Työterveyslaitos

Ungas arbetshälsa försämrades inom servicebranscherna – det lönar sig att satsa på återhämtning och inskolning

Dela

Under 35-åriga arbetstagare inom servicebranscherna ansåg sin arbetshälsa vara sämre än ett år sedan, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät. Både bristen på arbetskraft och coronatidens inverkan återspeglas i resultaten. Ungas erfarenheter av arbetsgemenskaper är dock positivare än äldre arbetstagares, vilket är en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan. Experter uppmuntrar att förbättra ledningen av arbetsförmågan, speciellt organiseringen av arbetet, det sociala stödet, återhämtningsfärdigheterna och inskolningen.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 15.6.2022

Ungas arbetshälsa inom servicebranscherna har försämrats under det senaste året, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna. Svarspersonerna arbetade inom handeln, hotell- och restaurangbranschen, fastighetsservicebranschen, bevakningsbranschen och andra servicebranscher.

Allt fler under 35-åriga arbetstagare anser sin arbetsförmåga vara dålig och att arbetsmängden har ökat. Redan 40 procent av unga arbetstagare upplever att de inte har tillräckliga återhämtningsfärdigheter, även om de i andra avseenden litar på sin kompetens.

– Att ungas arbetshälsa försämras visar att servicebranscherna inte har återhämtat sig från corona. Nu måste man satsa på inskolning och återhämtningsfärdigheter, organisera arbetet på ett vettigt sätt och erbjuda socialt stöd. Lyckligtvis har man på många företag vaknat till insikt om detta och även satsar på det, säger äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen från Arbetshälsoinstitutet.

Unga har positiva erfarenheter av arbetsgemenskaper

Enligt enkäten har unga arbetstagare fler positiva erfarenheter av arbetsgemenskaper inom servicebranschen än äldre arbetstagare.

Nästan 70 procent av unga anser att de vid behov får stöd och hjälp av chefen, och över 80 procent får det av arbetskamrater. Nästan två av tre ungdomar anser att chefen behandlar arbetstagarna på ett rättvist och jämlikt sätt.

Å andra sidan måste unga vara flexiblare med sina arbetstider än äldre arbetstagare. Det är vanligare för de unga än de äldre att bli uttråkade i arbetet.

Skillnaderna mellan åldersgrupperna motsvarar de undersökningar som i allmänhet utrett finländares arbetshälsa under coronatiden (till exempel Miten Suomi voi?).

Bristen på arbetskraft och arbetshälsan hänger ihop

Att vara sjuk och jobba när man är sjuk har under det senaste året blivit vanligare hos alla åldersgrupper inom servicebranscherna. Samtidigt blev upplevelsen av brådska på grund av bristen på sjukledighetsvikarier vanligare.

–Både att jobba när man är sjuk och att utföra sjuka arbetstagares arbetsuppgifter vid sidan av det egna arbetet bidrar till belastningen. Dessa saker kan leda till en ond cirkel på arbetsplatsen, säger Irmeli Pehkonen från Arbetshälsoinstitutet.

Bristen på arbetskraft inom servicebranscherna kan för sin del förklara dessa resultat.

– Bristen på arbetskraft frestar på servicebranscherna. Alla är hårt ansatta nu, även cheferna som borde ta speciell hänsyn till unga som påbörjar sin arbetskarriär, säger arbetsmiljösakkunnig Merja Vihersalo från PAM.

– Att förbättra arbetshälsan är viktigt för att vi ska ha yrkeskunniga inom branscherna även i framtiden. Många arbeten inom servicebranscherna är genomgångsarbeten för unga. Man måste ändå leda varje arbetstagare som om hen hade kommit för att stanna, säger Irmeli Pehkonen.

– Uppfattningen om arbetslivet bildas ofta på den första arbetsplatsen. Vi har inte råd att göra de unga besvikna och förlora dem på grund av sjukdomar redan innan arbetskarriären har hunnit börja, fortsätter Merja Vihersalo.

Mer information

  • Äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen, Arbetshälsoinstitutet, irmeli.pehkonen@ttl.fi, 040 7083784
  • Arbetsmiljösakkunnig Merja Vihersalo, PAM rf, merja.vihersalo@pam.fi , 040 5324319

Forskningsprojekt Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

  • Enkäten Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna genomfördes under maj 2022. Den föregående enkäten genomfördes under maj 2021.
  • Enkäten genomfördes av Arbetshälsoinstitutet och besvarades av medlemmar i Servicefacket PAM rf.
  • År 2021 fanns det cirka 2 900 och år 2022 cirka 3 600 svarspersoner. De flesta svarspersoner arbetade inom handeln och turism- och restaurangbranschen. Resten arbetade inom fastighetsservice, bevakning och andra servicebranscher.
  • I slutet av 2022 publiceras verktyg som fokuserar på inskolning.
  • Arbetarskyddsfonden är huvudfinansiär för undersökningen. Samarbetspartner för undersökningen är Servicefacket PAM rf, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och Kiinteistötyönantajat ry.
  • Mer information om projektet (på finska): Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Läs också

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Nuorten työhyvinvointi heikentyi palvelualoilla – palautumiseen ja perehdytykseen kannattaa panostaa15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten, kertoo Työterveyslaitoksen kyselytutkimus. Sekä työvoimapula että korona-ajan vaikutukset heijastuvat tuloksissa. Kokemukset työyhteisöistä ovat nuorilla kuitenkin myönteisempiä kuin vanhemmilla työntekijöillä, mikä on hyvä lähtökohta työhyvinvoinnin kehittämistyölle. Asiantuntijat kannustavat tekemään parannuksia työkykyjohtamiseen ja siinä erityisesti töiden organisointiin, sosiaaliseen tukeen, palautumistaitoihin ja perehdyttämiseen.

People over 50 years of age should be offered the opportunity to reduce night shifts and long hours14.6.2022 10:48:04 EEST | Press release

Finnish Institute of Occupational Health media release, 13 June 2022 For ageing employees, night work reduces sleep quality and recovering from demanding shifts takes more time. Based on new research results, the Finnish Institute of Occupational Health recommends providing employees over 50 years of age with better opportunities to reduce night shifts and long hours. Participatory working time scheduling, which provides employees with increased opportunities to influence their working hours, has proved to be an effective tool, also for supporting the well-being at work of ageing employees.

Arbetslöshet som orsak till förlorade arbetsår har ökat och sjukpensionen som orsak har minskat14.6.2022 10:39:46 EEST | Tiedote

Efter finanskrisen åren 2010–2016 förlängdes yrkeslivet för 50-åringar, men däremot inte för 30-åringar. Allt fler arbetsår går förlorade till följd av arbetslöshet som de facto är en större orsak till förlorad arbetstid än sjukpension. Granskat enligt bransch går arbetsår förlorade mest inom hotell- och restaurangbranschen, inom förvaltning och stödtjänster samt kultur och nöje. Detta visar Arbetshälsoinstitutets undersökning.

Työttömyyden merkitys menetettyjen työvuosien syynä on kasvanut ja työkyvyttömyyseläkkeen vähentynyt14.6.2022 10:14:08 EEST | Tiedote

Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2010–2016 odotettu työura piteni 50-vuotiailla, mutta 30-vuotiailla sen sijaan ei. Työttömyyden vuoksi menetetään yhä enemmän työvuosia ja työttömyys onkin korvannut työkyvyttömyyseläkettä menetetyn työajan suurimpana syynä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työvuosia menetetään majoituksen ja ravitsemuksen, hallinto- ja tukipalveluiden sekä taiteen ja viihteen aloilla, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Tutkimus liittyy LIFECON-hankkeeseen.

Personer som fyllt 50 år borde ges möjlighet till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider13.6.2022 09:41:02 EEST | Tiedote

Pressmeddelande 13.6.2022 Nattarbete försämrar sömnens kvalitet hos äldre anställda och återhämtningen från krävande arbetspass tar längre tid än förut. Utifrån nya forskningsresultat rekommenderar Arbetshälsoinstitutet bättre möjligheter till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider för 50 år fyllda. En gemensam skiftplanering som förbättrar möjligheterna att påverka arbetstiden har visat sig vara ett fungerande verktyg även för att stötta arbetshälsan hos äldre anställda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum