VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Unstable times call for a long-term fiscal policy – central government has operated extremely well in the exceptional circumstances

Share

According to the National Audit Office (NAOF), accurate information should be available on measures aimed at balancing general government finances, and the measures should also be assessed regularly during the government term. The NAOF has published its annual report, which compiles the NAOF's most recent observations of central government and central government finances.

The NAOF points out that projections and sustainability assessments of general government finances are necessary when the need for structural societal reforms is assessed. However, the fiscal policy of the entire parliamentary term cannot be built on them, especially in the prevailing exceptional circumstances. Under normal circumstances, the Government always strives at achieving balanced general government finances, but during the coronavirus crisis, the EU fiscal rules have provided flexibility. Finland – as the other EU countries – has allowed the general government debt to grow. However, the Government should plan measures to promote balanced general government finances.

“The impacts of these measures should be assessed regularly during the government term. Fiscal policy needs a long-term perspective, and sustainability assessments should be extended to cover different time spans and different scenarios,” says Tytti Yli-Viikari, Auditor General of Finland.

A key method of balancing general government finances is improving the employment rate. Central government can support the labour market by different measures and experiments. Accurate information on their impact is needed to support the decision-making. The public authorities should also cooperate more closely to better meet the needs of different customer groups.

Under uncertain economic circumstances, one way of improving the employment rate is investing in the infrastructure. When the economy is stimulated by extensive infrastructure projects, it is important to assess the costs of investments in terms of their entire lifecycle Controlled lifecycle management of the transport infrastructure, for example, requires long-term funding.

“At present, central government assets do not have a significant role in the planning and monitoring of central government finances. Investments should be given more consideration in financial planning, and their financial impacts should be presented more clearly to the decision-makers,” Yli-Viikari underlines.

In addition to its crisis-related activities, the public administration must also continue to prepare other decisions that are significant for society's future, as structural reforms will continue to be needed. The significance of long-term action and foresight are emphasized under uncertain economic circumstances. According to Yli-Viikari, central government has operated extremely well in the exceptional circumstances.

“The success is attributable to competent and committed public officials, as well as the new operating models developed in central government. The same attitude will continue to be needed even after the corona crisis,” says Yli-Viikari.

The NAOF presents its key observations and conclusions regarding central government and central government finances in its annual report published today. In the annual report, the NAOF also presents highlights of its operations during the past year.

View the new publication: National Audit Office’s Annual Report 2020

Keywords

Contacts

Images

Links

About VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Subscribe to releases from VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Subscribe to all the latest releases from VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Poikkeavat budjetointiratkaisut hämärtävät talousarvion läpinäkyvyyttä ja lisäävät kustannuksia30.9.2020 06:45:00 EESTTiedote

Talousarvion laadintamenettelyt ovat epäyhtenäisiä eri hallinnonaloilla vuoden 2019 budjetissa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Menettelyt eivät ole yhtenäistyneet vuosina 2015–2019, ja epäyhtenäisyys on kasvanut vuoden 2020 talousarviossa. Yhtenäinen budjetointi vahvistaisi eduskunnan budjettivallan ja siihen liittyvän tiedonsaantioikeuden toteutumista.

Instabila tider kräver en långsiktig ekonomisk politik – statsförvaltningen har agerat på utmärkt sätt under rådande exceptionella förhållanden17.9.2020 14:00:00 EESTTiedote

Enligt Statens revisionsverk ska exakt information ges om åtgärder som stabiliserar den offentliga ekonomin, och åtgärderna ska utvärderas regelbundet under regeringsperioden. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de senaste observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom