ELY-keskukset

Utlysning av understöd för projekt gällande miljöfostran och miljöupplysning öppen vid NTM-centralen

Dela

För projekt inom miljöfostran och miljöupplysning av nationell eller regional betydelse kan prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde sökas under tiden 18.10–30.11.2021. Utlysningen har koncentrerats nationellt till NTM-centralen i Mellersta Finland.

Understöd kan beviljas pilot- och utvecklingsprojekt som på ett effektivt sätt förverkligar eller främjar miljöfostran för olika åldrar. Kärnan i projektet kan bestå av flera olika typer av teman. Projekten kan riktas på att stödja förutsättningarna för praktiskt arbete inom miljöfostran eller förverkliga miljöfostran direkt för målgruppen.

Lämpliga sökande är andra aktörer än privatpersoner och statens ämbetsverk.

– Vid planeringen av projektet är det bra att först klargöra vilken typ av problem projektet söker lösningar på och vilket behov det möjligen svarar på. Definiera tydligt projektets målgrupp och metoder samt fundera på deras kompatibilitet, säger Tanja Tuulinen, sakkunnig i miljöfostran. – Det är också viktigt att beskriva de önskade resultaten samt hur man bedömer uppnåendet av dem och hur man säkerställer vidare användning av dem. Det gynnar ofta projektets genomslag om den sökande har skapat nätverk med andra aktörer.

Både regionala och nationella projekt får understöd

I bedömningen av årets ansökningar beaktas att projekt som beviljas understöd omfattar både projekt av nationell betydelse och projekt av regional betydelse. Ett projekt av regional betydelse kan vara viktigt till exempel i ett visst landskaps område. Projektet kan till exempel främja viktiga samarbetsstrukturer i området eller genomföra en kampanj på ett tema som är centralt för området. Nationellt betydelsefulla projekt verkar antingen i flera landskap eller producerar och aktivt sprider material eller verksamhetsmodeller som med stor sannolikhet kan utnyttjas i stor utsträckning.

– För projekt av nationell och regional betydelse bedömer vi projektets genomslag och behovet av understöd för att nå de angivna målen. Det kommer många ansökningar varje år, så endast en del av de bra projekten kan få stöd. Det är ändå värt att prova om kriterierna för understödet verkar passa den egna idén, säger Tuulinen.

Sista dag för inlämning av ansökan om understöd är tisdagen den 30 november. Sökande uppmuntras att i första hand använda den elektroniska ansökningskanalen (Regionförvaltningens e-tjänst). Mer detaljerade anvisningar för ansökan och listor över projekt som tidigare beviljats understöd på vår webbplats: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Beslut om understöd fattas under senvåren eller försommaren 2022. Understöd beviljas om riksdagen anslår medel för detta ändamål i 2022 års budget.

Nyckelord

Kontakter

Kontakter:

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tanja.tuulinen@ely-keskus.fi, tel. 0295 024 669, Mellersta Finlands NTM-central

Kundservice för miljöfrågor, tel. 0295 020 901, kundservice.miljo@ntm-centralen.fi, Kundservice för miljöfrågor - ely - Ely-keskus

Understöds webbplats:
• https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-dokumentet för projektet för Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse (Nyland, Egentliga Finland)3.12.2021 15:05:30 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett en motiverad slutsats om Trafikledsverkets beskrivning av miljökonsekvensbedömningen gällande Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Med MKB-förfarandet har man sammanfört Natura 2000 -bedömningarna för Kisko ås källflöden och Noux samt bedömningen av behov av en Naturabedömning för Kustövikens Naturaområde. Den motiverade slutsatsen har utarbetats i samarbete mellan experter vid NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland. NTM-centralernas naturvårdsmyndigheters Naturautlåtanden är bifogade till slutsatsen.

Yhteysviranomaisten perusteltu päätelmä Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen YVA-selostuksesta (Uusimaa, Varsinais-Suomi)3.12.2021 14:27:30 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn on yhdistetty Kiskonjoen latvavesien ja Nuuksion Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit sekä arvio Kuusistonlahden Natura-aluetta koskevan Natura-arvioinnin tarpeesta. Perusteltu päätelmä on valmisteltu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä. ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisten antamat Natura-lausunnot ovat päätelmän liitteinä.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum