ELY-keskukset

Understödsansökan för projekt inom vattenkompetens öppnas 10.1.2023

Dela

Understödsansökan för programmet tillväxt och internationalisering av vattenkompetens är öppen 10.1–17.3.2023. Understödet kan sökas för projekt som ökar den finländska vattenkompetensen, affärsverksamheten som grundar sig på den samt internationaliseringen.

Ansökan är riksomfattande. Understöd kan ansökas av företag, kommuner, samkommuner och bolagen de äger och andra kommunägda aktörer samt föreningar och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Det totala understödet som erbjuds är cirka 1,7 miljoner euro. Ansökningarna ska lämnas in till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Värdet hos affärsverksamheten inom den globala vattenbranschen har uppskattats till 400–500 miljarder euro på årsnivå. Trenden ökar i och med klimatförändringen. Produktionen av säkert vatten samt reningen och utnyttjandet av avloppsvatten har bedömts inneha en topplacering i fråga om Finlands tillväxtmöjligheter för affärsverksamhet. För att uppnå denna affärsmöjlighet riktas stimulansfinansiering av engångskaraktär till programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Projekt som understöds

Ansökningar önskas särskilt inom följande områden:

1. Samarbete mellan aktörerna inom vattenbranschen skapas och utvecklas

Projekten finansierar konsortier som erbjuder nya lösningar. Med samarbete avses bland annat verksamhet i form av konsortier, regionala koncentrationer, vattentjänstverk samt nationella kluster och andra partnerskapsmodeller. En utmaning för internationaliseringen av vattenbranschen och affärsverksamhetens tillväxt är att företagen i branschen är relativt små och att produkt-, teknologi- och tjänsteutbudet är begränsat. Det behövs kompetensbaserade konsortier och lokomotivföretag som erbjuder helhetslösningar. Partnerskapen inom vattenbranschen måste utvecklas för att till exempel forskningsinstitutens och universitetens samt vattentjänstverkens kompetens kan inkluderas i konsortierna. Projekt som genomförs i samarbete fungerar också som referenser för företag när de ska bygga internationella partnerskap. Projekt enligt punkten kan erbjuda lösningar till exempel inom vattenförsörjningen eller administrationen av vattenresurserna.

I projekten kan man utnyttja möjligheterna till samarbete mellan vattenbranschen och andra branscher: alla samarbetsaktörer behöver inte vara aktörer inom vattenbranschen, utan samarbetsmöjligheter kan också finnas i andra branscher.

2. En ökad internationell affärsverksamhet inom vattenbranschen främjas

Projekten stödjer åtgärder med hjälp av vilka finländarna i framtiden kommer att vara mer betydande aktörer i den internationella vattenaffärsverksamheten. Den finländska kompetensen inom vattenbranschen kan producera lösningar på globala utmaningar inom vattenbranschen. Med lösningar avses till exempel teknologier, metoder och servicekoncept, eventuellt för ett visst marknadsområde som redan identifierats preliminärt. För att öka den internationella affärsverksamheten krävs stark marknadskännedom och att systematiskt bygga ett samarbete med internationella partner. I projekten kan man utnyttja nätverket Team Finland, som har kontaktpersoner och verksamhetsställen runt om i världen. Dessutom kan utländska aktörer delta i projekten. Endast organisationer som är registrerade i Finland kan dock vara föremål för understöd.

Vattentjänsterna och administrationen av vattenresurserna är ofta verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för, och därför är en förutsättning för internationalisering många gånger att den offentliga sektorn i högre grad deltar i företagens internationaliseringsverksamhet. Eftersom företagen producerar tjänster för vattentjänstverken i hemlandet är det viktigt att vattentjänstverken deltar i internationella exportkonsortier för att säkerställa trovärdigheten hos den positiva helhetslösning som konsortiet erbjuder. Vattentjänstverken har hittills endast sällan varit samarbetspartner för företag i internationella projekt.

3. Kompetensen, tillväxten och förutsättningarna för internationalisering inom vattenbranschen stärks på andra sätt än de som avses vid punkt 1 och 2

Projekten stödjer lösningar som har en mildrande påverkan på klimatförändringen eller anpassningen till klimatförändringen samt förhindrandet av naturförlust. Det kan föreslås att de förutsättningar som eftersträvas ska stärkas även på andra sätt, till exempel genom att intensifiera samarbetet och interaktionen mellan aktörerna inom vattenbranschen och andra sektorer. Projekten kan vara till exempel projekt mellan vattenkompetenskluster och kluster inom cirkulär ekonomi, eller projekt som främjar vattenansvar.

Närmare uppgifter om understödet och hur man ansöker om det finns i ansökningsanvisningarna.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax, anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi, tfn. 0295 024 064

Sakkunnig inom vattenaffärsverksamhet Tanja Heikkilä, NTM-centralen i Södra Savolax, tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi, tfn. 0295 024 187

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys30.1.2023 11:52:38 EET | Tiedote

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on tärkeä huoltovarmuuskysymys. Äkillisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on ollut vaikeaa olla huomaamatta fossiilisten lannoitteiden suurta hinnanvaihtelua ja saatavuuden vaikeutumista. Elintarvikehuollon perustana on toimintavarma alkutuotanto, johon fossiilisten lannoitteiden markkinamuutokset ovat kovasti vaikuttaneet.

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työnantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.1.2023 09:40:51 EET | Tiedote

Sun 2 Oy on toimittanut 20.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee teollisen mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometriä lounaaseen Lauttakylän taajamasta ja rajautuu länsilaidaltaan Säkylän kunnan rajaan.

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum