Työterveyslaitos

Ungas arbetshälsa försämrades inom servicebranscherna – det lönar sig att satsa på återhämtning och inskolning

Dela
Under 35-åriga arbetstagare inom servicebranscherna ansåg sin arbetshälsa vara sämre än ett år sedan, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät. Både bristen på arbetskraft och coronatidens inverkan återspeglas i resultaten. Ungas erfarenheter av arbetsgemenskaper är dock positivare än äldre arbetstagares, vilket är en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan. Experter uppmuntrar att förbättra ledningen av arbetsförmågan, speciellt organiseringen av arbetet, det sociala stödet, återhämtningsfärdigheterna och inskolningen.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 15.6.2022

Ungas arbetshälsa inom servicebranscherna har försämrats under det senaste året, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna. Svarspersonerna arbetade inom handeln, hotell- och restaurangbranschen, fastighetsservicebranschen, bevakningsbranschen och andra servicebranscher.

Allt fler under 35-åriga arbetstagare anser sin arbetsförmåga vara dålig och att arbetsmängden har ökat. Redan 40 procent av unga arbetstagare upplever att de inte har tillräckliga återhämtningsfärdigheter, även om de i andra avseenden litar på sin kompetens.

– Att ungas arbetshälsa försämras visar att servicebranscherna inte har återhämtat sig från corona. Nu måste man satsa på inskolning och återhämtningsfärdigheter, organisera arbetet på ett vettigt sätt och erbjuda socialt stöd. Lyckligtvis har man på många företag vaknat till insikt om detta och även satsar på det, säger äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen från Arbetshälsoinstitutet.

Unga har positiva erfarenheter av arbetsgemenskaper

Enligt enkäten har unga arbetstagare fler positiva erfarenheter av arbetsgemenskaper inom servicebranschen än äldre arbetstagare.

Nästan 70 procent av unga anser att de vid behov får stöd och hjälp av chefen, och över 80 procent får det av arbetskamrater. Nästan två av tre ungdomar anser att chefen behandlar arbetstagarna på ett rättvist och jämlikt sätt.

Å andra sidan måste unga vara flexiblare med sina arbetstider än äldre arbetstagare. Det är vanligare för de unga än de äldre att bli uttråkade i arbetet.

Skillnaderna mellan åldersgrupperna motsvarar de undersökningar som i allmänhet utrett finländares arbetshälsa under coronatiden (till exempel Miten Suomi voi?).

Bristen på arbetskraft och arbetshälsan hänger ihop

Att vara sjuk och jobba när man är sjuk har under det senaste året blivit vanligare hos alla åldersgrupper inom servicebranscherna. Samtidigt blev upplevelsen av brådska på grund av bristen på sjukledighetsvikarier vanligare.

–Både att jobba när man är sjuk och att utföra sjuka arbetstagares arbetsuppgifter vid sidan av det egna arbetet bidrar till belastningen. Dessa saker kan leda till en ond cirkel på arbetsplatsen, säger Irmeli Pehkonen från Arbetshälsoinstitutet.

Bristen på arbetskraft inom servicebranscherna kan för sin del förklara dessa resultat.

– Bristen på arbetskraft frestar på servicebranscherna. Alla är hårt ansatta nu, även cheferna som borde ta speciell hänsyn till unga som påbörjar sin arbetskarriär, säger arbetsmiljösakkunnig Merja Vihersalo från PAM.

– Att förbättra arbetshälsan är viktigt för att vi ska ha yrkeskunniga inom branscherna även i framtiden. Många arbeten inom servicebranscherna är genomgångsarbeten för unga. Man måste ändå leda varje arbetstagare som om hen hade kommit för att stanna, säger Irmeli Pehkonen.

– Uppfattningen om arbetslivet bildas ofta på den första arbetsplatsen. Vi har inte råd att göra de unga besvikna och förlora dem på grund av sjukdomar redan innan arbetskarriären har hunnit börja, fortsätter Merja Vihersalo.

Mer information

  • Äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen, Arbetshälsoinstitutet, irmeli.pehkonen@ttl.fi, 040 7083784
  • Arbetsmiljösakkunnig Merja Vihersalo, PAM rf, merja.vihersalo@pam.fi , 040 5324319

Forskningsprojekt Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

  • Enkäten Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna genomfördes under maj 2022. Den föregående enkäten genomfördes under maj 2021.
  • Enkäten genomfördes av Arbetshälsoinstitutet och besvarades av medlemmar i Servicefacket PAM rf.
  • År 2021 fanns det cirka 2 900 och år 2022 cirka 3 600 svarspersoner. De flesta svarspersoner arbetade inom handeln och turism- och restaurangbranschen. Resten arbetade inom fastighetsservice, bevakning och andra servicebranscher.
  • I slutet av 2022 publiceras verktyg som fokuserar på inskolning.
  • Arbetarskyddsfonden är huvudfinansiär för undersökningen. Samarbetspartner för undersökningen är Servicefacket PAM rf, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och Kiinteistötyönantajat ry.
  • Mer information om projektet (på finska): Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Läs också

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Employees’ own responsibility for maintaining work ability and health increases in remote work—common ground rules and supervisor support are needed28.3.2023 08:30:00 EEST | Press release

According to a recent study, the most significant health threat detected in remote work during the COVID-19 pandemic was not getting enough sleep. Stress eating was also common. With regard to work ability, the lack of recovery and sense of community during the working day was significant. Workplaces are now responsible for developing new ways to support health-related behaviour and to observe and maintain employees’ work ability even when working remotely.

Arbetstagarens eget ansvar för att upprätthålla arbetsförmågan och hälsan ökar vid distansarbete – gemensamma spelregler och chefens stöd behövs28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Enligt en nyligen genomförd undersökning var det största hotet mot hälsan som observerades vid distansarbete under coronaperioden kort nattsömn. Även stressätandet ökade. När det gäller arbetsförmågan var bristen på återhämtning och social gemenskap under arbetsdagen betydande. Det ligger nu på arbetsplatsernas ansvar att utveckla nya sätt att stödja hälsobeteende och att observera och upprätthålla arbetsförmågan även när man arbetar på distans.

Työntekijän oma vastuu työkyvyn ja terveyden ylläpitämisestä lisääntyy etätyössä – tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja esihenkilön tukea28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Tuoreen tutkimuksen perusteella merkittävin korona-ajan etätyössä havaittu terveysuhka oli lyhyet yöunet. Myös stressisyöminen lisääntyi. Työkyvyn kannalta merkittävää oli työpäivän aikaisen palautumisen ja yhteisöllisyyden puute. Työpaikkojen vastuulla on nyt kehittää uusia tapoja tukea terveyskäyttäytymistä sekä havainnoida ja ylläpitää työkykyä myös etätyössä.

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum