intressegrupperna, främja samarbete inom jord- och skogsbrukssektorn i fråga om avrinningsområdesplanering samt att stöda projekt för hållbar vattenhushållning.

NTM-centralerna i Norra Österbotten och Södra Österbotten samt jord- och skogsbruksministeriet ger mer information om ansökan av bidrag för hållbar vattenhushållning under infotillfället som ordnas tisdagen 20.10 kl. 10–11.30 (på finska).

Länkar:

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 083, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 025, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Vattenhushållningsexpert Olle Häggblom, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 073, fornamn.efternamn@mmm.fi

Specialsakkunnig Johanna Helkimo, miljöministeriet, tfn 0295 250 092, fornamn.efternamn@ym.fi

Bilder

I Leppioja, som mynnar ut i Tyrnävänjoki, genomfördes år 2012 ett grundtorrläggningsprojekt som omfattade svämplan. Foto: Henri Vaarala
I Leppioja, som mynnar ut i Tyrnävänjoki, genomfördes år 2012 ett grundtorrläggningsprojekt som omfattade svämplan. Foto: Henri Vaarala
Ladda ned bild
Med understöden strävar man efter att starta projekt som främjar planering och implementering av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket på avrinningsområdesnivå. Foto: Täckdikningsföreningen rf.
Med understöden strävar man efter att starta projekt som främjar planering och implementering av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket på avrinningsområdesnivå. Foto: Täckdikningsföreningen rf.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Underhållet av de riksomfattande vattenståndsstationerna och vattenföringsmätningarna har konkurrensutsatts för åren 2021–202323.10.2020 11:19:07 EESTTiedote

Produktionen av riksomfattande hydrologiska data har centraliserats till NTM-centralen i Södra Österbotten, som har konkurrensutsatt underhållet av de riksomfattande vattenståndsstationerna och vattenföringsmätningarna på de tre upphandlingsområdena i Finland. Upphandlingen gäller underhållet av vattenståndsstationer vid totalt 319 stationer och vattenföringsmätningar på 177 stationer. Underhållsbesöken vid vattenståndsstationerna omfattar en kontrollmätning av vattenståndet, underhålls- och reparationsarbeten samt en årlig konditionsgranskning och kontrollavvägningar.

Valtakunnallisten vedenkorkeusasemien ylläpito ja virtaamamittaukset kilpailutettu vuosille 2021–202323.10.2020 11:19:06 EESTTiedote

Valtakunnallinen hydrologisen tiedon tuottaminen on keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen, joka on kilpailuttanut vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittaukset kolmella hankinta-alueella Suomessa. Hankinta koskee vedenkorkeusasemien ylläpitoa yhteensä 319 vedenkorkeusasemalla ja virtaamamittauksia 177 virtaama-asemalla. Vedenkorkeusasemien ylläpitokäynnit sisältävät vedenkorkeuden tarkistusmittauksen, ylläpito- ja huoltotöitä sekä vuosittaisen kuntotarkastuksen ja tarkistusvaaitukset.

Metsäteollisuuden muuttuva oikeudellinen toimintaympäristö vaatii syvällistä tietoa sen vesistö- ja ilmastovaikutuksista sekä huolellista hankesuunnittelua22.10.2020 11:36:37 EESTTiedote

Ilmastoasiat ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat vahvoja painopisteitä uuden komission vihreän kehityksen ohjelmassa. Myös uuteen kansalliseen ilmastolakiin ollaan sisällyttämässä hiilineutraalius- ja edelleen hiilinegatiivisuustavoite. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on tässä avainasemassa ja kiertotalouden ratkaisut tulisi ottaa täysimääräisinä käyttöön myös metsäteollisuudessa. Kemiallisen metsäteollisuuden toimintaympäristö kuitenkin muuttuu koko ajan, mikä lisää tiedontarvetta erilaisista tuotantoratkaisuista ja päästötasoista niin toiminnanharjoittajan, luvittajan kuin valvojan näkökulmasta.

Talvirajoituksiin siirtyminen voi alkaa kuluvalla viikolla Itä-Suomen teillä (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)21.10.2020 11:46:16 EESTTiedote

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoituksien vaihto on ajoitettu tapahtuvaksi koko maassa lauantaihin 31.10.2020 mennessä. Pääosin vaihto tapahtuu keskiviikkona 28.10. Alemmat nopeusrajoitukset voidaan ottaa käyttöön paikallisten olosuhteiden edellyttäessä jo 22.10. lähtien. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum